Ga naar de inhoud van deze pagina Ga naar het zoeken Ga naar het menu
Vorige pagina

Ingekomen raadsstukken

Weekoverzicht

vrijdag 20 januari 2023

23:58 - 23:59
Locatie

N.v.t.

Voorzitter
N.v.t.
Toelichting

Onder Ingekomen raadsstukken kunt u raadsstukken vinden die gedurende één week door de griffie zijn ontvangen. Deze raadsstukken worden gepubliceerd onder één datum aan het eind van een week zodat er een overzicht ontstaat van de in die week ontvangen raadsstukken. Dit staat los van de daadwerkelijke publicatiedatum van raadsstukken, deze datum wordt links van de raadsstukken weergegeven. Onder Ingekomen raadsstukken worden geen stukken opgenomen die door burgers dan wel instellingen binnen of buiten de gemeente zijn verstuurd naar de gemeenteraad/griffie. Deze stukken worden opgenomen in de Lijst van Ingekomen Stukken (LIS). De LIS is te vinden op de agenda’s van de raadsvergaderingen.

Agendapunten

 1. 17.01.23

  Onlangs is door het Rijk de decembercirculaire gemeentefonds 2022 gepubliceerd. De effecten van deze circulaire zijn in beeld gebracht en toegelicht in de bijgevoegde raadsbrief.

 2. 17.01.23

 3. 17.01.23

  Voorgesteld besluit

  1. Mevrouw A.M.K. Kühler, geboren op 22 mei 1969, per 14 februari 2022 te benoemen als lid van de Rekenkamercommissie Wassenaar, Voorschoten, Oegstgeest en Leidschendam-Voorburg, eindigend op 14 februari 2027, onder voorbehoud van gelijkluidende besluitvorming door de raden van Oegstgeest, Voorschoten en Wassenaar.
  2. Mevrouw S. Hoogkamer te bedanken voor haar inzet als lid van de rekenkamercommissie.

 4. 18.01.23

 5. 20.01.23

  Voor de deelgebieden Noorthey en Schakelstuk heeft de gemeente een onderhandelingsresultaat met Veurse Horsten CV. Na publicatie van het voornemen deze overeenkomst aan te gaan, eerder dit jaar, stelt het college voor om de Koop-, Ontwikkel- en Realisatieovereenkomst Schakelstuk en Noorthey aan te gaan.

  Voorgesteld besluit

  a. In te stemmen met de Koop-, Ontwikkel- en Realisatieovereenkomst Schakelstuk en Noorthey


  b. In te stemmen met de wijze van toepassing van de Verordening sociale en middeldure woningbouw Leidschendam-Voorburg 2020, door af te zien van het programma sociale en middeldure woningen in het plan Schakelstuk en Noorthey en dit programma aan de grondexploitatie Vlietvoorde toe te voegen;


  c. In te stemmen met een programmawijziging in de grondexploitatie Vlietvoorde (toevoeging van 3 sociale en 2 middeldure woningen) en deze programmawijziging door te voeren in de grondexploitatie Vlietvoorde bij de 1e herziening 2023 van het Meerjaren Perspectief Grondexploitaties (MPG)