Ga naar de inhoud van deze pagina Ga naar het zoeken Ga naar het menu

Commissievergaderingen
Tijdens commissievergaderingen van de raadscommissies Samenleving en Omgeving mag u inspreken over onderwerpen die op de agenda staan van de vergadering: u krijgt dan maximaal 5 minuten spreektijd over onderwerpen op de agenda. Daarna hebben de leden van de commissie de gelegenheid om vragen aan u te stellen.
Er mag niet worden gesproken over:

 • Besluiten waartegen bezwaar of beroep kan of kon worden ingediend.
 • Personen (benoemingen, voordrachten e.d.).
 • Gedingen van ambtenaren of bestuurders waarover een klacht kan of kon worden ingediend.

Wilt u inspreken tijdens een commissievergadering? Aanmelden kan tot 12:00 uur op de dag van de vergadering. Klik op de link onderin.


Beeldvorming inwoners
Tijdens de beeldvorming inwoners kunt u in gesprek gaan met raads- en commissieleden. U krijgt de gelegenheid om onderwerpen aan te dragen die u aan de gemeenteraad wilt voorleggen. U heeft een initiërende en actieve rol. De onderwerpen en de vorm waarin dit gebeurt zijn vrij. Klik in het menu op Vergaderingen om te kijken wanneer de beeldvormingen inwoners plaatsvinden. Wilt u een onderwerp aandragen om te bespreken met de gemeenteraad? Aanmelden moet uiterlijk 3 weken vóór de vergadering. Klik op de link onderin.


Beeldvorming raad/college
Naast de beeldvorming inwoners is er ook een beeldvorming raad/college. Hier worden onderwerpen besproken die door het college worden aangedragen, of onderwerpen die de gemeenteraad zelf van belang vindt. Als inwoner kunt u deze beeldvormingen bezoeken en vragen stellen. Klik in het menu op Vergaderingen om te kijken wanneer de beeldvormingen raad/college plaatsvinden en welke onderwerpen besproken worden.


Burgerinitiatief
Voor meer informatie over burgerinitiatieven kunt u klikken op Hoe heb ik invloed in de gemeenteraad als inwoner van de gemeente? Deel II hieronder.

U kunt een burgerinitiatief indienen als u een besluit van de gemeenteraad nodig heeft voor een concreet plan voor uw straat, buurt, wijk of de gemeente. Wilt u bijvoorbeeld verkeersdrempels? Of meer sportvoorzieningen? Vul dan het formulier in door op de link onderin te klikken. Stuur het formulier ingevuld via e-mail of per post naar de griffie, klik in het menu op Contact voor de gegevens.


Er gelden wel een aantal spelregels:
• U bent inwoner van de gemeente Leidschendam-Voorburg
• U maakt gebruik van het aanmeldformulier 'Burgerinitiatief'
• U heeft 50 handtekeningen van inwoners verzameld, voorzien van naam en adres
• Uw plan is niet eerder in de gemeenteraad behandeld
• Uw plan gaat niet over privézaken


Op het moment dat uw plan op de agenda van de gemeenteraad komt, krijgt u een uitnodiging om het toe te lichten.

De gemeenteraad is het hoogste bestuur van de gemeente. De gemeenteraad besluit over het beleid van de gemeente en controleert of het beleid goed wordt uitgevoerd.


Wat u moet weten:
De gemeenteraad heeft 3 belangrijke taken:

 • De bevolking van Leidschendam-Voorburg vertegenwoordigen. Gemeenteraadsleden treden op namens de inwoners
 • De hoofdlijnen bepalen van het beleid van de gemeente. De gemeenteraad besluit bijvoorbeeld hoeveel geld waaraan wordt besteed (programmabegroting). Ook besluit de gemeenteraad over gemeentelijke wetten (verordeningen). Vaak gaat het over onderwerpen die veel inwoners aangaan zoals wonen, werken, cultuur en recreatie.
 • Controleren of het college van burgemeester en wethouders het afgesproken beleid goed uitvoert.

Wilt u weten wie er in de gemeenteraad zit? Klik dan op de link hieronder.

Raadscommissies adviseren de gemeenteraad over raadsvoorstellen of andere onderwerpen. Ook overleggen de raadscommissies met het college van burgemeester en wethouders over door het college verstrekte informatie of over het gevoerde bestuur.


