Ga naar de inhoud van deze pagina Ga naar het zoeken Ga naar het menu
Vorige pagina

Ingekomen raadsstukken

Weekoverzicht

vrijdag 29 september 2023

23:58 - 23:59
Locatie

N.v.t.

Voorzitter
N.v.t.
Toelichting

Onder Ingekomen raadsstukken kunt u raadsstukken vinden die gedurende één week door de griffie zijn ontvangen. Deze raadsstukken worden gepubliceerd onder één datum aan het eind van een week zodat er een overzicht ontstaat van de in die week ontvangen raadsstukken. Dit staat los van de daadwerkelijke publicatiedatum van raadsstukken, deze datum wordt links van de raadsstukken weergegeven. Onder Ingekomen raadsstukken worden geen stukken opgenomen die door burgers dan wel instellingen binnen of buiten de gemeente zijn verstuurd naar de gemeenteraad/griffie. Deze stukken worden opgenomen in de Lijst van Ingekomen Stukken (LIS). De LIS is te vinden op de agenda’s van de raadsvergaderingen.

Agendapunten

 1. 25.09.23

  Met het Gezond en Actief Leven Akkoord (GALA) roept het kabinet gemeenten op om sterker de verbinding te maken tussen gezondheid, sport, bewegen en sociale basis. De ambitie is een gezonde generatie in 2040, met weerbare, gezonde mensen die kunnen opgroeien, leven, werken en wonen in een gezonde leefomgeving. Een leefomgeving waarin sprake is van een sterke sociale basis en de fysieke en mentale gezondheid vanaf het prille begin, de eerste 1000 dagen, wordt bevorderd en behouden en waar speciale aandacht uitgaat naar mensen in kwetsbare situaties.


  Voor Leidschendam-Voorburg betekent het GALA: de stap naar voren extra kracht bijzetten, door extra te kunnen inzetten op preventie en gezondheid. In onze gemeente gebeuren al veel mooie dingen. Voorbeelden zijn de wijkgerichte aanpak Sterk voor Noord, de QR-Fit plaatsen in de buitenruimte om te bewegen en te sporten en de bestaande JOGG-aanpak ‘Goed bezig!’. Voortbordurend op de inzet van de afgelopen jaren, beschrijft dit plan van aanpak de inzet van Leidschendam-Voorburg op sport en bewegen, gezondheidsbevordering en de sociale basis in 2023 tot en met 2026.

 2. 27.09.23

  De gemeenteraad heeft gevraagd om periodieke informatie over de werking en resultaten van Avalex en de ontwikkelingen op het gebied van afvalbeleid en -uitvoering. Het college heeft dit toegezegd. Met bijgevoegde raadsbrief geeft het college hier gehoor aan.

 3. 27.09.23

  Dit raadsvoorstel betreft de bevoegdheidsverdeling onder de Omgevingswet voor:
  - wijzigingen aan het omgevingsplan, 
  - het bindend adviesrecht van de raad bij buitenplanse omgevingsplanactiviteiten en 
  - de participatieverplichting bij buitenplanse omgevingsplanctiviteiten. 


  Deze bevoegdheidsverdeling moet de gemeenteraad voor 1 januari 2024 hebben vastgesteld.

  Voorgesteld besluit

  a. het Delegatiebesluit Omgevingswet gemeente Leidschendam-Voorburg vast te stellen; 
  b. het Besluit Adviesrecht gemeenteraad en participatie bij buitenplanse omgevingsplanactiviteiten gemeente Leidschendam-Voorburg vast te stellen, en gelijktijdig het “Besluit aanwijzing categorieen waar een verklaring van geen bedenkingen niet vereist is en het delegatiebesluit vaststellen exploitatieplannen Leidschendam-Voorburg” in te trekken.

 4. 29.09.23

  Op grond van de Financiële verordening gemeente Leidschendam-Voorburg 2021, artikel 7 lid 1, informeert het college de gemeenteraad door middel van de 2e Tussentijdse rapportage 2023 over de realisatie van de Programmabegroting 2023 op basis van de eerste acht maanden van het lopende jaar. Het betreft hier de voortgang van het beleid op de verschillende taakvelden én een prognose op de uitputting van budgetten.


  Conform artikel 6 lid 3 van de Financiële verordening gemeente Leidschendam-Voorburg 2021, doet het college aan de raad voorstellen voor wijziging van de geautoriseerde baten en lasten. Met bijgevoegd raadsvoorstel, concept raadsbesluit en bijbehorende begrotingswijziging geeft het college hier invulling aan.

  Voorgesteld besluit

  1. De 2e Tussentijdse rapportage 2023 vast te stellen 
  2. De hogere storting in de Algemene reserve vrij besteedbaar van € 1.021.000 voor de verkoop van Herenstraat 42 vast te stellen 
  3. De lagere onttrekking aan de Algemene reserve vrij besteedbaar van € 1.591.000 voor het doorschuiven van activiteiten van 2023 naar 2024 vast te stellen 
  4. De lagere onttrekking aan de Reserve Langer Zelfstandig Wonen van € 950.000 vast te stellen 
  5. De lagere onttrekking aan de Reserve Herstelbeleid van € 135.000 vast te stellen 
  6. De lagere onttrekking aan de Reserve Ondersteuning energielasten van € 370.000 vast te stellen 
  7. De volgende investeringskredieten beschikbaar te stellen: 
      a. Vervanging 1e deel grafische werkplekken 2023 van € 54.000 
      b. Sportpark Duijvestein renovatie veld 1 van € 312.059 
  8. Naar aanleiding van de 2e Tussentijdse rapportage 2023 de begrotingswijziging 19-2023 vast te stellen.