Ga naar de inhoud van deze pagina Ga naar het zoeken Ga naar het menu
Vorige pagina

Ingekomen raadsstukken

Weekoverzicht

vrijdag 10 maart 2023

23:58 - 23:59
Locatie

N.v.t.

Voorzitter
N.v.t.
Toelichting

Onder Ingekomen raadsstukken kunt u raadsstukken vinden die gedurende één week door de griffie zijn ontvangen. Deze raadsstukken worden gepubliceerd onder één datum aan het eind van een week zodat er een overzicht ontstaat van de in die week ontvangen raadsstukken. Dit staat los van de daadwerkelijke publicatiedatum van raadsstukken, deze datum wordt links van de raadsstukken weergegeven. Onder Ingekomen raadsstukken worden geen stukken opgenomen die door burgers dan wel instellingen binnen of buiten de gemeente zijn verstuurd naar de gemeenteraad/griffie. Deze stukken worden opgenomen in de Lijst van Ingekomen Stukken (LIS). De LIS is te vinden op de agenda’s van de raadsvergaderingen.

Agendapunten

 1. 07.03.23

  De gemeente verhoogt de energietoeslag 2022 van € 1.300 naar € 1.800. Ontvangers van de energietoeslag 2022 krijgen automatisch € 500 uitbetaald. In 2022 heeft het college een eenmalige energietoeslag van € 1.300 verstrekt om inwoners te helpen met de stijgende energiekosten. Ondanks het ingevoerde prijsplafond zijn ook in de eerste maanden van 2023 de energiekosten hoog. De landelijke wet die nodig is voor het verstrekken van de energietoeslag 2023 is er nog niet. Daarom heeft het Rijk gemeenten de optie gegeven om € 500 van de energietoeslag 2023 toe te voegen aan de energietoeslag 2022.

 2. 08.03.23

  Naar aanleiding van de per 1 juli 2022 gewijzigde Wet op de gemeenschappelijke regelingen (hierna: Wgr) heeft het bestuur van Avalex een voorstel gedaan om de Gemeenschappelijke regeling Regionaal Reinigingsbedrijf Avalex 2018 (hierna: GR Avalex) te wijzigen. Na deze wijziging is de GR Avalex in overeenstemming met de nieuwe Wgr. De wijziging moet voor 1 juli 2024 vastgesteld zijn.
  Op basis van de nieuwe Wgr moet de raden van de andere vijf Avalex-gemeenten gevraagd worden om een zienswijze op de voorgestelde wijziging van de GR Avalex. De raad heeft daar na ontvangst van het ontwerp 8 weken de tijd voor. Het college heeft een raadsvoorstel en concept-zienswijzenbrief voorbereid en legt deze nu ter vaststelling voor aan de raad.
  Na verwerking van de zienswijzen, krijgt de raad door het college een raadsvoorstel voorgelegd om toestemming te geven voor de definitieve wijziging van de GR Avalex. De colleges zijn bevoegd om na het verkrijgen van deze toestemming de wijziging vast te stellen

  Voorgesteld besluit

  De zienswijze op de ontwerp-wijziging Gemeenschappelijke regeling Regionaal Reinigingsbedrijf Avalex 2018 vast te stellen en deze voor 1 juni 2023 toe te zenden aan het bestuur van Avalex.

 3. 09.03.23

  De beoogde invoeringsdatum van de Omgevingswet is opnieuw verschoven: naar 1 januari 2024. Het college geeft de raad in deze brief een update en beschrijft hoe Leidschendam-Voorburg op de ontwikkelingen anticipeert.

 4. 09.03.23

  De Metropoolregio Rotterdam-Den Haag (hierna aangehaald als MRDH) biedt aan de deelnemende gemeenten de Strategische agenda 2023-2026 MRDH aan. De gemeenteraad wordt in de gelegenheid gesteld om hier een zienswijze op in te dienen. Eventuele zienswijzen dienen voor 10 maart 2023 bij het Algemeen bestuur van de MRDH te zijn ingediend.
  Het college legt een concept zienswijze ter vaststelling aan de raad voor.

  Voorgesteld besluit

  De zienswijzebrief op de Strategische agenda 2023-2026 van de Metropoolregio Rotterdam-Den Haag vast te stellen en aan de MRDH te versturen.