Ga naar de inhoud van deze pagina Ga naar het zoeken Ga naar het menu
Vorige pagina

Ingekomen raadsstukken

Weekoverzicht

vrijdag 21 april 2023

23:58 - 23:59
Locatie

N.v.t.

Voorzitter
N.v.t.
Toelichting

Onder Ingekomen raadsstukken kunt u raadsstukken vinden die gedurende één week door de griffie zijn ontvangen. Deze raadsstukken worden gepubliceerd onder één datum aan het eind van een week zodat er een overzicht ontstaat van de in die week ontvangen raadsstukken. Dit staat los van de daadwerkelijke publicatiedatum van raadsstukken, deze datum wordt links van de raadsstukken weergegeven. Onder Ingekomen raadsstukken worden geen stukken opgenomen die door burgers dan wel instellingen binnen of buiten de gemeente zijn verstuurd naar de gemeenteraad/griffie. Deze stukken worden opgenomen in de Lijst van Ingekomen Stukken (LIS). De LIS is te vinden op de agenda’s van de raadsvergaderingen.

Agendapunten

 1. 18.04.23

  De raad wordt ieder half jaar geïnformeerd over ontwikkelingen op het gebied van afvalbeleid en de uitvoering van de afvalinzameling.

 2. 18.04.23

  In het kader van de landelijke transformatie van de gesloten jeugdzorg is het bovenregionale plan voor de Jeugdhulpplus van medio 2021 geactualiseerd.
  De landelijke afbouw van capaciteit verloopt in praktijk sneller dan voorzien. Het ministerie van VWS heeft de coördinerende gemeenten daarom opdracht gegeven de bovenregionale plannen te actualiseren conform een routekaart van de VNG. Het geactualiseerde plan voor het landsdeel Zuidwest is in maart 2023 opgeleverd op basis van een onderzoek van AEF en dient vanaf heden halfjaarlijks te worden geactualiseerd.
  Met de (regionale) raadsbrief wordt de raad geïnformeerd over het (geactualiseerde) bovenregionale Plan voor de Jeugdhulpplus (JHP), het achterliggende onderzoek van AEF en het vervolgproces om te komen tot een duurzaam aanbod van deze cruciale jeugdzorg.

 3. 19.04.23

 4. 19.04.23

  Op 8 november 2022 heeft de raad ingestemd met het Plan van Aanpak Energiearmoede. In dit plan zijn een aantal onderwerpen genoemd waar actie op wordt ondernomen. In deze raadsbrief wordt ingegaan op onderwerpen waar ontwikkelingen op plaats hebben gevonden. De onderwerpen die aan bod komen zijn:
  • Gemeentelijk Noodfonds Energiearmoede;
  • Subsidie Tegemoetkoming Energiekosten;
  • Subsidie Tegemoetkoming Huurverhoging;
  • Subsidie duurzaamheidsmaatregelingen;
  • Energiehulpen;
  • Witgoedregeling;
  • Schoolontbijt;
  • Winterjassen-actie.

 5. 19.04.23

  Het college had met BBV 2872 besloten de Ooievaarspas eerst via een tijdelijke speciale pas beschikbaar te stellen en later de reguliere pas via het reguliere aanvraagproces aan te bieden. Voor deze reguliere werkwijze is een aanvulling van de Beleidsregels Bijzondere bijstand en minimabeleid Leidschendam-Voorburg 2020 nodig. Hiervoor dient dit collegevoorstel.

