Ga naar de inhoud van deze pagina Ga naar het zoeken Ga naar het menu
Vorige pagina

Ingekomen raadsstukken

Weekoverzicht

vrijdag 30 juni 2023

23:58 - 23:59
Locatie

N.v.t.

Voorzitter
N.v.t.
Toelichting

Onder Ingekomen raadsstukken kunt u raadsstukken vinden die gedurende één week door de griffie zijn ontvangen. Deze raadsstukken worden gepubliceerd onder één datum aan het eind van een week zodat er een overzicht ontstaat van de in die week ontvangen raadsstukken. Dit staat los van de daadwerkelijke publicatiedatum van raadsstukken, deze datum wordt links van de raadsstukken weergegeven. Onder Ingekomen raadsstukken worden geen stukken opgenomen die door burgers dan wel instellingen binnen of buiten de gemeente zijn verstuurd naar de gemeenteraad/griffie. Deze stukken worden opgenomen in de Lijst van Ingekomen Stukken (LIS). De LIS is te vinden op de agenda’s van de raadsvergaderingen.

Agendapunten

 1. Voorgesteld besluit

  a. de Lijst van Ingekomen Stukken van 20 mei 2023 tot en met 27 juni 2023 en de wijze van afdoening vast te stellen 
  b. de schriftelijke vragen en/of de beantwoording van schriftelijke vragen van 22 mei 2023 tot en met 27 juni 2023 en de wijze van afdoening vast te stellen

 2. 28.06.2023

 3. 28.06.2023

  De werkingsduur van het beleidsplan gladheidsbestrijding 2017 - 2022 is verstreken. Daarom is een nieuw gemeentelijk beleidsplan gladheidsbestrijding gemaakt, met een werkingsduur voor de vijf winterseizoenen van 1 november 2023 t/m 1 april 2028

 4. 28.06.2023

  Recentelijk heeft de raad de jaarstukken 2022, de eerste tussentijdse rapportage 2023, het investeringsplan 2023-2027 en de kadernota 2024-2027 ontvangen. Vervolgens kwam eind mei de meicirculaire 2023 van het Rijk uit, die het financiële beeld over de jaren 2023-2027 raakt. In al deze stukken staan financiële gevolgen voor onze gemeente beschreven. Deze budgetbrief 2022-2027 geeft in één overzicht een integraal beeld van de gemeentefinanciën van Leidschendam-Voorburg van het afgelopen jaar, het huidige jaar en de komende jaren. De budgetbrief komt voortaan twee keer per jaar uit: in juni na de meicirculaire en in oktober na de septembercirculaire. Daarmee beschikt de raad (en daarmee ook de inwoners!) over een actueel en samenhangend beeld in grote lijnen over hoe onze gemeente er financieel voorstaat en wat de vooruitzichten zijn.

 5. 28.06.2023

 6. 28.06.2023

  In de Fraudeverordening Participatiewet, IOAW en IOAZ Gemeente Leidschendam-Voorburg 2015 is vastgelegd dat het college van B&W zorg draagt voor de vaststelling van een controleplan. Het controleplan Werk en Inkomen is een document waarin de werkwijze rondom handhaving op de Participatiewet is omschreven. In het controleplan wordt ingegaan op de welzijnsgesprekken. Met de raadsbrief wordt de raad geïnformeerd over de start van deze gesprekken.