Ga naar de inhoud van deze pagina Ga naar het zoeken Ga naar het menu
Vorige pagina

Ingekomen raadsstukken

Weekoverzicht

vrijdag 27 oktober 2023

23:58 - 23:59
Locatie

N.v.t.

Voorzitter
N.v.t.
Toelichting

Onder Ingekomen raadsstukken kunt u raadsstukken vinden die gedurende één week door de griffie zijn ontvangen. Deze raadsstukken worden gepubliceerd onder één datum aan het eind van een week zodat er een overzicht ontstaat van de in die week ontvangen raadsstukken. Dit staat los van de daadwerkelijke publicatiedatum van raadsstukken, deze datum wordt links van de raadsstukken weergegeven. Onder Ingekomen raadsstukken worden geen stukken opgenomen die door burgers dan wel instellingen binnen of buiten de gemeente zijn verstuurd naar de gemeenteraad/griffie. Deze stukken worden opgenomen in de Lijst van Ingekomen Stukken (LIS). De LIS is te vinden op de agenda’s van de raadsvergaderingen.

Agendapunten

 1. 24.10.23

 2. 25.10.23

  Tijdens de beraadslaging van de programmabegroting 2023-2026 heeft de raad een motie ingediend over de monitoring van doelen en kwetsbaarheden van de subsidietafels (ID 685). De motie vraagt om ‘de raad te informeren over de voortgang van het halen van de doelen van de subsidietafels en daarbij in te gaan op de benoemde kwetsbaarheden’. In bijgaande raadsbrief gaat het college in op de opvolging van de motie.

 3. 25.10.23

  Vaststellen subsidieplafonds 2024
  Op basis van art. 5 van de Algemene Subsidieverordening 2019 (ASV 2019) moeten na vaststelling van de kadernota de subsidieplafonds voor de maatschappelijke subsidies definitief worden vastgesteld. De subsidieplafonds worden vastgesteld voor de subsidietafels en voor de activiteiten die niet door de tafel worden verdeeld maar wel bijdragen aan de initiatiefvraag (art 2.5 nadere regels).  Addenda uitvoeringsplannen
  In 2022 hebben de gesprekken plaatsgevonden om een uitvoeringsplan voor twee jaar vast te stellen. Dit heeft geresulteerd in het uitvoeringsplan 2023-2024 voor de verschillende subsidietafels. Om met recente ontwikkelingen mee te kunnen bewegen wordt 1 keer per jaar een addendum opgesteld per subsidietafel.


  Alle tafels hebben de subsidiebedragen aangepast met de index voor 2024 (4,43%) die bij de kadernota 2024-2027 is vastgesteld. Daarnaast zijn er, waar dat nodig was, bij een aantal tafels wijzigingen doorgevoerd op inhoud. Zo blijft het aanbod aansluiten op de behoeften van onze inwoners.

 4. 25.10.23

  Op 10 juni 2021 is de omgevingsvergunning voor het oprichten van een vrijstaande woning aan het Park Vronesteyn 24 in Voorburg, vanwege het ontbreken van een verklaring van geen bedenkingen van de raad, geweigerd. Tegen deze weigering is door de aanvragers een beroepschrift ingediend. Op 31 mei 2023 is door de rechtbank uitspraak op dit beroepschrift gedaan. De rechtbank heeft het college opgedragen een nieuw besluit te nemen op de aanvraag. Met dit voorstel wordt een nieuw besluit genomen.

 5. 25.10.23

  Stedin speelt als netbeheerder een essentiële rol in het realiseren van de energietransitie en de klimaatdoelstellingen. De onderneming moet daarvoor grote investeringen in nieuwe en bestaande energie-infrastructuur doen. Hiervoor moet Stedin financiering kunnen aantrekken en daarom is het behoud van de kredietwaardigheid van groot belang.
  In verband met de energietransitie moet Stedin op grond van landelijke en Europese klimaatdoelstellingen de komende jaren fors meer investeren in het energienet als gevolg van toenemende elektrificatie, zoals op het gebied van vervoer en opwek van zonne- en windenergie. Ook de toegenomen grondstofprijzen en inflatie dragen bij aan stijgingen van de investeringen en daarmee de kapitaalbehoefte. Om deze investeringen te kunnen blijven doen, heeft Stedin aangegeven tot aan 2031 meer dan een miljard euro aan aanvullend, eigen vermogen nodig te hebben. De bestaande aandeelhouders, waaronder Leidschendam-Voorburg, kunnen niet aan deze kapitaalbehoefte voldoen. Daarom is Stedin, met de bestaande aandeelhouders, met de Staat en niet-aandeelhoudende provincies en gemeenten in gesprek gegaan om tot een oplossing voor vermogensversterking te komen. Het onderhandelaarsakkoord met de Staat over haar toetreding en kapitaalstorting van € 500 miljoen is het resultaat van deze gesprekken. Door deze toetreding verbetert Stedin haar kredietwaardigheid en daalt de kapitaalbehoefte waardoor Stedin de komende periode zal gaan herberekenen of en in hoeverre er tot aan 2032 nog een kapitaalbehoefte resteert en wat dit betekent voor de Staat en de bestaande aandeelhouders alsmede de niet-aandeelhoudende provincies en gemeenten uit het verzorgingsgebied van Stedin.

 6. 25.10.23

  De Re-integratie en Participatieverordening Participatiewet Leidschendam-Voorburg 2023 wordt vastgesteld. Deze verordening is opgesteld naar aanleiding van het nieuwe Re-integratie en Participatiebeleid van de gemeente. Hierin zijn ook de wettelijke wijzigingen rondom het landelijk Breed Offensief opgenomen.

 7. 25.10.23

 8. 25.10.23