Ga naar de inhoud van deze pagina Ga naar het zoeken Ga naar het menu
Vorige pagina

Ingekomen raadsstukken

Weekoverzicht

vrijdag 13 januari 2023

23:58 - 23:59
Locatie

N.v.t.

Voorzitter
N.v.t.
Toelichting

Onder Ingekomen raadsstukken kunt u raadsstukken vinden die gedurende één week door de griffie zijn ontvangen. Deze raadsstukken worden gepubliceerd onder één datum aan het eind van een week zodat er een overzicht ontstaat van de in die week ontvangen raadsstukken. Dit staat los van de daadwerkelijke publicatiedatum van raadsstukken, deze datum wordt links van de raadsstukken weergegeven. Onder Ingekomen raadsstukken worden geen stukken opgenomen die door burgers dan wel instellingen binnen of buiten de gemeente zijn verstuurd naar de gemeenteraad/griffie. Deze stukken worden opgenomen in de Lijst van Ingekomen Stukken (LIS). De LIS is te vinden op de agenda’s van de raadsvergaderingen.

Agendapunten

 1. 11.01.23

  Het normen- en toetsingskader betreft een inventarisatie van de voor de accountantscontrole relevante regelgeving van hogere overheden en van de gemeente zelf (bijvoorbeeld de verordeningen). In de Kadernota rechtmatigheid 2022, uitgebracht door de commissie BBV (Besluit begroting en verantwoording), staat aangegeven dat het normen- en toetsingskader actueel moet worden gehouden en moet worden aangepast op basis van nieuwe wet- en regelgeving.


  Ten behoeve van de jaarrekeningcontrole 2022 is het normen- en toetsingskader herijkt. Hierbij is gekeken naar nieuwe, gewijzigde en vervallen wet- en regelgeving sinds de vorige herijking. Het college dient het normen- en toetsingskader ter vaststelling aan de raad voor te leggen.

  Voorgesteld besluit

  Het Normen- en toetsingskader 2022 in het kader van de accountantscontrole op de jaarrekening 2022 vast te stellen.

 2. 12.01.23

  In de bijgevoegde raadsbrief informeert het college de raad over de haalbaarheid van het initiatief voor de Tiny Houses in Stompwijk.

 3. 12.01.23

  De raad wordt middels een raadsbrief geïnformeerd over de voortgang met betrekking tot het project Vernieuwbouw basisschool De Vijverhof.

 4. 13.01.23

  Op 6 juli 2022 heeft het college een besluit genomen voor een bestemmingsplanstop (2918) met het oog op de inwerkingtreding van de Omgevingswet op 1 januari 2023. De Omgevingswet is echter uitgesteld tot vooralsnog 1 juli 2023. Het ligt in de lijn om daarmee de datum voor een bestemmingsplanstop door te schuiven naar 1 januari 2023. Maar omdat er komende weken nog besluitvorming plaatsvind over de stand van zaken met betrekking tot de Omgevingswet, is de datum van 1 juli nog niet zeker. Om proactief om te gaan met een onzekere invoeringsdatum, wordt voorgesteld om geen nieuw besluit voor een bestemmingsplanstop te nemen. In plaats daarvan wordt voorgesteld om als gemeente een Crisis en herstelwet-status (Chw-status) te verkrijgen om flexibiliteit te creëren voor de keuze van een planologisch besluit voor gebiedsontwikkelingen. Dit betekent dat de gemeente per project bekijkt welke planologische procedure het meest voor de hand liggend is voor de realisatie van het initiatief. Hiermee wordt een proactieve houding gecreëerd richting initiatiefnemers en blijft de winkel open.