 6. 19.04.23

  Projectontwikkelaar Borghese Real Estate B.V. wil op deellocatie 3A van het projectgebied Klein Plaspoelpolder 295 appartementen bouwen. Omdat de beoogde herontwikkeling in strijd is met het geldende bestemmingsplan, moet een nieuw bestemmingsplan worden vastgesteld. Op 7 juli 2020 heeft de raad voor deze ontwikkeling de coördinatieregeling van toepassing verklaard. Behalve het bestemmingsplan maken ook het voor de herontwikkeling benodigde besluit hogere grenswaarden Wet geluidhinder en de omgevingsvergunning deel uit van de coördinatieregeling. In de vergadering van 23 augustus 2022 heeft het college ingestemd met de benodigde ontwerpbesluiten, te weten het ontwerpbesluit hogere grenswaarden Wet geluidhinder, het ontwerp bestemmingsplan en de ontwerp omgevingsvergunning en de terinzagelegging daarvan voor de zienswijzenprocedure. Van vrijdag 2 september 2022 tot en met donderdag 13 oktober 2022 hebben de ontwerpbesluiten in het kader van de coördinatieregeling gelijktijdig ter inzage gelegen en kon iedereen zienswijzen indienen. Er zijn 4 zienswijzen ontvangen. In de zienswijzennota zijn deze zienswijzen voorzien van een inhoudelijke reactie met de daarbij behorende conclusie en gevolgen voor het bestemmingsplan. De zienswijzennota maakt deel uit van het besluit van de raad tot vaststelling van het bestemmingsplan “KPP Oosteinde 208 Voorburg”, alsmede het besluit van het college tot verlening van de omgevingsvergunning.

  Bijlagen

  Voorgesteld besluit

  1. De Zienswijzennota / Nota van wijzigingen 'Bestemmingsplan KPP Oosteinde 208 Voorburg / omgevingsvergunning KPP deellocatie 3A’ vast te stellen en daarmee in te stemmen met de beantwoording van de zienswijzen
  2. Het bestemmingsplan ‘KPP Oosteinde 208 Voorburg’ met ID-nummer NL.IMRO.1916.Oosteinde208-VG01’ gewijzigd ten opzichte van het ontwerp vast te stellen
  3. Voor de in het bestemmingsplan ‘KPP Oosteinde 208 Voorburg’ begrepen gronden géén exploitatieplan vast te stellen

 7. 19.04.23

  Voorgesteld besluit

  1. De coördinatieregeling als bedoeld in artikel 3.30 en verder van de Wet ruimtelijke ordening van toepassing te verklaren op de voorbereiding en bekendmaking van de omgevingsvergunning(en) en het besluit hogere waarden voor de vervangende nieuwbouw van sociale huurwoningen aan de Venestraat/Nieuwstraat in Leidschendam (project ‘De Bres’). De coördinatieregeling heeft betrekking op de volgende besluiten:
  a. de omgevingsvergunning(en) op grond van de Wet algemene bepalingen omgevingsrecht;
  b. het besluit tot vaststelling van hogere grenswaarden geluidhinder op grond van de Wet milieubeheer;
  c. alle overige voor het project ‘De Bres’ benodigde besluiten en activiteiten, waarvan het college het ter bevordering en het welslagen van de coördinatieregeling nodig acht deze onderdeel te laten zijn van de gecoördineerde voorbereiding en bekendmaking.


  2. Het “Basis ruimtelijk kader De Bres” vast te stellen.


  3. Op grond van artikel 6.5, derde lid, van het Besluit omgevingsrecht het project “De Bres” aan te wijzen als bouwplan waarvoor een verklaring van geen bedenkingen niet vereist is voor aanvragen om omgevingsvergunning(en), wanneer die aanvragen in overeenstemming zijn met het “Basis ruimtelijk kader De Bres”.

