Ga naar de inhoud van deze pagina Ga naar het zoeken Ga naar het menu
Vorige pagina

Ingekomen raadsstukken

Weekoverzicht

vrijdag 31 maart 2023

23:58 - 23:59
Locatie

N.v.t.

Voorzitter
N.v.t.
Toelichting

Onder Ingekomen raadsstukken kunt u raadsstukken vinden die gedurende één week door de griffie zijn ontvangen. Deze raadsstukken worden gepubliceerd onder één datum aan het eind van een week zodat er een overzicht ontstaat van de in die week ontvangen raadsstukken. Dit staat los van de daadwerkelijke publicatiedatum van raadsstukken, deze datum wordt links van de raadsstukken weergegeven. Onder Ingekomen raadsstukken worden geen stukken opgenomen die door burgers dan wel instellingen binnen of buiten de gemeente zijn verstuurd naar de gemeenteraad/griffie. Deze stukken worden opgenomen in de Lijst van Ingekomen Stukken (LIS). De LIS is te vinden op de agenda’s van de raadsvergaderingen.

Agendapunten

 1. 29.03.23

 2. 29.03.23

  Op 24 februari 2023 zijn door de fracties van de ChristenUnie en PvdA aanvullende vragen gesteld ex artikel 32 van het Reglement van Orde van de gemeenteraad Leidschendam-Voorburg inzake verhogenvermogensgrens voor kwijtschelding gemeentelijke belastingen. Middels bijgevoegde raadsbrief worden deze aanvullende vragen beantwoord.

 3. 29.03.23

  Op 6 december 2022 is tijdens de raadsvergadering de motie Aanpak wachtlijsten zwemlessen ingediend. Hierbij wordt de beantwoording van de motie ter vaststelling voorgelegd aan het college.

 4. 29.03.23

  Op 16 februari 2023 hebben de fracties van D66 en CDA schriftelijke vragen ingediend inzake de voortgang met betrekking tot de Voorziening verduurzaming onderwijshuisvesting. Middels de raadsbrief worden deze vragen beantwoord.

 5. 29.03.23

  In de Commissie Omgeving van 22 november 2022 heeft het college toegezegd met een raadsbrief te komen waarin het college een toelichting geeft op de benoemingsprocedure van de leden van de Gemeentelijke Adviescommissie Omgevingskwaliteit en ingaat op de vraag hoe het zit met de benoeming door het college maar ontslag door de raad. Daarnaast wordt ingegaan op de vraag hoeveel leden de adviescommissie heeft en of de buitenplanse activiteiten toegevoegd moet worden aan de onderwerpen voor verplicht advies.

 6. 29.03.23

  Het college wil het opladen van elektrische voertuigen vanaf een privé oplaadpunt mogelijk maken via kabelgoten, die op kosten van de aanvrager worden aangelegd. Het gaat daarbij om inwoners die niet beschikken over een parkeermogelijkheid op eigen terrein en parkeren op een openbare parkeerplaats.

 7. 29.03.23

  Vaststellen meerjarenplan lhbti+ 2023-2026 in verband met mogelijkheid tot rijksmiddelen.

 8. 29.03.23

  Middels de raadsbrief komt het college de toezegging na om de raad te informeren over de voortgang van de uitvoering van de NPO-plannen (NPO is Nationaal Programma Onderwijs).

 9. 29.03.23

  De gemeente zet actief in op duurzaamheid om klimaatverandering te voorkomen en onze leefomgeving voor nu en in de toekomst prettig te houden voor mens, plant en dier. Het Uitvoeringsprogramma Duurzaamheid 2019-2022 is niet meer actueel. Daarom heeft het college een nieuw Uitvoeringsprogramma Duurzaamheid voor de periode 2023-2026 opgesteld. In dit nieuwe programma staan activiteiten uit het vorige programma die doorgang vinden, ook zijn er nieuwe activiteiten beschreven. Het college zet in op intensivering en verbreding van de aanpak. Met de vaststelling van het nieuwe uitvoeringsprogramma 2023-2026 stelt de raad het kader vast voor de uitvoering van de aan het programma verbonden activiteiten op het gebied van duurzaamheid tot en met 2026. In de aanleiding van het raadsvoorstel nr. 3095 staan de redenen beschreven om het bestedingsplan reserve Duurzaamheid en Energietransitie te herzien.

  Voorgesteld besluit

  a) De 1e herziening van het bestedingsplan bestemmingsreserve Duurzaamheid en Energietransitie vast te stellen
  b) Het Uitvoeringsprogramma Duurzaamheid 2023-2026 en de bijbehorende samenvatting vast te stellen
  c) Voor de jaren 2023 –2026, achtereenvolgens de volgende extra bedragen van € 88.000, € 1,31 miljoen € -16.000 en € 184.000 te onttrekken uit de bestemmingsreserve Duurzaamheid en Energietransitie om in diezelfde jaren bovenstaande budgetten in het Programma Volksgezondheid en milieu te vormen
  d) Begrotingswijziging nummer 9 voor 2023-2026 vast te stellen.