Ga naar de inhoud van deze pagina Ga naar het zoeken Ga naar het menu
Vorige pagina

Ingekomen raadsstukken

Weekoverzicht

vrijdag 24 maart 2023

23:58 - 23:59
Locatie

N.v.t.

Voorzitter
N.v.t.
Toelichting

Onder Ingekomen raadsstukken kunt u raadsstukken vinden die gedurende één week door de griffie zijn ontvangen. Deze raadsstukken worden gepubliceerd onder één datum aan het eind van een week zodat er een overzicht ontstaat van de in die week ontvangen raadsstukken. Dit staat los van de daadwerkelijke publicatiedatum van raadsstukken, deze datum wordt links van de raadsstukken weergegeven. Onder Ingekomen raadsstukken worden geen stukken opgenomen die door burgers dan wel instellingen binnen of buiten de gemeente zijn verstuurd naar de gemeenteraad/griffie. Deze stukken worden opgenomen in de Lijst van Ingekomen Stukken (LIS). De LIS is te vinden op de agenda’s van de raadsvergaderingen.

Agendapunten

 1. 22.03.23

 2. 22.03.23

  De Omgevingsdienst Haaglanden (ODH) heeft, namens het college van B&W van Den Haag, een ontwerpbeschikking afgegeven waarmee een vergunning wordt verleend voor de vestiging van een bedrijf voor slibopslag en -overslag op het bedrijventerrein Westvlietweg.
  De vestiging van een dusdanig bedrijf op het bedrijventerrein Westvlietweg staat haaks op de voornemens die door provincie en betrokken gemeenten zijn vastgelegd in de toekomstvisie op de Vlietzone.
  Vanwege deze tegenstrijdigheid, en om precedentwerking te voorkomen, is het wenselijk een zienswijze in te dienen tegen deze ontwerpbeschikking. De zienswijze is bijgevoegd en dient door het college te worden vastgesteld.
  Voor nadere informatie wordt verwezen naar de eerdere iBabs-dossiers 3000 Vastleggen dragende principes Vlietzone.
  Daarnaast zijn de gemeente Den Haag en de provincie Zuid-Holland van zins een bestuursovereenkomst te ondertekenen over de uitplaatsing van bedrijvigheid uit de Binckhorst en de invulling van de GAVI-kavel. Het college informeert de raad over de relatie met de Toekomstvisie Vlietzone en de gevolgen voor Leidschendam-Voorburg.

 3. 23.03.23

  Op voorstel van het college d.d. 13 april 2021 (2104), heeft de raad 8 juni 2021 besloten de RES 1.0 voor de energieregio Rotterdam Den Haag vast te stellen. Het vaststellen van de RES 1.0 is het resultaat van een intensief regionaal proces en een belangrijke stap in de energietransitie waarmee de regio invulling geeft aan de afspraken uit het Klimaatakkoord.


  De RES-organisatie heeft vervolgens een Plan van Aanpak ontwikkeld dat inzicht geeft in de voorziene activiteiten van de RES-regio Rotterdam Den Haag om de gestelde doelen en ambities te bereiken. Dit Plan van Aanpak is in 2022 door de bestuurders van het Bestuurlijk Netwerk Energie (BNE) van de Regio Rotterdam Den Haag geaccordeerd en daarmee van kracht. Afgesproken is dat het vanwege draagvlak wenselijk is dat alle colleges instemmen met het plan. Het is destijds vanwege de gemeenteraadsverkiezingen en nabije bestuurswissel niet vastgesteld in het college van B&W. Bij een deel van de andere colleges in de energieregio heeft dit destijds wel plaatsgevonden.


  In de tweede helft van 2022 bleek dat er aanleiding was om het Plan van Aanpak te herijken. Dat heeft vervolgens plaatsgevonden. Op 23 februari is het Herziene Plan van aanpak RES 2022-2026 in het Bestuurlijk Netwerk Energie van de Regio Rotterdam Den Haag besproken en is afgesproken het ter instemming voor te leggen aan alle colleges.

 4. 24.03.23

  Het college heeft een initiatiefvoorstel van de fractie CU ontvangen met een concept raadsbesluit inzake monitor duurzaamheid. Aan het college wordt de gelegenheid geboden om schriftelijk 'wensen en bedenkingen' aan de raad te sturen met betrekking tot het initiatiefvoorstel. Hierbij worden deze wensen en bedenkingen ter vaststelling aan het college voorgelegd.