Ga naar de inhoud van deze pagina Ga naar het zoeken Ga naar het menu
Vorige pagina

Ingekomen raadsstukken

Weekoverzicht

vrijdag 3 november 2023

23:58 - 23:59
Locatie

N.v.t.

Voorzitter
N.v.t.
Toelichting

Onder Ingekomen raadsstukken kunt u raadsstukken vinden die gedurende één week door de griffie zijn ontvangen. Deze raadsstukken worden gepubliceerd onder één datum aan het eind van een week zodat er een overzicht ontstaat van de in die week ontvangen raadsstukken. Dit staat los van de daadwerkelijke publicatiedatum van raadsstukken, deze datum wordt links van de raadsstukken weergegeven. Onder Ingekomen raadsstukken worden geen stukken opgenomen die door burgers dan wel instellingen binnen of buiten de gemeente zijn verstuurd naar de gemeenteraad/griffie. Deze stukken worden opgenomen in de Lijst van Ingekomen Stukken (LIS). De LIS is te vinden op de agenda’s van de raadsvergaderingen.

Agendapunten

 1. 01.11.23

  De voorgestelde wijzigingen van de Hemelwaterverordening en het voorgestelde delegatiebesluit hangen samen met de inwerkingtreding van de Omgevingswet op 1 januari 2024. Het gaat om technische, niet inhoudelijke, wijzigingen.

  Voorgesteld besluit

  a. De Verordening op de afvoer van hemelwater en grondwater Leidschendam-Voorburg als volgt te wijzigen:


  Artikel I
  A. Artikel 1, onder b, vervalt.


  B. Artikel 3 wordt als volgt gewijzigd:
  1. het eerste lid wordt gewijzigd en komt te luiden:
  1. Het is in de daartoe door het college krachtens artikel 10.32a van de Wet milieubeheer, zoals die wet luidde direct voorafgaand aan de inwerkingtreding van de Omgevingswet, of in het omgevingsplan aangewezen gebieden verboden om hemelwater en grondwater te lozen in een openbaar vuilwaterriool. Het betreft gebieden:
  a. waar gescheiden riolering aanwezig is of wordt aangelegd;
  b. met een afvoermogelijkheid vanaf het perceel naar aangrenzend oppervlaktewater.


  2. het tweede en vierde lid vervallen.


  C. Artikel 5 vervalt.


  D. Artikel 6 vervalt. 


  Artikel II 
  Dit besluit treedt in werking op het moment onmiddellijk voorafgaand aan de inwerkingtreding van de Omgevingswet. 


  b. De bevoegdheid tot vaststelling van het omgevingsplan direct na inwerkingtreding van de Omgevingswet te delegeren aan het college in de volgende gevallen: 


  Het aanwijzen van gebieden waarbinnen het verboden is hemelwater en grondwater te lozen in een openbaar vuilwaterriool voor zover het betreft:
  - gebieden waar gescheiden riolering aanwezig is of wordt aangelegd; 
  - gebieden met een afvoermogelijkheid vanaf het perceel naar aangrenzend oppervlaktewater.

 2. 02.11.23

  Gemeente Leidschendam-Voorburg heeft als werkgever te maken met de gevolgen van de krappe arbeidsmarkt, zoals vele werkgevers in onze regio. De raad constateerde dit terecht en verzocht de gemeente in een motie met onze regiogemeenten in gesprek te gaan over de haalbaarheid van een gezamenlijke flexpool. Uit het ambtelijk overleg met betreffende gemeenten blijkt dat er geen interesse is in een dergelijke flexpool. De raad wordt hierover geïnformeerd met deze raadsbrief.

 3. 02.11.23

  Het college stelt periodiek een geactualiseerd projectenboek vast en publiceert dit vervolgens op de site van de gemeente. De raad wordt hierover geïnformeerd met een raadsbrief.

 4. 02.11.23

  De huidige secretaris van de rekenkamercommissie stopt na ruim 4,5 jaar. Na een sollicitatieprocedure is een nieuwe secretaris geselecteerd. De raad moet de nieuwe secretaris aanwijzen. Dit voorstel voorziet daarin.