Ga naar de inhoud van deze pagina Ga naar het zoeken Ga naar het menu
Vorige pagina

Ingekomen raadsstukken

Weekoverzicht

vrijdag 13 oktober 2023

23:58 - 23:59
Locatie

N.v.t.

Voorzitter
N.v.t.
Toelichting

Onder Ingekomen raadsstukken kunt u raadsstukken vinden die gedurende één week door de griffie zijn ontvangen. Deze raadsstukken worden gepubliceerd onder één datum aan het eind van een week zodat er een overzicht ontstaat van de in die week ontvangen raadsstukken. Dit staat los van de daadwerkelijke publicatiedatum van raadsstukken, deze datum wordt links van de raadsstukken weergegeven. Onder Ingekomen raadsstukken worden geen stukken opgenomen die door burgers dan wel instellingen binnen of buiten de gemeente zijn verstuurd naar de gemeenteraad/griffie. Deze stukken worden opgenomen in de Lijst van Ingekomen Stukken (LIS). De LIS is te vinden op de agenda’s van de raadsvergaderingen.

Agendapunten

 1. 11.10.23

  Op het verzoek van de VVD-fractie om een verantwoording te geven over de versterkingsgelden is bijgaande raadsbrief opgesteld.

 2. 11.10.23

  Het college informeert middels deze brief de raad over de contouren van de subsidiesystematiek maatschappelijke subsidies. Deze brief volgt op een eerdere raadsbrief over de evaluatie van de subsidietafels (ID3470). In 4 punten wordt toegelicht wat het college van plan is om te doen.

 3. 11.10.23

  Op 1 januari 2024 treedt de Omgevingswet (Ow) in werking. Dit heeft gevolgen voor de gemeenschappelijke regeling omgevingsdienst Haaglanden (ODH). Naar aanleiding hiervan is een 4e wijziging van de gemeenschappelijke regeling ODH voorgesteld. Het algemeen bestuur van de ODH heeft hier op 24 november 2021 mee ingestemd.
  Met bijgaand raadsvoorstel stelt het college de raad voor in te stemmen met de 4e wijziging gemeenschappelijke regeling ODH.
  Omdat het een collegeregeling betreft, is het noodzakelijk dat de raad instemt met het voorstel voordat het college de 4e wijziging vaststelt. Om te voorkomen dat dit stuk na behandeling in de raad nogmaals langs het college moet, stelt het college de regeling nu vast maar onder voorbehoud van instemming door de raad.

  Voorgesteld besluit

  Toestemming te verlenen aan het definitief ontwerp van de 4e wijziging van de GR ODH.

 4. 11.10.23

  Periodiek legt het college een overzicht voor aan de raad met de stand van zaken rondom de toezeggingen die het college aan de raad heeft gedaan.

  Voorgesteld besluit

  de door het college als afgedaan aangegeven toezeggingen als afgedaan te beschouwen.

 5. 11.10.23

  Op basis van de nieuwe Wet op de gemeenschappelijke regelingen (Wgr) heeft het bestuur van Avalex wijzigingen voorgesteld in de tekst van het definitief ontwerp Tweede wijziging de gemeenschappelijke regeling Avalex 2018. In maart 2023 is de ontwerptekst voor een zienswijze naar de raad gestuurd. Op 18 april 2023 heeft de raad een zienswijze vastgesteld en verstuurd aan het bestuur van Avalex.


  Avalex heeft op basis van de zienswijzen van de zes deelnemende gemeenten de tekst van het ontwerp aangepast. Dit definitieve ontwerp Tweede wijziging gemeenschappelijke Avalex 2018 is op 8 september 2023 door het bestuur van Avalex vastgesteld en voor besluitvorming aan de colleges aangeboden.


  Omdat de gemeenschappelijke regeling Avalex een collegeregeling is, kan het college, na verkregen toestemming van de raad, de Tweede wijziging gemeenschappelijke regeling Avalex 2018 vaststellen. Om te voorkomen dat de Tweede wijziging gemeenschappelijke regeling Avalex 2018 na toestemming van de raad nogmaals voorgelegd moet worden aan het college ter vaststelling, is gekozen voor vaststelling ‘onder voorbehoud van toestemming van de raad’.

  Voorgesteld besluit

  De raad besluit toestemming te verlenen aan het definitief ontwerp Tweede wijziging GR Avalex 2018.

 6. 11.10.23

  Op de gronduitgiftekaart zijn de gebieden aangegeven die mogelijk in aanmerking komen voor gronduitgifte. Verzoeken die betrekking hebben op percelen die niet op de kaart staan, komen niet in aanmerking om in behandeling te worden genomen. Met deze kaart wordt onnodig werk voorkomen en hebben inwoners sneller duidelijkheid over de mogelijkheid om grond te kopen. Met het vaststellen van de gronduitgiftekaart wordt een nieuwe weg ingeslagen. Het gronduitgiftebeleid wordt daarom ook aangepast.

  Voorgesteld besluit

  De Notitie gronduitgifte gemeente Leidschendam-Voorburg 2024 vast te stellen en de vigerende Notitie gronduitgifte gemeente Leidschendam-Voorburg 2019 gelijktijdig in te trekken.

 7. 11.10.23

  Recentelijk heeft de raad de Programmabegroting 2024-2027 en de tweede tussentijdse rapportage 2023 ontvangen. Vervolgens kwam op Prinsjesdag, gelijktijdig met de miljoenennota, de septembercirculaire 2023 van het Rijk uit. De septemberirculaire raakt het financiële beeld over de jaren 2023-2027. In al deze stukken staan financiële gevolgen voor onze gemeente beschreven. Deze budgetbrief, die geïntegreerd is in de Nota van Wijziging, geeft in één overzicht een integraal beeld van de gemeentefinanciën van Leidschendam-Voorburg van het huidige jaar en de komende jaren.

  Voorgesteld besluit

  a. De Nota van Wijziging - Budgetbrief 2023-2027 vast te stellen 
  b. Begrotingswijziging nr. 21 voor 2023 vast te stellen 
  c. Begrotingswijziging nr. 01 voor 2024-2027 vast te stellen

 8. 13.10.23

  Op 5 oktober 2023 ontving het college de adviezen van de onafhankelijke commissie voor bezwaarschriften Leidschendam-Voorburg (hierna: de commissie) in twee bezwaarprocedures.
  Het betrof procedures gestart door het Burgerinitiatief Vlietland en de Vereniging Vrienden van Vlietland inzake het Woo-besluit om een advies van de huisadvocaat op een collegenotitie niet te openbaren.
  Nu de adviezen bekend zijn, dient het college te besluiten of het college de adviezen wil overnemen of contrair wil gaan. In beide bezwaarprocedures heeft de commissie geadviseerd het bezwaar ongegrond te verklaren. Het college neemt het advies over.

 9. 13.10.23

  Voor de controle op de jaarrekening door de accountant formuleert de raad altijd de uitgangspunten. Met dit raadsvoorstel stelt de raad de uitgangspunten vast.