Ga naar de inhoud van deze pagina Ga naar het zoeken Ga naar het menu

De gemeenteraad (afgekort raad) telt 35 gemeenteraadsleden (afgekort raadsleden) en is het hoogste bestuursorgaan van de gemeente. De taken van de gemeenteraad zijn grofweg in drieën op te delen: het vormen van de volksvertegenwoordiging, het stellen van kaders voor het beleid en het controleren van het college (burgemeester en wethouders samen). Gemeenteraadsleden worden gekozen tijdens gemeenteraadsverkiezingen die eens in de vier jaar worden gehouden. De huidige gemeenteraad is gekozen voor de periode 2022-2026.

De gemeenteraad beschikt over eigen ambtelijke ondersteuning: de griffie (onder leiding van de raadsgriffier). De griffie valt rechtstreeks onder de gemeenteraad en niet onder de gemeentesecretaris (hoofd van de ambtelijke organisatie). De griffie adviseert en ondersteunt de gemeenteraad, bereidt de besluitvorming van de gemeenteraad voor, organiseert de vergaderingen, adviseert inwoners als zij invloed willen uitoefenen in de gemeenteraad, maakt de besluiten van de gemeenteraad bekend en brengt inwoners dichterbij de politiek.

De gemeenteraad kan commissies instellen voor ondersteuning en advisering. In deze commissies mogen raadsleden en niet-raadsleden zitten. De niet-raadsleden kunt u vinden onder dit kopje (voor raadsleden zie het kopje 'Gemeenteraadsleden'). Een raadscommissie bereidt de besluiten van de gemeenteraad voor. De commissie adviseert de gemeenteraad hierover. Elke raadscommissie is gespecialiseerd in een aantal onderwerpen en heeft een eigen takenpakket. Er zijn twee raadscommissies: de commissie Omgeving en de commissie Samenleving.

Het college van burgemeester en wethouders (B&W) vormt het dagelijks bestuur van de gemeente. De gemeente wordt bestuurd door een coalitie van VVD, CDA, PvdA en ChristenUnie-SGP. Elke coalitiepartij heeft in het huidige college één wethouder geleverd. De burgemeester en wethouders hebben ieder hun eigen portefeuille, de taken waar zij zich mee bezighouden. De burgemeester is de voorzitter van het college én van de gemeenteraad. Het college wordt ambtelijk bijgestaan door de gemeentesecretaris, het hoofd van de ambtelijke organisatie (exclusief de griffie).

De Rekenkamer ondersteunt de gemeenteraad bij zijn kaderstellende en controlerende taak. Zij voert onafhankelijk onderzoek uit naar de mate van doelmatig, doeltreffend en rechtmatig handelen van de gemeente. Het accent bij de onderzoeken ligt op de maatschappelijke effecten van het beleid (doeltreffendheid). De Rekenkamer bestaat uit zes leden. Benoeming vindt plaats op voordracht van de gemeenteraden van Wassenaar, Voorschoten, Oegstgeest en Leidschendam-Voorburg. Zij benoemen de voorzitter en de plaatsvervangend voorzitter op gezamenlijke voordracht.