Ga naar de inhoud van deze pagina Ga naar het zoeken Ga naar het menu
Vorige pagina

Ingekomen raadsstukken

Weekoverzicht

vrijdag 24 november 2023

23:58 - 23:59
Locatie

N.v.t.

Voorzitter
N.v.t.
Toelichting

Onder Ingekomen raadsstukken kunt u raadsstukken vinden die gedurende één week door de griffie zijn ontvangen. Deze raadsstukken worden gepubliceerd onder één datum aan het eind van een week zodat er een overzicht ontstaat van de in die week ontvangen raadsstukken. Dit staat los van de daadwerkelijke publicatiedatum van raadsstukken, deze datum wordt links van de raadsstukken weergegeven. Onder Ingekomen raadsstukken worden geen stukken opgenomen die door burgers dan wel instellingen binnen of buiten de gemeente zijn verstuurd naar de gemeenteraad/griffie. Deze stukken worden opgenomen in de Lijst van Ingekomen Stukken (LIS). De LIS is te vinden op de agenda’s van de raadsvergaderingen.

Agendapunten

 1. 21.11.23

  Het college informeert de raad over het vaststellen van de beleidsregels Eenmalige energietoeslag Leidschendam-Voorburg 2023.

 2. 21.11.23

  Voorgesteld besluit

  1. Een pilot te starten met de werkwijze van de methode Duisenberg, in de Duisenberg-light vorm, in voorbereiding op de raadsbehandeling van de begrotingen en jaarrekeningen in 2024 en 2025.
  2. Voor het jaar 2024 aan te wijzen als rapporteurs:
      - De heer F.B. Wilschut
      - De heer J. Streefkerk
      - Mevrouw J.F. Seriese-van der Hout
      - De heer W.E.J. Jorissen
      - De heer J.H.A. Voortman
      - De heer M.J.R. Hartsinck
  3. In Q4 van 2024 de rapporteurs voor 2025 aan te wijzen.
  4. De rapporteurs voor 2024 op te dragen om in duo’s een analyse te maken van de programma’s Veiligheid, Economie en het onderwerp Wmo binnen programma Sociaal Domein.
  5. De griffie opdracht te geven de rapporteurs en de procesbegeleiders te ondersteunen in hun werkzaamheden wanneer zij dat vragen.
  6. 25.000 euro vrij te maken voor procesbegeleiding in 2024 door Deloitte Consultancy, ten laste van de Algemene Reserve.
  7. Het gebruik van de methode Duisenberg eind 2025 te evalueren.

 3. 21.11.23

  Voorgesteld besluit

  a. De uitkering van de fractievergoeding 2022 als volgt vast te stellen:


  fractie VVD GBLV D66 GL CDA PvdA SP CU
  Voorschot 3.900,00 3.900,00 3.000,00 3.000,00 2.700,00 2.400,00 1.800,00 1.800,00
  geaccepteerde uitgaven 4.288,25 4.478,79 1.596,31 1.800,00 1.888,35 2.400,00 65,67 68,43
  Overschot 0,00 0,00 1.403,69 1.200,00 811,65 0,00 1.734,33 1.731,57  b. Per fractie vast te stellen het terug te vorderen of over te maken bedrag:
      a. VVD: € 0,00 terugvorderen;
      b. GBLV: € 0,00 terugvorderen;
      c. D66: € 1.403,69 terugvorderen;
      d. GroenLinks: € 1.200,00 terugvorderen;
      e. CDA: € 811,43 terugvorderen;
      f. PvdA: € 0,00 terugvorderen;
      g. SP € 1.734,33 terugvorderen;
      h. ChristenUnie: € 1.731,57 terugvorderen.


  c. De gewijzigde uitkering van fractievergoeding GBLV over 2021 vast te stellen:
      GBLV 2021: € 0,00 terugvorderen


  d. Het proces voor de verantwoording over 2023 vast te stellen.

 4. 22.11.23

 5. 22.11.23

  Eerder dit jaar heeft er een monitoringsmoment plaatsgevonden met lokale omroep Midvliet over de activiteiten in 2022 in relatie tot de vastgestelde prestatieafspraken. Een samenvatting van die bestuurlijke evaluatie wordt gepresenteerd aan de raad, naar aanleiding van de aangenomen motie waarin is aangenomen dat de raad zal worden geïnformeerd hoe de lokale publieke media-instelling zich in de aanwijzingsperiode houdt aan de beoordelingskaders uit de Mediawet en de VNG-OLON-normering.

 6. 22.11.23

  Per 1 januari 2023 is de Afvalstoffenverordening aangepast. Op basis hiervan is een aanpassing van het uitvoeringsbesluit noodzakelijk. Omdat begin 2023 duidelijk werd dat Avalex en de deelnemende gemeenten enkele aanpassingen voorstonden van de uitvoering van het afvalbeleid is met de aanpassing van het uitvoeringsbesluit gewacht totdat hier meer duidelijk over was.


  In het opdrachtgeversoverleg (OGO) van Avalex is besloten om per 1 januari 2024 een ‘strippenkaart’ voor het gebruik van de milieustraat in te voeren. Met de strippenkaart zijn de eerste twaalf bezoeken per kalenderjaar gratis voor inwoners. Daarna betalen bezoekers de kostprijs voor een bezoek aan de milieustraat. Die prijs ligt in 2023 op € 19. De verwachting is dat deze prijs in 2024 wat lager ligt als gevolg van de sluiting van de milieustraat in Pijnacker-Nootdorp.
  Het tarief wordt jaarlijks door het bestuur van Avalex vastgesteld.


  De invoering van de strippenkaart moet nu opgenomen worden in het Uitvoeringsbesluit Afvalstoffenverordening Leidschendam-Voorburg 2023 (hierna: Uitvoeringsbesluit, zie bijlage 1). Het vaststellen van dit Uitvoeringsbesluit is de bevoegdheid van het college. Dat staat zo beschreven in de Afvalstoffenverordening.

 7. 22.11.23

  In de zomer van 2021 is door het college ingestemd met ter inzage legging van het ontwerpbestemmingsplan ‘Landelijk’.
  Onder andere aan de hand van de 28 ingediende zienswijzen en een extra ambtelijke controleronde, zijn er tijdens en na de terinzagelegging inhoudelijke onvolkomenheden geconstateerd aan het eerdere ontwerpbestemmingsplan “Landelijk”. Ambtshalve is vervolgens de keuze gemaakt om een nieuw ontwerp van het plan te laten opstellen (Landelijk-2) en deze opnieuw aan het college aan te bieden om mee in te stemmen.

 8. 22.11.23

  Met de raadsbrief informeert het college de raad over de 2e herziening van het Meerjaren Perspectief Grondexploitaties (MPG).

 9. 22.11.23