Ga naar de inhoud van deze pagina Ga naar het zoeken Ga naar het menu
Vorige pagina

Ingekomen raadsstukken

Weekoverzicht

vrijdag 14 juli 2023

23:58 - 23:59
Locatie

N.v.t.

Voorzitter
N.v.t.
Toelichting

Onder Ingekomen raadsstukken kunt u raadsstukken vinden die gedurende één week door de griffie zijn ontvangen. Deze raadsstukken worden gepubliceerd onder één datum aan het eind van een week zodat er een overzicht ontstaat van de in die week ontvangen raadsstukken. Dit staat los van de daadwerkelijke publicatiedatum van raadsstukken, deze datum wordt links van de raadsstukken weergegeven. Onder Ingekomen raadsstukken worden geen stukken opgenomen die door burgers dan wel instellingen binnen of buiten de gemeente zijn verstuurd naar de gemeenteraad/griffie. Deze stukken worden opgenomen in de Lijst van Ingekomen Stukken (LIS). De LIS is te vinden op de agenda’s van de raadsvergaderingen.

Agendapunten

 1. 10.07.2023

 2. 10.07.2023

  De Nota Parkeernormen van Leidschendam-Voorburg is vanwege de ambities uit de Bouwsteen ‘Mobiliteit en bereikbaarheid’ aan herziening toe. Daarbij zijn naast het versterken van de kwaliteit van de openbare ruimte en het stimuleren van duurzame mobiliteit, behoud van een goede bereikbaarheid de doelstellingen. De parkeernormen zijn hét instrument om hier een goede balans in te vinden. Het college heeft na verwerking van de inspraakreacties op de Ontwerp Nota Parkeernormen ingestemd met de definitieve Nota Parkeernormen Leidschendam-Voorburg 2023, inclusief het inspraakverslag. 


  Het college heeft de Nota Parkeernormen Leidschendam-Voorburg 2023 en het inspraakverslag ter vaststelling aangeboden aan de raad.

  Voorgesteld besluit

  De Nota Parkeernormen Leidschendam-Voorburg 2023 en het Inspraakverslag Nota Parkeernormen Leidschendam-Voorburg 2023 vast te stellen.

 3. 13.07.2023

  In de aanloop naar nieuw rijksbeleid heeft het Rijk aan de provincies gevraagd de grote nationale opgaven en doelen ruimtelijk te vertalen naar het grondgebied van de provincie en de ‘ruimtelijke puzzel’ te leggen. In de ruimtelijke puzzel worden de nationale opgaven gecombineerd met de decentrale opgaven. De provincie doet dit samen met de gemeenten en waterschappen. In het najaar van dit jaar moeten de provincies het resultaat daarvan opleveren. De resultaten van de provincies vormen de basis voor een nieuwe Nota Ruimte in 2024.

 4. 13.07.2023

 5. 13.07.2023

  De gemeente heeft een wettelijke taak voor de huisvesting van statushouders. De provincie houdt hier toezicht op. Het college informeert de raad middels een raadsbrief over de taakstelling huisvesting statushouders in 2023.

 6. 13.07.2023

  de participatieverordening is ontwikkeld in co-creatie met raad, college, ambtenaren en inwoners.

  Voorgesteld besluit

  De Participatieverordening Leidschendam-Voorburg 2023 vast te stellen en gelijktijdig de Inspraakverordening Leidschendam-Voorburg 2006 in te trekken.