Ga naar de inhoud van deze pagina Ga naar het zoeken Ga naar het menu
Vorige pagina

Ingekomen raadsstukken

Weekoverzicht

vrijdag 2 juni 2023

23:58 - 23:59
Locatie

N.v.t.

Voorzitter
N.v.t.
Toelichting

Onder Ingekomen raadsstukken kunt u raadsstukken vinden die gedurende één week door de griffie zijn ontvangen. Deze raadsstukken worden gepubliceerd onder één datum aan het eind van een week zodat er een overzicht ontstaat van de in die week ontvangen raadsstukken. Dit staat los van de daadwerkelijke publicatiedatum van raadsstukken, deze datum wordt links van de raadsstukken weergegeven. Onder Ingekomen raadsstukken worden geen stukken opgenomen die door burgers dan wel instellingen binnen of buiten de gemeente zijn verstuurd naar de gemeenteraad/griffie. Deze stukken worden opgenomen in de Lijst van Ingekomen Stukken (LIS). De LIS is te vinden op de agenda’s van de raadsvergaderingen.

Agendapunten

 1. 01.06.2023

  De Metropoolregio Rotterdam-Den Haag (hierna aangehaald als MRDH) biedt aan de deelnemende gemeenten de Ontwerpbegroting 2024 en de jaarstukken 2022 aan. De gemeenteraad wordt conform de Wet gemeenschappelijke regelingen in de gelegenheid gesteld om zienswijze over de Ontwerpbegroting 2024 in te dienen

 2. 01.06.2023

  De Omgevingsdienst Haaglanden (hierna aangehaald als ODH) biedt aan de deelnemende gemeenten de Ontwerpbegroting 2024 en de jaarstukken 2022 aan. De gemeenteraad wordt conform de Wet gemeenschappelijke regelingen in de gelegenheid gesteld om een zienswijze over de Ontwerpbegroting 2024 in te dienen. Het college legt een concept zienswijze ter vaststelling aan de raad voor.

 3. 02.06.23

  De raad heeft budgetrecht en is bevoegd tot vaststelling van grondexploitaties, die als financieel kader voor projecten dienen. De resultaten van de grondexploitaties zijn integraal in beeld gebracht door het opstellen van een Meerjarenperspectief Grondexploitaties (MPG). Het college legt de rapportage MPG en de onderliggende grondexploitaties ter vaststelling voor aan de raad.

  Voorgesteld besluit

  a. 3092 Rapportage “MPG 2023 1e herziening’' en de daarbij horende vier infographics (openbare bijlagen) en de geheime bijlage “Rapportages 1e herziening grondexploitaties MPG 2023 – Vlietvoorde, Rijnlandlaan en Klein Plaspoelpolder” vast te stellen.   b. De grondexploitatie Rijnlandlaan per 31 december 2022 af te sluiten. c. De begrotingswijzigingen 2023 nummer 14 en 15 vast te stellen.

 4. 30.05.2023

  Voor de nieuwbouw van het Sint-Maartenscollege is er een massastudie opgesteld die in maart 2023 is afgerond met een zogenaamde bouwenvelop, waarbinnen de nieuwbouw op eigen terrein gerealiseerd kan worden. De bouwenvelop omvat de ruimtelijke spelregels, waarbinnen het nieuwe schoolgebouw gerealiseerd kan worden. Ook is er op basis van de bouwenvelop een (indicatieve) raming opgesteld van de te verwachten investeringskosten.

  Met de vaststelling van dit Ruimtelijk Kader kan de definitiefase voor het Sint-Maartenscollege worden afgerond en kan Spinoza op basis van hun PvE en het Ruimtelijk Kader van de gemeente een ontwerpteam (architect en adviseurs) gaan selecteren.

  Voorgesteld besluit

  a. Het Ruimtelijk Kader voor de nieuwbouw van het Sint-Maartenscollege vast te stellen; 
  b. De incidentele kosten voor tijdelijke huisvesting van €2,5 miljoen te verwerken in de meerjarenbegroting 2024-2027; 
  c. De effecten van de sloop van het oude gebouw op de kapitaallasten te verwerken in de meerjarenbegroting 2024-2027, bestaande uit een eenmalige afschrijvingslast van € 2,5 miljoen en het vervallen van circa € 80.000 aan jaarlijkse kapitaallasten.

