Ga naar de inhoud van deze pagina Ga naar het zoeken Ga naar het menu
Vorige pagina

Ingekomen raadsstukken

Weekoverzicht

vrijdag 7 juli 2023

23:58 - 23:59
Locatie

N.v.t.

Voorzitter
N.v.t.
Toelichting

Onder Ingekomen raadsstukken kunt u raadsstukken vinden die gedurende één week door de griffie zijn ontvangen. Deze raadsstukken worden gepubliceerd onder één datum aan het eind van een week zodat er een overzicht ontstaat van de in die week ontvangen raadsstukken. Dit staat los van de daadwerkelijke publicatiedatum van raadsstukken, deze datum wordt links van de raadsstukken weergegeven. Onder Ingekomen raadsstukken worden geen stukken opgenomen die door burgers dan wel instellingen binnen of buiten de gemeente zijn verstuurd naar de gemeenteraad/griffie. Deze stukken worden opgenomen in de Lijst van Ingekomen Stukken (LIS). De LIS is te vinden op de agenda’s van de raadsvergaderingen.

Agendapunten

 1. 05.07.2023

  Op 23 maart 2021 heeft het college het ‘Plan van aanpak eenzaamheidsbestrijding gemeente Leidschendam-Voorburg 2021-2023’ vastgesteld. In dit plan zijn drie lange termijn doelstellingen beschreven:
  · Vergroot de bewustwording en maak eenzaamheid daardoor bespreekbaar
  · Creëer een lokaal netwerk
  · Werk aan een duurzame aanpak

  In 2021 is gestart met de uitvoering van het plan van aanpak. Er is een bewustwordingscampagne opgezet en er is een start gemaakt met het netwerk ‘Oog voor elkaar’. Ook is er een coördinator aangesteld die betrokken is bij dit netwerk om verbindingen te leggen. Dit proces is begeleid door Movisie vanuit ´Eén tegen eenzaamheid´ van het ministerie van VWS. Om vervolg te geven aan de aanpak eenzaamheid is samen met het netwerk de actieagenda 2022 opgesteld met een voorstel voor monitoring en evaluatie. De actieagenda 2022 is afgelopen en gemonitord samen met het netwerk. De uitkomsten van de monitoring zijn de basis geworden voor het gezamenlijke actieplan 2023. Het actieplan eenzaamheid 2023, monitoring en voorstel voor vervolg 2023-2026 is als bijlage bij de raadsbrief opgenomen. Met het netwerk is in het eerste kwartaal het actieplan voor 2023 opgesteld. Middels de raadsbrief wordt de raad hierover geïnformeerd. In de kadernota 2024-2027 stelt het college de raad een voorstel voor financiële dekking voor tot en met 2027. Hiermee wordt tevens voldaan aan toezegging 966.

 2. 05.07.2023

  Pas op 29 juni komt informatie beschikbaar of de WSS ook na de maand juni nog capaciteitsproblemen kent. Daarom staat nu een geel gemarkeerde regel in de tekst. Wethouder Keus zal bij college een tekstvoorstel inbrengen.


  De problematiek in de jeugdbeschermingsketen is groot. Jeugdigen met een jeugdbeschermings-maatregel wachten vaak lang op passende hulp, de werkdruk voor de jeugdbeschermers is hoog en er is krapte op de arbeidsmarkt. Dit is een landelijk probleem en de regio Zuid West is hierop geen uitzondering. De regio Zuid West werkt samen met de Gecertificeerde Instellingen (GI's) om de meest kwetsbare kinderen en gezinnen te beschermen. Het belangrijkste daarbij is natuurlijk de meest kwetsbare jeugdigen en gezinnen tijdig de juiste ondersteuning te geven en hen perspectief voor de toekomst te bieden. In de bijgesloten regionale raadsbrief wordt de raad geïnformeerd over:
  · De landelijke ontwikkelingen in de jeugdbescherming
  · De regionale ontwikkelingen Zuid West
  · De ontwikkelingen in de regio Haaglanden

 3. 06.07.2023

  Gemeenten zijn verantwoordelijk voor de uitvoering van de Participatiewet.
  Het huidige beleidsplan liep van 2019 tot en met 2022. Dit betekent dat er een nieuw beleidsplan moet worden vastgesteld. Daarnaast ziet de gemeente een veranderende samenstelling van het klantenbestand, wat om herziening van het beleid vraagt.
  In het beleidsplan staan de richtinggevende kaders en de beleidsmatige uitgangspunten beschreven op basis waarvan de gemeente de komende jaren invulling gaat geven aan haar wettelijke taken op het gebied van werk, re-integratie en participatie. Ook brengt de gemeente in dit beleidsplan focus aan door specifieke doelgroepen als prioriteit te benoemen. Om dit te realiseren is het nieuwe re-integratie en participatiebeleid gericht op 3 pijlers:


  1. Beperking van (her)instroom in de uitkering
  2. Duurzame uitstroom van de re-integratiegroep richting werk of studie
  3. Doorstroom van de participatiegroep

  Voorgesteld besluit

  a. Het beleidsplan re-integratie en participatie vast te stellen. 
  b. Een incidenteel budget beschikbaar te stellen voor 2024 en 2025 van €177.600 per jaar, ten laste van het exploitatieresultaat. 
  c. Vanaf 2024 een structureel budget beschikbaar te stellen van €182.780 per jaar, ten laste van het exploitatieresultaat. 
  d. Begrotingswijziging 18 vast te stellen.