 8. 19.04.23

  De vigerende Huisvestingsverordening Leidschendam-Voorburg 2019 vervalt van rechtswege op 1 juli 2023. De raad is bevoegd om een nieuwe Huisvestingsverordening vast te stellen indien dat noodzakelijk en geschikt is voor het bestrijden van onevenwichtige en onrechtvaardige effecten van schaarste aan woonruimte. In een (regionale) schaarste onderbouwing is deze noodzaak aangetoond.
  Het vaststellen van de Huisvestingsverordening Leidschendam-Voorburg (hierna: de verordening) moet vóór 1 juli 2023 plaatsvinden. De voorbereiding van de nieuwe verordening is door het college gedaan.
  Op 28 februari 2023 heeft het college ingestemd met de ontwerp verordening en deze voor inspraak vrijgegeven. Met dit voorstel wordt de raad de definitieve verordening inclusief het inspraakverslag ter vaststelling voorgelegd. De datum van inwerkingtreding van de verordening ná bekendmaking is 1 juli 2023.

  Voorgesteld besluit

  a. de Huisvestingsverordening Leidschendam-Voorburg 2023 inclusief het Inspraakverslag ontwerp Huisvestingsverordening Leidschendam-Voorburg 2023, vast te stellen;
  b. de Verordening tot Tweede wijziging van de Verordening op de heffing en invordering van leges 2023 vast te stellen.

 9. 19.04.23

  Het Masterplan Bereikbaarheid CID Binckhorst omvat een Voorkeursvariant voor een Openbaar Vervoer verbinding met de Binckhorst en een pakket met Mobiliteitsmaatregelen. Op 18 april tegelijkertijd in de Colleges van de gemeenten Den Haag, Rijswijk en Leidschendam-Voorburg.

  Voorgesteld besluit

  a. Het Masterplan Bereikbaarheid CID Binckhorst, inclusief voorkeursvariant 1T en Basispakket Mobiliteit vast te stellen;
  b. De Nota van Antwoord op de zienwijzen ten aanzien van het Ontwerp Masterplan vast te stellen;
  c. De bijdrage aan de uitvoering van het Masterplan Bereikbaarheid CID Binckhorst vast te stellen op € 5,7 miljoen;
  d. De Reserve Bereikbaarheid CID Binckhorst in te stellen;
  e. In de Reserve Bereikbaarheid CID Binckhorst € 5,7 miljoen te storten, gedekt door een onttrekking van € 5 miljoen aan de Algemene reserve vrij besteedbaar en een onttrekking van € 0,7 miljoen aan de Reserve Mobiliteit;
  f. Begrotingswijziging 12 voor 2023 vast te stellen.

 10. 20.04.23

  Gedeputeerde staten hebben bij besluit van 20 december 2022 het ontwerp van de Herziening Omgevingsbeleid Module Wonen, Werken en Werelderfgoed vastgesteld.  De Ontwerp Herziening Omgevingsbeleid Module Wonen, Werken en Werelderfgoed omvat een aantal onderwerpen binnen de thema's wonen, werken, werelderfgoed, ruimtelijke ordening of met directe raakvlakken daarmee. De Provincie Zuid-Holland stelt belanghebbenden in de gelegenheid te reageren op de Ontwerp Herziening Omgevingsbeleid Module Wonen, Werken en Werelderfgoed.
  De zienswijzen kunnen tot uiterlijk 20 april 2023 kenbaar gemaakt worden.
  De zienswijze omvat een reactie voor Wonen en Werelderfgoed. Voor onderdeel Werken is geconstateerd dat een reactie niet nodig is.

 11. 20.04.23

  Tussen de gemeente en de toezichthouder is afgesproken dat de toezichthouder minimaal 1 keer per jaar rapporteert over aandachtspunten voor het interbestuurlijk toezicht (IBT). Op 5 april 2023 heeft de toezichthouder zijn brief gestuurd, met daarin ook het verzoek om de raad hierover te informeren.
  De onderwerpen van het IBT staan overwegend op de hoogste trede van toezicht, en zijn dus in orde bevonden. Alleen voor het VTH beleidsproces zal de toezichthouder door middel van intensievere informatieuitwisseling meer toezicht uitoefenen. Er zijn binnen de organisatie reeds verbeteringen ingezet waardoor verwacht wordt dat ook dit onderdeel op groen zal komen te staan.