Ga naar de inhoud van deze pagina Ga naar het zoeken Ga naar het menu
Vorige pagina

Ingekomen raadsstukken

Weekoverzicht

vrijdag 24 februari 2023

23:58 - 23:59
Locatie

N.v.t.

Voorzitter
N.v.t.
Toelichting

Onder Ingekomen raadsstukken kunt u raadsstukken vinden die gedurende één week door de griffie zijn ontvangen. Deze raadsstukken worden gepubliceerd onder één datum aan het eind van een week zodat er een overzicht ontstaat van de in die week ontvangen raadsstukken. Dit staat los van de daadwerkelijke publicatiedatum van raadsstukken, deze datum wordt links van de raadsstukken weergegeven. Onder Ingekomen raadsstukken worden geen stukken opgenomen die door burgers dan wel instellingen binnen of buiten de gemeente zijn verstuurd naar de gemeenteraad/griffie. Deze stukken worden opgenomen in de Lijst van Ingekomen Stukken (LIS). De LIS is te vinden op de agenda’s van de raadsvergaderingen.

Agendapunten

 1. 22.02.23

  In de Raadsbrief wordt een terugkoppeling gegeven over de integrale aanpak van situatie rondom de Koreaanse Kerk.

 2. 22.02.23

  De gemeenten Delft en Den Haag hebben als centrumgemeenten een aantal jaar geleden van het Rijk de opdracht gekregen een regiovisie Huiselijk Geweld op te stellen. Dit gebeurt in samenspraak met de andere regiogemeenten. De Raad heeft in 2019 ingestemd met de regiovisie (Raadsbrief toelichting regiovisie Huiselijk Geweld 2019/2022, 921 d.d. 7 mei 2019). In het regionale bestuurlijk overleg Veilig Thuis hebben alle wethouders van de negen gemeenten ingestemd met het voorstel om tot verlenging over te gaan en de raad hierover per brief te informeren.

 3. 22.02.23

  Jaarlijks maken de gemeente, de huurdersorganisaties en de woningcorporaties prestatieafspraken met elkaar. Partijen hebben gekozen voor de continuering van de meerjarige Prestatieafspraken sociaal wonen Leidschendam-Voorburg voor de periode 2022 t/m 2025. Naar analogie van de Jaarschijf 2023 gaan partijen aan de slag met de prestatieafspraken voor 2024. Deze afspraken zijn aanvullend op de meerjarige prestatieafspraken.
  Voorafgaand aan de onderhandelingen met de huurdersorganisaties en de woningcorporaties over de prestatieafspraken 2024 wil het college de raad actief betrekken bij de voorbereiding ervan. Met deze brief wordt de raad uitgenodigd om themagewijs input te leveren voor de Jaarschijf prestatieafspraken 2024.

 4. 23.02.23

  De vigerende Huisvestingsverordening Gemeente Leidschendam-Voorburg 2019 vervalt van rechtswege op 1 juli 2023. De raad is bevoegd om een nieuwe Huisvestingsverordening vast te stellen. Het vaststellen van de verordening door de raad moet uiterlijk 30 mei 2023 plaatsvinden zodat deze per 1 juli 2023 in werking kan treden. De voorbereiding van de verordening inclusief inspraak is door het college ter hand genomen. Met de nieuwe verordening wordt het huidige woonruimteverdelingsbeleid voortgezet.
  Het college heeft de inspraakprocedure gestart en informeert de raad in deze brief hierover.

 5. 23.02.23

  Op 1 november 2022 heeft de raad een burgerinitiatief ontvangen van bewonersplatform Gravenwijk. Doel van het burgerinitiatief is een volwaardige speeltuin voor kinderen in de Gravenwijk, ook bekend als de wijk Prinsenhof laag.


  De raad verzoekt het college binnen 30 dagen zijn wensen en bedenkingen op het burgerinitiatief te geven. Na ontvangst van de wensen en bedenkingen zal de commissie Omgeving het burgerinitiatief met de raadsbrief met wensen en bedenkingen van het college inhoudelijk bespreken.

 6. 24.02.23