 5. 31.05.2023

  De gemeente Leidschendam-Voorburg voert jaarlijks een cliëntervaringsonderzoek (CEO) voor de Wmo uit. Dit is de gemeente ook wettelijk verplicht (artikel 2.5.1 van de Wmo 2015). Het onderzoek is gericht op ervaringen uit het voorgaande jaar, 2022.
  Met de raadsbrief 3353 Informeren over Cliëntervaringsonderzoek (CEO) Wmo 2022 LV, wordt de raad geïnformeerd over de uitkomsten.

 6. 31.05.2023

  Met de raadsbrief informeert het college de gemeenteraad over de activiteiten van het programma Sterk voor Noord en over de eerste resultaten vanaf begin 2022 tot en met maart 2023. Ook wordt de stand van zaken van de monitoring, de participatieaanpak en de financiën toegelicht.

 7. 31.05.2023

  De jaarstukken worden ten opzichte van indiening op 23 mei (3277) gewijzigd ingediend omdat - na overleg met de accountant - een correctie wordt doorgevoerd op de waarde grondexploitaties. Hierdoor verandert ook het saldo van het programma VHLOSV en het eindsaldo.

  Voorgesteld besluit

  1. De jaarstukken 2022 vast te stellen; 
  2. Het positieve rekeningresultaat 2022 van € 5.949.000 (afgerond) te storten in de algemene reserve vrij besteedbaar; 
  3. De bestemmingsreserve Oekraïne op te heffen en het vrijkomende bedrag van € 1,5 miljoen te storten in de Algemene reserve vrij besteedbaar; 
  4. De bestemmingsreserve Corona op te heffen en het vrijkomende bedrag van € 592.361 te storten in de Algemene reserve vrij besteedbaar; 
  5. Voor de overheveling van de nog in 2023 te realiseren activiteiten een bedrag van € 1.989.062 ten laste van de Algemene reserve vrij besteedbaar beschikbaar te stellen; 
  6. Voor het uitkeren van de extra energietoeslag 2023 een bedrag van € 2.000.000 ten laste van de Algemene reserve vrij besteedbaar beschikbaar te stellen; 
  7. Een bedrag van € 3,0 miljoen te onttrekken aan de Algemene reserve vrij besteedbaar voor de vorming van een bestemmingsreserve “CID Binckhorst (Velostrada)”; 
  8. De naam van de bestemmingsreserve “Bereikbaarheid CID Binckhorst” te wijzigen in “CID Binckhorst (Leefbaarheid)”; 
  9. Begrotingswijziging nummer 5 van 2023 vast te stellen.

 8. 31.05.2023

  Vaststelling van het bestemmingsplan Noorthey met beantwoording van de ingediende zienswijzen en het besluit hogere grenswaarden.

  Voorgesteld besluit

  a. het bestemmingsplan “Noorthey” (ID-nummer: NL.IMRO.1916. Noorthey-VG01) gewijzigd vast te stellen; 
  b. de “Zienswijzennota / Nota van wijzigingen bestemmingsplan “Noorthey” vast te stellen en daarmee in te stemmen met de beantwoording van de zienswijzen over het ontwerp en enkele wijzigingen in het plan; 
  c. Voor de in het bestemmingsplan “Noorthey” begrepen gronden géén exploitatieplan vast te stellen.

 9. 31.05.2023

  Vaststelling van het bestemmingsplan Vlietvoorde Weide met beantwoording ingediende zienswijzen en besluit hogere grenswaarde.

  Voorgesteld besluit

  1. het bestemmingsplan “Vlietvoorde Weide” met ID-nummer NL.IMRO.1916.VlietvoordeWeide-VG01 gewijzigd vast te stellen; 
  2. de “Zienswijzennota / Nota van wijzigingen bestemmingsplan Vlietvoorde Weide” vast te stellen en daarmee in te stemmen met de beantwoording van de zienswijzen over het ontwerp en enkele wijzigingen in het plan; 
  3. Voor de in het bestemmingsplan “Vlietvoorde Weide” begrepen gronden géén exploitatieplan vast te stellen.

 10. 31.05.2023

  Vaststelling van het bestemmingsplan Vlietvoorde West met beantwoording van de ingediende zienswijze.

  Voorgesteld besluit

  1. het bestemmingsplan “Vlietvoorde West” met ID-nummer NL.IMRO.1916.VlietvoordeWest-VG01 gewijzigd vast te stellen; 
  2. de “Zienswijzennota / Nota van wijzigingen bestemmingsplan Vlietvoorde West” vast te stellen en daarmee in te stemmen met de beantwoording van de zienswijzen over het ontwerp en enkele wijzigingen in het plan; 
  3. Voor de in het bestemmingsplan “Vlietvoorde West” begrepen gronden géén exploitatieplan vast te stellen.