Ga naar de inhoud van deze pagina Ga naar het zoeken Ga naar het menu
Vorige pagina

Ingekomen raadsstukken

Weekoverzicht

vrijdag 22 september 2023

23:58 - 23:59
Locatie

N.v.t.

Voorzitter
N.v.t.
Toelichting

Onder Ingekomen raadsstukken kunt u raadsstukken vinden die gedurende één week door de griffie zijn ontvangen. Deze raadsstukken worden gepubliceerd onder één datum aan het eind van een week zodat er een overzicht ontstaat van de in die week ontvangen raadsstukken. Dit staat los van de daadwerkelijke publicatiedatum van raadsstukken, deze datum wordt links van de raadsstukken weergegeven. Onder Ingekomen raadsstukken worden geen stukken opgenomen die door burgers dan wel instellingen binnen of buiten de gemeente zijn verstuurd naar de gemeenteraad/griffie. Deze stukken worden opgenomen in de Lijst van Ingekomen Stukken (LIS). De LIS is te vinden op de agenda’s van de raadsvergaderingen.

Agendapunten

 1. 17.09.23

  Voorgesteld besluit

  a. Vast te stellen de geheimhouding te handhaven op drie documenten: de notitie third opinion waarvan de first en de second opinion deel uitmaken, het advies de third opinion (inhoudelijk gelijkluidend aan de voornoemde notitie maar zonder de first en second opinion) en de planschaderisicoberekeningen, op welke bijlagen bij agendapunt 2 van de deels besloten raadsvergadering van 11 juli 2023, in diezelfde vergadering geheimhouding is gelegd. 


  b. Vast te stellen dat het besluit genomen onder beslispunt a van toepassing is op de lopende en toekomstige Woo-verzoeken waarbij de onder beslispunt a bedoelde stukken onder de reikwijdte vallen, alsmede de daarover lopende en toekomstige procedures in bezwaar en (hoger) beroep dan wel civiele procedures een en ander in elk geval tot het moment van onherroepelijk worden van het nog door de raad te nemen besluit over het al dan niet vaststellen van het Bestemmingsplan “Doorontwikkeling Vlietland-Noord”.

 2. 20.09.23

  Bijgaande raadsbrief is een reactie en tevens advies op de Motie “Betaalbaar bouwen en wonen op vrijkomende panden/gronden verkoop Einddorpstraat”, uitgesproken tijdens de raadsvergadering van 22 februari 2022 (agendapunt 3.b.1 ID 666).


  Het college informeert hierbij de raad over de afdoening van deze motie betreffende Einddorpstraat 16-18.

 3. 20.09.23

  De eerste stap in het proces van de herinrichting van de Veursestraatweg is uitgevoerd. Deze stap bestaat uit het in beeld brengen van de effecten op de verkeersintensiteiten en de milieuaspecten geluid en luchtkwaliteit in Leidschendam-noord, als gevolg van de ontwikkelingen aan weerszijden van de Veursestraatweg (in de Duivenvoordecorridor).  Het college informeert de raad over de uitkomsten van deze onderzoeken via bijgaande raadsbrief.

 4. 20.09.23

  De raad stelt elk jaar de tarieven van de heffingen en belastingen vast. Het college doet de raad hierbij een voorstel voor de vaststelling van de tarieven en belastingverordeningen 2024.

  Voorgesteld besluit

  het Tarievenvoorstel 2024 en de volgende belastingverordeningen inclusief bijlagen conform bijgevoegde concepten vast te stellen: 


  a. de Verordening op de heffing en de invordering van Afvalstoffenheffing 2024; 
  b. de Verordening op de heffing en de invordering van Leges 2024 en de bijbehorende tarieventabel Omgevingswet; 
  c. de Verordening op de heffing en de invordering van Lijkbezorgingsrechten 2024; 
  d. tarieventabel Lijkbezorgingsrechten 2024; 
  e. de Verordening op de heffing en de invordering van Marktgelden 2024; 
  f. de Verordening op de heffing en de invordering van Onroerende-zaakbelastingen 2024; 
  g. de Verordening op de heffing en de invordering van Riool- en Waterzorgheffing 2024; 
  h. de Verordening op de heffing en de invordering van Toeristenbelasting 2024; 
  i. de Verordening op de heffing en de invordering van Reclamebelasting 2024; 
  j. de Verordening kwijtschelding gemeentelijke belastingen.

 5. 20.09.23