Ga naar de inhoud van deze pagina Ga naar het zoeken Ga naar het menu
Vorige pagina

Ingekomen raadsstukken

Weekoverzicht

vrijdag 1 december 2023

23:58 - 23:59
Locatie

N.v.t.

Voorzitter
N.v.t.
Toelichting

Onder Ingekomen raadsstukken kunt u raadsstukken vinden die gedurende één week door de griffie zijn ontvangen. Deze raadsstukken worden gepubliceerd onder één datum aan het eind van een week zodat er een overzicht ontstaat van de in die week ontvangen raadsstukken. Dit staat los van de daadwerkelijke publicatiedatum van raadsstukken, deze datum wordt links van de raadsstukken weergegeven. Onder Ingekomen raadsstukken worden geen stukken opgenomen die door burgers dan wel instellingen binnen of buiten de gemeente zijn verstuurd naar de gemeenteraad/griffie. Deze stukken worden opgenomen in de Lijst van Ingekomen Stukken (LIS). De LIS is te vinden op de agenda’s van de raadsvergaderingen.

Agendapunten

 1. 29.11.23

  De Woningwet schrijft voor dat de gemeente, de huurdersorganisaties en de woningcorporaties jaarlijks prestatieafspraken met elkaar maken in een tripartiet overleg. De nieuwe prestatieafspraken voor 2024 zijn bedoeld als aanvulling dan wel actualisatie van de meerjarige Prestatieafspraken sociaal wonen Leidschendam-Voorburg 2022 t/m 2025. De jaarschijf 2023 is niet meer van toepassing in 2024.
  Naar analogie van de Jaarschijf 2023 zijn partijen aan de slag gegaan met de prestatieafspraken voor 2024 en hebben zij gekozen voor de continuering van de meerjarige afspraken 2022 t/m 2025. Deze afspraken gaan over het sociaal domein, betaalbaarheid en beschikbaarheid, leefbaarheid en duurzaamheid.

 2. 29.11.23

 3. 29.11.23

  In de Woonagenda is een set aan maatregelen beschreven waarmee het college de komende jaren inzet op de uitvoering van de woonopgaven.

 4. 29.11.23

  De raad heeft in oktober 2021 een krediet beschikbaar gesteld om de verbouwing, inrichting en verhuizing van de bibliotheek mogelijk te maken op het Fluitpolderplein.
  Dit bedrag blijkt na het maken van het Voorlopig Ontwerp en de bijbehorende berekeningen afdoende om de opdracht uit te kunnen voeren.


  Desalniettemin is het college enkele zaken tegengekomen die zij me dit voorstel voor wil leggen aan de raad:

  1. Verduurzaming dient te worden meegenomen in de opdracht
  2. Het college vindt het wenselijk om meteen de verblijfskwaliteit van het plein te vergroten
  3. Het is opportuun om meteen een aangrenzend gebouw mee te verbouwen.

  Voorgesteld besluit

  1a) In te stemmen met de nadere invulling van het bestedingsplan voor het beschikbaar gestelde krediet van € 3.977.195 voor de verbouwing en verhuizing van de bibliotheek Leidschendam, locatie Fluitpolderplein 12. 
  1b) De splitsing van het reeds beschikbaar gesteld krediet van € 3.977.195 in een deelkrediet voor de inventaris van € 551.000 en een deelkrediet bouwkosten van € 3.426.195 vast te stellen en de extra hieruit voortvloeiende kapitaallasten van € 14.700 te verwerken in de begroting. 
  1c) In te stemmen met het voorstel om de bijdrage vanuit de bibliotheek van € 270.000 toe te voegen aan het deelkrediet inventaris, zodat een bedrag van € 821.000 voor inventaris beschikbaar komt. 


  2a) Het verduurzamen bij de verbouwingsopdracht van de nieuwe bibliotheek op het Fluitpolderplein 12 door te voeren. 
  2b) Hiervoor een additioneel investeringskrediet van € 1.221.000 beschikbaar te stellen en de hieruit voortvloeiende structurele kapitaallasten van € 56.810 te verwerken in de begroting waarvan de dekking ten laste komt uit de reserve dekking afschrijvingslasten. 
  2c) Een bedrag van € 1.221.000 vanuit de reserve duurzaamheid en energietransitie te storten in de reserve dekking afschrijvingslasten. 
  2d) Het college de opdracht te geven, als de begroting en meerjarenraming uit het financieel perspectief minimaal een sluitend beeld vertonen, een voorstel aan de raad voor te leggen om de kapitaallasten te dekken uit de algemene middelen. 


  3a) De locatie Fluitpolderplein 10 tegelijk te verbouwen met de locatie Fluitpolderplein 12 (nieuwe bibliotheek). 
  3b) Hiervoor een additioneel investeringskrediet van € 472.000 beschikbaar te stellen en de hieruit voortvloeiende structurele kapitaallasten € 21.966 te verwerken in de begroting waarvan de dekking ten laste komt van de kostprijsdekkende huur. 
  3c) De opdracht te geven aan het college om hierin maatschappelijke partijen te huisvesten, en hen een kostprijsdekkende huur te vragen. 


  4a) Opdracht te geven aan het college voor het uitwerken van het herbestemmen van Fluitpolderplein 5 voor (maatschappelijke) verhuur (in plaats van verkoop). 


  5a) De voorgestelde Begrotingswijziging 2024-BW23 vast te stellen

 5. 30.11.23

  Dit voorstel gaat over het ophogen van het subsidieplafond met €50.000 voor 2023. Het vaststellen van het subsidieplafond op €750.000 voor 2024 en wijzigingen in Hoofdstuk 7 Nadere regels subsidieverstrekking gemeente Leidschendam Voorburg. Daarnaast wordt gelijk het vijfde addendum met het Nationaal Warmtefonds voor de renteverlaging aangegaan.

 6. 30.11.23

  Ter voorbereiding op de aankomende Omgevingswet (inwerking treding op 1 januari 2024) is het wenselijk om het huidige welstandsbeleid (Welstandsnota Leidschendam-Voorburg 2011) te actualiseren en gereed te maken voor de Omgevingswet. De huidige Welstandsnota wordt vervangen door de zogeheten Nota Omgevingskwaliteit, welke door de raad moet worden vastgesteld.


  Vooruitlopend op het opstellen van de Nota Omgevingskwaliteit is een Nota van Uitgangspunten voor de Nota Omgevingskwaliteit opgesteld, welke door het college wordt vastgesteld.

 7. 30.11.23

  Voor de ontwikkellocatie Overgoo is het Stedenbouwkundig plan Overgoo/ Fleetpark. Dit plan en het daarbij behorende programma wijken af van het Ontwikkelkader en de spelregelkaart. In het raadsvoorstel worden het plan en de afwijkingen toegelicht en wordt voorgesteld het plan vast te stellen. Het vastgestelde plan vormt de basis voor het indienen van de subsidieaanvraag 6e tranche WoningBouwImpuls bij het Rijk.

  Voorgesteld besluit

  a. Het Stedenbouwkundig plan Overgoo / Fleetpark en het daarbij behorende woon- en werkprogramma vast te stellen; 


  b. In te stemmen met het indienen van een subsidieaanvraag 6e tranche WoningBouwImpuls (WBI) bij het Rijk;


  c. Over de eigen bijdrage in het kader van de WBI subsidie uiterlijk in de raad van 9 juli 2024 een definitief besluit te nemen.