Ga naar de inhoud van deze pagina Ga naar het zoeken Ga naar het menu
Vorige pagina

Ingekomen raadsstukken

Weekoverzicht

vrijdag 17 november 2023

23:58 - 23:59
Locatie

N.v.t.

Voorzitter
N.v.t.
Toelichting

Onder Ingekomen raadsstukken kunt u raadsstukken vinden die gedurende één week door de griffie zijn ontvangen. Deze raadsstukken worden gepubliceerd onder één datum aan het eind van een week zodat er een overzicht ontstaat van de in die week ontvangen raadsstukken. Dit staat los van de daadwerkelijke publicatiedatum van raadsstukken, deze datum wordt links van de raadsstukken weergegeven. Onder Ingekomen raadsstukken worden geen stukken opgenomen die door burgers dan wel instellingen binnen of buiten de gemeente zijn verstuurd naar de gemeenteraad/griffie. Deze stukken worden opgenomen in de Lijst van Ingekomen Stukken (LIS). De LIS is te vinden op de agenda’s van de raadsvergaderingen.

Agendapunten

 1. 13.11.23

  Gezien ontwikkelingen in het dossier Doorontwikkeling Vlietland-Noord, na de ontvangst van de third opinion door raad en college, acht het college het wenselijk om de raad te voorzien van de laatste stand van zaken in dit dossier.

 2. 15.11.23

  Vaststellen van het voorstel om IZA middelen in 2023 in te zetten voor Leidschendam-Voorburg en de raad te informeren over de stand van zaken rond IZA in het algemeen en de inzet van IZA middelen voor 2023. IZA staat voor Integraal Zorg Akkoord.

 3. 15.11.23

  Door de invoering van de rechtmatigheidsverantwoording als onderdeel van de jaarrekening vanaf boekjaar 2023 verandert ook de verhouding tussen college/organisatie en accountant enigszins. De controleverordening dient hierop aangepast te worden. Hierbij wordt zoveel mogelijk de modelverordening van de VNG gevolgd.

  Voorgesteld besluit

  de controleverordening 2023 vast te stellen

 4. 15.11.23

  In het kader van de invoering van de rechtmatigheidsverantwoording (als onderdeel van de jaarrekening) heeft de commissie BBV (de commissie Besluit begroting en verantwoording van het ministerie van BZK) een aantal aanpassingen in de financiële verordening voorgeschreven. Bij het verwerken van de aanpassingen wordt zoveel mogelijk de modelverordening van de VNG gevolgd.

  Voorgesteld besluit

  de financiële verordening 2023 vast te stellen

 5. 15.11.23

  Per 1 januari 2024 treedt de nieuwe Omgevingswet (Ow) in werking. Hiermee komt de Wet algemene bepalingen omgevingsrecht (Wabo) te vervallen. De Wabo is de grondslag voor de huidige Verordening kwaliteit vergunningverlening, toezicht en handhaving omgevingsrecht Leidschendam-Voorburg 2018. Nu de Wabo vervalt, moet een nieuwe Verordening uitvoering en handhaving worden vastgesteld die de OW als grondslag heeft. Hiermee samenhangend zijn de kwaliteitscriteria zowel juridisch als qua terminologie aangepast.
  De aanpassing van de verordening is een beleidsarme wijziging en komt voort uit de inwerkingtreding van de Omgevingswet per 1 januari 2024.
  De nieuwe Verordening Uitvoering en handhaving Leidschendam-Voorburg 2024 moet voor 1 januari 2024 worden vastgesteld door de raad.

  Voorgesteld besluit

  De kwaliteitsverordening Uitvoering en handhaving Leidschendam-Voorburg 2024 vast te stellen

 6. 16.11.23

  De gemeenteraad heeft op woensdag 5 juli 2023 de motie van fracties ChristenUnie, SP, PvdA en GroenLinks aangenomen, 14 is de norm (753). In de motie verzoekt de raad het college om in het actieplan MVOI inzichtelijk te maken wat de (financiële) consequenties zijn van het stellen van de eis bij aanbestedingen dat werknemers minimaal 14 euro per uur moeten verdienen. In de raadsbrief wordt deze motie beantwoord. 
  MVOI staat voor Maatschappelijk Verantwoord Opdrachtgeven en Inkopen.

 7. 16.11.23

  Het college heeft naar aanleiding van de aangenomen motie met ID 751 de beleidsregels over de vrijlating giften in de Participatiewet gewijzigd.

 8. 17.11.23