Wat u moet weten

 • De gemeenteraad kent 2 raadscommissies met specifieke beleidsterreinen: de commissie Samenleving en de commissie Omgeving.
 • Een commissie bestaat uit gemeenteraadsleden en toegevoegde raadscommissieleden. Een toegevoegd raadscommissielid is geen gemeenteraadslid, maar staat wel op de kieslijst van de politieke partij die hij of zij in de commissie vertegenwoordigt. Elke commissie heeft een gemeenteraadslid als voorzitter en wordt ondersteund door een commissiegriffier.

Commissievergaderingen
De commissie Samenleving en de commissie Omgeving vergaderen iedere 4 weken op respectievelijk maandag en dinsdag in de raadzaal van Huize Swaensteyn: Herenstraat 72-74 in Voorburg. Let op: de periode van 4 weken loopt niet synchroon met een kalendermaand. U bent van harte welkom om de commissievergaderingen op de publieke tribune bij te wonen. U kunt ook thuis (live) via internet kijken. Klik daarvoor op de link onderaan de pagina. Geselecteerde commissievergaderingen worden ook live via Midvliet op de televisie (kanaal 41 Ziggo) uitgezonden.


Wilt u weten wie de raadscommissieleden zijn? Klik dan op de link hieronder.

 1. Samenkracht en burgerparticipatie
 2. Wijkteams
 3. Inkomensregelingen
 4. Begeleide participatie
 5. Arbeidsparticipatie
 6. Maatwerkvoorzieningen
 7. Maatwerk dienstverlening 18+
 8. Maatwerk dienstverlening 18-
 9. Geëscaleerde zorg 18+
 10. Geëscaleerde zorg 18-
 11. Openbaar basisonderwijs
 12. Onderwijshuisvesting
 13. Onderwijsbeleid en leerlingzaken
 14. Sportbeleid en activering
 15. Sportaccommodaties
 16. Cultuurpresentatie, cultuurproductie en cultuurparticipatie
 17. Musea
 18. Cultureel erfgoed
 19. Media
 20. Volksgezondheid
 21. Bestuur
 22. Burgerzaken
 23. Crisisbeheersing en brandweer
 24. Openbare orde en veiligheid
 25. Algemene dekkingsmiddelen, overhead en vennootschapsbelasting

 1. Ruimtelijke ordening
 2. Grondexploitatie (niet-bedrijventerreinen)
 3. Wonen en bouwen
 4. Verkeer en Vervoer
 5. Parkeren
 6. Recreatieve havens
 7. Openbaar vervoer
 8. Openbaar groen en (openlucht)recreatie
 9. Riolering
 10. Afval
 11. Milieubeheer
 12. Economische ontwikkeling
 13. Fysieke bedrijfsinfrastructuur
 14. Bedrijfsloket en bedrijfsregelingen
 15. Economische promotie
 16. Begraafplaatsen en crematoria

De griffie is het ambtelijk apparaat van de gemeenteraad dat onder leiding staat van de raadsgriffier. U kunt bij de griffie terecht als u vragen heeft over raadsaangelegenheden of inspraak wilt (bijvoorbeeld als u aandacht wilt voor een onderwerp of uw mening wilt geven). Ook kunt u terecht bij de griffie als u de gemeenteraad wilt uitnodigen voor een activiteit of bezoek. Wilt u in contact komen met de gemeenteraad/griffie? Klik dan in het menu op Contact.


Wat doet de griffie?

 • Gemeenteraadsleden adviseren en ondersteunen bij hun raadswerk;
 • Besluitvorming van de gemeenteraad voorbereiden;
 • Organiseren van de vergaderingen;
 • Inwoners adviseren als zij invloed willen uitoefenen in de gemeenteraad;
 • Besluiten van de gemeenteraad bekendmaken;
 • Inwoners dichterbij de politiek van Leidschendam-Voorburg brengen.

Wilt u weten wie er in de griffie zit? Klik dan op de link hieronder.

Klik op de link hieronder om de agenda's van alle vergaderingen van de gemeenteraad en de daarbij behorende opnamen te bekijken.

Klik op de link hieronder en kies vervolgens bij “gebruiker” in welke hoedanigheid u de leeromgeving wilt openen.