Ga naar de inhoud van deze pagina Ga naar het zoeken Ga naar het menu
Vorige pagina

Ingekomen raadsstukken

Weekoverzicht

vrijdag 7 april 2023

23:58 - 23:59
Locatie

N.v.t.

Voorzitter
N.v.t.
Toelichting

Onder Ingekomen raadsstukken kunt u raadsstukken vinden die gedurende één week door de griffie zijn ontvangen. Deze raadsstukken worden gepubliceerd onder één datum aan het eind van een week zodat er een overzicht ontstaat van de in die week ontvangen raadsstukken. Dit staat los van de daadwerkelijke publicatiedatum van raadsstukken, deze datum wordt links van de raadsstukken weergegeven. Onder Ingekomen raadsstukken worden geen stukken opgenomen die door burgers dan wel instellingen binnen of buiten de gemeente zijn verstuurd naar de gemeenteraad/griffie. Deze stukken worden opgenomen in de Lijst van Ingekomen Stukken (LIS). De LIS is te vinden op de agenda’s van de raadsvergaderingen.

Agendapunten

 1. 05.04.23

  Inzet op alternatieve vervoerswijzen als OV en fiets heeft gevolgen voor het benodigde aantal auto- en fietsparkeerplaatsen bij ruimtelijke ontwikkelingen. De Nota Parkeernormen van Leidschendam-Voorburg is, vanwege de ambities uit de Bouwsteen ‘Mobiliteit en bereikbaarheid’ aan herziening toe. Daarbij zijn naast het versterken van de kwaliteit van de openbare ruimte en het stimuleren van duurzame mobiliteit, behoud van een goede bereikbaarheid de doelstellingen. De parkeernormen zijn hét instrument om hier een goede balans in te vinden.

 2. 05.04.23

  Het college informeert de raad over het aanvragen van een subsidie voor de gebiedsontwikkeling Overgoo van € 5,4 miljoen op grond van de Regeling Woningbouwimpuls 2020, 5e tranche, van de Rijksoverheid. Daarvoor is een medebekostiging van 50% als cofinanciering van € 5,4 miljoen vereist, waarmee voorgesteld wordt in te stemmen onder voorbehoud van goedkeuring door de raad.

 3. 05.04.23

  Op 16 maart 2023 vonden verkiezingen plaats voor Provinciale Staten. Nu de uitslag bekend is, is de verkenningsfase gestart. De grootste partij in de (nieuwe) Provinciale Staten, de BBB, heeft de heer Teeven verzocht om als verkenner de mogelijkheden voor coalities te onderzoeken.
  Gezien de belangrijke, en soms doorslaggevende, rol van de provincie, wenst het college van B&W enkele zaken onder de aandacht te brengen van de verkenner, en daarmee (indirect) onder de aandacht van potentiële coalitiepartners.
  Dit doet het college via de bijgesloten Brief aan de verkenner (zie bijlage 1).
  Het college informeert de raad over de opgestelde brief en verstuurt de brief ook naar de colleges van de Haaglanden-gemeenten en de gemeenten Leiden, Voorschoten en Zoeterwoude gezien de betrokkenheid van deze gemeenten bij één of meerdere dossiers die in de brief centraal staan.

 4. 05.04.23

  Jaarlijks legt de overheidswerkgever verantwoording af over het gevoerde integriteitsbeleid.

 5. 07.04.23

 6. 07.04.23

  Voorgesteld besluit

  De heer E.J. Gerdes per 1 mei 2023 te herbenoemen als lid van de Rekenkamercommissie WVOLV voor de duur van vier jaar, onder voorbehoud van gelijkluidende besluitvorming door de raden van Oegstgeest, Voorschoten en Wassenaar.