Ga naar de inhoud van deze pagina Ga naar het zoeken Ga naar het menu
Vorige pagina

Ingekomen raadsstukken

Weekoverzicht

vrijdag 22 december 2023

23:58 - 23:59
Locatie

N.v.t.

Voorzitter
N.v.t.
Toelichting

Onder Ingekomen raadsstukken kunt u raadsstukken vinden die gedurende één week door de griffie zijn ontvangen. Deze raadsstukken worden gepubliceerd onder één datum aan het eind van een week zodat er een overzicht ontstaat van de in die week ontvangen raadsstukken. Dit staat los van de daadwerkelijke publicatiedatum van raadsstukken, deze datum wordt links van de raadsstukken weergegeven. Onder Ingekomen raadsstukken worden geen stukken opgenomen die door burgers dan wel instellingen binnen of buiten de gemeente zijn verstuurd naar de gemeenteraad/griffie. Deze stukken worden opgenomen in de Lijst van Ingekomen Stukken (LIS). De LIS is te vinden op de agenda’s van de raadsvergaderingen.

Agendapunten

 1. 18.12.23

  Op 1 december 2023 ontving het college een brief van gedeputeerde Koning waarin zij het verzoek van Provinciale Staten overbracht om alle relevante documenten inzake het dossier doorontwikkeling Vlietland-Noord te openbaren.
  Met deze brief reageert het college op dit verzoek. Omdat de gemeenteraad dezelfde brief heeft ontvangen, informeert het college de raad over de reactie aan Gedeputeerde Staten.

 2. 20.12.23

  Gemeenten zijn verantwoordelijk voor de regelgeving over standplaatsen (een plaats op de weg voor het te koop aanbieden, verkopen of afleveren van zaken dan wel leveren van diensten - bijvoorbeeld een viskraam – niet zijnde onderdeel van een markt), in het openbaar gebied. Het college wil, mede gezien de recente jurisprudentie omtrent de Europese Dienstenrichtlijn, haar standplaatsenbeleid actualiseren. Het huidige vent- en standplaatsenbeleid uit 2008 voldoet namelijk niet meer aan de voorwaarden die de Dienstenrichtlijn hieraan stelt.

 3. 20.12.23

  Dit collegevoorstel richt zich op de onderbouwing en het doen van een bod aan de eigenaar van de Oude Trambaan 40, zodat de gemeente een integrale herontwikkeling kan laten plaatsvinden van de percelen Koningin Julianaweg 44 en Oude Trambaan 40.

 4. 20.12.23

  Bij de raad is een burgerinitiatief ingediend door de BurgerKrachtCentrale (BKC). Dit initiatief vraagt de raad om een zogenoemde Leefbaarheids Effect Rapportage (LER) verplicht te stellen als onderdeel van de voorbereiding van besluiten over bouwplannen en andere ruimtelijke ingrepen. De raad heeft het college gevraagd om wensen en bedenkingen over dit burgerinitiatief kenbaar te maken. Door middel van de raadsbrief 3134 wordt aan dit verzoek van de raad voldaan.

 5. 20.12.23

  Het beheerplan omvat de beheerstrategie en het onderhoudsprogramma voor de planperiode 2024-2027 en de daaraan gerelateerde benodigde budgetten en kredieten die nodig zijn voor de instandhouding van de civiele constructies zoals bruggen en kademuren en de beschoeiingen en oevers. Het vormt de onderbouwing van de aanvullend benodigde middelen in de meerjarenbegroting van 2024 (stelpost).

  Voorgesteld besluit

  a. Het Beheerplan civiele kunstwerken en oevers 2024-2027 vast te stellen 


  b. De jaarlijkse investeringskredieten voor groot onderhoud kunstwerken (van € 210.345) af te ramen. 


  c. Nieuwe kredieten voor 2024 beschikbaar te stellen voor het renoveren of vervangen van civiele kunstwerken en oevers voor een totale hoogte van: € 726.000, conform het investeringsoverzicht bij begrotingswijziging nummer 3. 


  d. De investeringskredieten voor de jaren 2025-2027 te verwerken in de actualisatie van het IVP 2024-2028. 


  e. Begrotingswijziging 3 vast te stellen

 6. 21.12.23

 7. 21.12.23

 8. 22.12.23

 9. 22.12.23

  De locatie Oosteinde 241-245 in Voorburg, waar voorheen garage Vronesteyn en bloemenhandel Furore waren gevestigd, wacht al geruime tijd op herontwikkeling. De ligging naast het station van de Randstadrail en de omvang en vorm van het perceel maken een goede invulling van de locatie complex. Mede daarom hebben zich in de afgelopen jaren herhaaldelijk ontwikkelende partijen teruggetrokken.


  Inmiddels is een nieuw initiatief in ontwikkeling, onder de naam ‘Villa Vronesteyn’. Dit plan voorziet de bouw van 24 grotendeels betaalbare woningen (appartementen), met als voornaamste doelgroepen starters en senioren. De gesprekken met de initiatiefnemer zijn echter in een impasse geraakt, omdat sprake is van knelpunten op het vlak van de ruimtelijke kwaliteit. Het ontworpen gebouw is feitelijk te groot voor zowel de locatie als de schaal van de directe omgeving. Daarom is het goed landschappelijk inpassen van het gebouw een moeilijke opgave gebleken. De gemeente en de initiatiefnemer hebben hierover uiteenlopende opvattingen.


  Na de laatste aanpassingen aan het ontwerp lijkt nu een compromis bereikt dat dicht bij de minimaal te stellen kwalitatief-ruimtelijke eisen komt.