Ga naar de inhoud van deze pagina Ga naar het zoeken Ga naar het menu
Vorige pagina

Ingekomen raadsstukken

Weekoverzicht

vrijdag 19 mei 2023

23:58 - 23:59
Locatie

N.v.t.

Voorzitter
N.v.t.
Toelichting

Onder Ingekomen raadsstukken kunt u raadsstukken vinden die gedurende één week door de griffie zijn ontvangen. Deze raadsstukken worden gepubliceerd onder één datum aan het eind van een week zodat er een overzicht ontstaat van de in die week ontvangen raadsstukken. Dit staat los van de daadwerkelijke publicatiedatum van raadsstukken, deze datum wordt links van de raadsstukken weergegeven. Onder Ingekomen raadsstukken worden geen stukken opgenomen die door burgers dan wel instellingen binnen of buiten de gemeente zijn verstuurd naar de gemeenteraad/griffie. Deze stukken worden opgenomen in de Lijst van Ingekomen Stukken (LIS). De LIS is te vinden op de agenda’s van de raadsvergaderingen.

Agendapunten

 1. 15.05.23

  Vanwege een informatieverzoek van de Autoriteit Persoonsgegevens dit raadsvoorstel voor het opheffen van de door de raad opgelegde geheimhouding op de stukken betreffende het NTA-onderzoek. De Autoriteit Persoonsgegevens staat in haar recht deze gegevens op te vragen, echter de opgelegde geheimhouding botst hiermee. Daarom dit formele verzoek tot opheffing voor deze specifieke organisatie,

 2. 16.05.23

  In deze raadsbrief neemt het college de raad mee in de stand van zaken van de motie en de toezegging ‘meenemen raad bij Jongerenparticipatie (976)’ die in de commissie Samenleving op 19 december 2022 is besproken.

 3. 16.05.23

  De gemeente beschikt nog niet over een breed beleidskader voor het gemeentelijk vastgoed. Het college informeert de Raad over de opstelling van een beleidskader.

 4. 17.05.23

 5. 17.05.23

  Op grond van artikel 29 van de Verordening behandeling van bezwaarschriften gemeente Leidschendam-Voorburg 2018 brengen de Commissie voor de behandeling van bezwaarschriften en de ambtelijk hoorders jaarlijks aan de bestuursorganen van de gemeente verslag uit van hun werkzaamheden in het voorafgaande kalenderjaar. Met de jaarverslagen wordt een volledig beeld gegeven van de afhandeling van bezwaren. In de jaarverslagen zijn verbeterpunten opgenomen. Aan het college wordt geadviseerd deze over te nemen. Het college ontvangt de jaarverslagen ter kennisneming en stuurt deze jaarverslagen onder begeleiding van een raadsbrief door aan de raad. Middels twee aanbiedingsbrieven stuurt het college de jaarverslagen ook door aan de colleges van Voorschoten en Wassenaar, omdat de Commissie ook adviezen aan deze colleges uitbrengt vanwege een Samenwerkingsverband op het gebied van Werk en Inkomen.

 6. 17.05.23

  Met de monitor sociaal domein 2022 informeert het college de gemeenteraad over de ontwikkelingen binnen de domeinen werk en inkomen (inclusief schuldhulpverlening, minima en inburgering), Wet maatschappelijke ontwikkeling (Wmo) en jeugdhulp.

 7. 17.05.23