Ga naar de inhoud van deze pagina Ga naar het zoeken Ga naar het menu
Vorige pagina

Ingekomen raadsstukken

Weekoverzicht

vrijdag 26 januari 2024

23:58 - 23:59
Locatie

N.v.t.

Voorzitter
N.v.t.
Toelichting

Onder Ingekomen raadsstukken kunt u raadsstukken vinden die gedurende één week door de griffie zijn ontvangen. Deze raadsstukken worden gepubliceerd onder één datum aan het eind van een week zodat er een overzicht ontstaat van de in die week ontvangen raadsstukken. Dit staat los van de daadwerkelijke publicatiedatum van raadsstukken, deze datum wordt links van de raadsstukken weergegeven. Onder Ingekomen raadsstukken worden geen stukken opgenomen die door burgers dan wel instellingen binnen of buiten de gemeente zijn verstuurd naar de gemeenteraad/griffie. Deze stukken worden opgenomen in de Lijst van Ingekomen Stukken (LIS). De LIS is te vinden op de agenda’s van de raadsvergaderingen.

Agendapunten

 1. 23.01.24

 2. 23.01.24

  De verlichting van de Sijtwendetunnel moet vervangen worden. In opdracht van Rijkswaterstaat (RWS) wordtde verlichting vervangen en worden andere noodzakelijke onderhouds- en reparatiewerkzaamheden uitgevoerd. Met deze raadsbrief wordt de gemeenteraad geïnformeerd over de inzet van gemeente Leidschendam-Voorburg om de overlast voor onze inwoners zoveel mogelijk te beperken en de wijze waarop RWS dit in samenwerking met onze gemeente uitvoert.

 3. 23.01.24

  Bij het vaststellen van het uitvoeringsplan Jeugd en Onderwijs/ jongeren 12+ heeft de raad een amendement aangenomen. Dit amendement schrijft voor dat er een data-analyse gemaakt wordt en dat de grootste uitdagingen op het gebied van jongeren 12+; in kaart worden gebracht. En hiervoor nieuwe acties te benoemen en hoe deze acties bijdragen aan het behalen van de doelen van het programma.
  Door middel van deze raadsbrief wordt de raad geinformeerd over het uitvoeren van het amendement.

 4. 24.01.24

 5. 24.01.24

 6. 24.01.24

 7. 24.01.24

  Het normen- en toetsingskader betreft een inventarisatie van de voor de accountantscontrole relevante regelgeving van hogere overheden en van de gemeente zelf (bijvoorbeeld de verordeningen). In de Kadernota rechtmatigheid 2023, uitgebracht door de commissie BBV (Besluit begroting en verantwoording), staat aangegeven dat het normen- en toetsingskader actueel moet worden gehouden en moet worden aangepast op basis van nieuwe wet- en regelgeving.


  Ten behoeve van de jaarrekeningcontrole 2023 is het normen- en toetsingskader herijkt. Hierbij is gekeken naar nieuwe, gewijzigde en vervallen wet- en regelgeving sinds de vorige herijking. Het college dient het normen- en toetsingskader ter vaststelling aan de raad voor te leggen.

 8. 24.01.24