Ga naar de inhoud van deze pagina Ga naar het zoeken Ga naar het menu
Vorige pagina

Ingekomen raadsstukken

Weekoverzicht

vrijdag 26 mei 2023

23:58 - 23:59
Locatie

N.v.t.

Voorzitter
N.v.t.
Toelichting

Onder Ingekomen raadsstukken kunt u raadsstukken vinden die gedurende één week door de griffie zijn ontvangen. Deze raadsstukken worden gepubliceerd onder één datum aan het eind van een week zodat er een overzicht ontstaat van de in die week ontvangen raadsstukken. Dit staat los van de daadwerkelijke publicatiedatum van raadsstukken, deze datum wordt links van de raadsstukken weergegeven. Onder Ingekomen raadsstukken worden geen stukken opgenomen die door burgers dan wel instellingen binnen of buiten de gemeente zijn verstuurd naar de gemeenteraad/griffie. Deze stukken worden opgenomen in de Lijst van Ingekomen Stukken (LIS). De LIS is te vinden op de agenda’s van de raadsvergaderingen.

Agendapunten

 1. 22.05.23

  In november 2021 is de Bouwsteen Mobiliteit en Bereikbaarheid door de gemeenteraad vastgesteld. Het college heeft toen toegezegd het Uitvoeringsprogramma van het huidige Verkeers- en vervoersplan te actualiseren en een overzicht te maken van de meest urgente verkeersprojecten en vervolgens ter informatie aan de raad toe te sturen (toezegging 833).
  Deze actualisatie is nu gereed en wordt ter vaststelling aan het college en ter informatie aan de gemeenteraad aangeboden. Het bijbehorende Bestedingsplan reserve Mobiliteit 2023, met daarin een financieel voorstel voor enkele nieuwe fietsprojecten, wordt ter vaststelling aan de gemeenteraad aangeboden.

  Voorgesteld besluit

  a. Het Bestedingsplan reserve Mobiliteit 2023 vast te stellen, met daarin de volgende nieuwe projecten: 
   1. Fietsstraat Parnashofweg 
   2. Fietsstraat ventweg Vlietweg 
   3. Fietsstraat Nicolaas Beetslaan 
   4. Asfalteren tegelfietspaden   b. Twee kredieten beschikbaar te stellen, te weten om 


   1. de Parnashofweg als fietsstraat in te richten (€ 767.000) en 
   2. voor het asfalteren van tegelfietspaden (€ 300.000).

 2. 24.05.23

  Het Servicebureau Jeugdhulp Haaglanden heeft de concept begrotingswijziging 2023 en de concept begroting 2024 naar de gemeenten gestuurd zodat zij een reactie kunnen geven voordat het bestuur de begrotingsstukken vaststelt.

  Voorgesteld besluit

  de zienswijze op de concept begrotingswijziging 2023 en de concept begroting 2024 van het Servicebureau Jeugdhulp Haaglanden (SbJH) vast te stellen en te versturen aan het bestuur van het Servicebureau Jeugdhulp Haaglanden

 3. 24.05.23

  Op 1 mei 2022 is de Wet open overheid (Woo) in werking getreden. Een van de verplichtingen uit de Woo betreft het aanwijzen van een of meer contactpersonen Woo. Met dit besluit wordt voldaan aan deze verplichting en worden contactpersonen Woo aangewezen, voor zowel het bestuursorgaan college, als het bestuursorgaan burgemeester. Tevens is informatie opgenomen over de ontwikkelingen rondom het landelijke platform Plooi, waar de openbaar te maken documenten zouden worden opgeslagen en ontsloten.

 4. 24.05.23

 5. 24.05.23

  Voorstel om de looptijd van de uitvoeringsplannen jeugdhulp Haaglanden te verlengen van een jaar naar twee jaar.

  Voorgesteld besluit

  In te stemmen met het verlengen van de looptijd van de uitvoeringsplannen Jeugdhulp Haaglanden van één naar twee jaar.

 6. 24.05.23

  De gemeente Voorschoten treedt met ingang van 1 januari 2024 uit de gemeenschappelijke regeling Servicebureau Jeugdhulp Haaglanden. Hierdoor is aanpassing van de gemeenschappelijke regeling noodzakelijk.

  Voorgesteld besluit

  Geen zienswijze in te dienen op de vijfde wijziging van de gemeenschappelijke regeling Servicebureau Jeugdhulp Haaglanden

 7. 26.05.23

  Aanvulling op raadsbrief nav B&W behandeling 3362 collegevoorstel vaststellen raadsbrief uitvoeringsplan Jeugdhulp op 23 mei 2023

 8. 26.05.23

  Het college informeert op grond van de Financiële verordening gemeente Leidschendam-Voorburg 2021 de gemeenteraad door middel van de 1ste Tussentijdse rapportage 2023. Hierin wordt gerapporteerd over de realisatie van de Programmabegroting 2023 op basis van de eerste vier maanden van het lopende jaar.

  Voorgesteld besluit

  a. Vaststellen van de 1ste Tussentijdse rapportage 2023 
  b. Met betrekking tot de reserves vast te stellen: 
  c. Een hogere onttrekking van € 375.000 aan de reserve Mobiliteit 
  d. Een lagere onttrekking van € 16.000 aan de reserve Dekking Afschrijvingslasten 
  e. Naar aanleiding van de 1ste Tussentijdse rapportage 2023 de 13e begrotingswijziging van 2023 vast te stellen.

 9. 26.05.23

  Aanleiding van dit besluit is de toezegging van het college op 5 juli 2022 (iBabs ID917): te komen met een nieuw, herijkt investeringsprogramma waarin het doelmatigheidsaspect kritisch tegen het licht wordt gehouden.

  Bij het aanbieden van de begroting 2023-2026 is aangegeven dat er een project gestart was om de investeringsplanning meer realistisch op te stellen. Het investeringsplan dat in 2022 bij de begroting 2023-2026 is aangeboden is extra nadruk gelegd op het meer realistisch ramen van projecten. In 2022 vond al een forse aanpassing plaats in de tweede tussentijdse rapportage en de effecten waren toen ook al zichtbaar voor het investeringsvolume van 2023. In de 1e Turap 2023 en Kadernota 2024-2027 is hier nu wederom een slag gemaakt waardoor het investeringsplan ook eerder aan de raad kan worden aangeboden, tegelijk met de voorliggende P&C producten waarin de effecten op 2023-2027 zijn verwerkt.

  Voorgesteld besluit

  a. Het Investeringsplan (IVP) 2023-2027 vast te stellen, waarmee de volgende investeringen beschikbaar worden gesteld: 
    i. Aanschaf 3 personenauto's n.a.v. uitbreiding 9 BOA’s en vervanging 4 e-scooters voor een bedrag van in totaal € 138.400 
    ii. Verhoging voorbereidingskrediet voor de Ontwikkeling De Star á € 139.600 
    iii. Aanleg laadpalen voor elektrische transportmiddelen á € 67.000 

  b. De verhogingen, verlagingen en indexeringen van de in dit investeringsplan opgenomen investeringen vast te stellen.

 10. 26.05.23

  Conform de financiële verordening biedt het college de raad jaarlijks een kadernota aan met de financiële kaders van de programmabegroting voor het volgende begrotingsjaar en de meerjarenraming.

  Voorgesteld besluit

  De kadernota 2024-2027 vast te stellen en het college opdracht te geven de financiële gevolgen te verwerken in de programmabegroting 2024-2027.