Ga naar de inhoud van deze pagina Ga naar het zoeken Ga naar het menu
Vorige pagina

Ingekomen raadsstukken

Weekoverzicht

vrijdag 31 mei 2024

23:58 - 23:59
Locatie

N.v.t.

Voorzitter
N.v.t.
Toelichting

Onder Ingekomen raadsstukken kunt u raadsstukken vinden die gedurende één week door de griffie zijn ontvangen. Deze raadsstukken worden gepubliceerd onder één datum aan het eind van een week zodat er een overzicht ontstaat van de in die week ontvangen raadsstukken. Dit staat los van de daadwerkelijke publicatiedatum van raadsstukken, deze datum wordt links van de raadsstukken weergegeven. Onder Ingekomen raadsstukken worden geen stukken opgenomen die door burgers dan wel instellingen binnen of buiten de gemeente zijn verstuurd naar de gemeenteraad/griffie. Deze stukken worden opgenomen in de Lijst van Ingekomen Stukken (LIS). De LIS is te vinden op de agenda’s van de raadsvergaderingen.

Agendapunten

 1. 29.05.24

 2. 29.05.24

  Het nieuwbouwproject omvat het oprichten van negenenveertig appartementen (drie appartementengebouwen), drie commerciële ruimten en vier eengezinswoningen met parkeervoorzieningen aan de Damlaan 38-40. Omdat het plan in strijd is met het bestemmingsplan kan alleen door middel van een uitgebreide procedure met een project afwijkingsbesluit medewerking aan het plan worden verleend. Hiervoor is een (ontwerp) verklaring van geen bedenkingen nodig van de raad. Een uitgebreide beoordeling en motivering waarom aan het plan medewerking kan worden verleend is in de ruimtelijke onderbouwing opgenomen.

  Voorgesteld besluit

  a. Een ontwerp verklaring van geen bedenkingen af te geven voor het planologisch mogelijk van negenenveertig appartementen (drie appartementengebouwen), drie commerciële ruimten en vier eengezinswoningen met parkeervoorzieningen aan de Damlaan 38-40 in Leidschendam, het voormalige postkantoor, de ‘nummercentrale’; 
  b. De ontwerp verklaring van geen bedenkingen als definitief aan te merken, indien blijkt dat tegen dit besluit geen zienswijzen zijn ingediend.

 3. 29.05.24

  In een groot deel van Voorburg-Noord noord moet het riool vervangen worden. Het vervangen van het riool is een ingrijpende maatregel waarbij de openbare ruimte opengebroken wordt. Het nieuwe riool wordt geacht daarna weer 80 jaar mee te gaan.
  In deze vooroorlogse buurt zijn nog meer uitdagingen en wensen, onder andere op het gebied van groen, mobiliteit, en verkeersveiligheid. De grote impact van de rioolvervanging, de kosten die het meebrengt en het feit dat een dergelijke maatregel slechts eens in de 80 jaar wordt uitgevoerd, maakt dat het vanzelfsprekend is om dit project zorgvuldig en met toekomstgerichte blik op te pakken. Door met de rioolvervanging direct andere opgaven op te lossen wordt toegewerkt naar een duurzame, klimaatbestendige en gezonde buurt waar mensen fijn wonen, kan er efficiënt worden omgegaan met middelen en wordt overlast door werk in uitvoering zoveel mogelijk beperkt. Het college vindt het hierbij belangrijk om de bewoners en ondernemers te laten participeren en gebruik te maken van hun ervaring en denkkracht om hun wensen in beeld te brengen en kansen te benutten.

  Voorgesteld besluit

  a. In te stemmen met het toekomstbestendig herinrichten van de openbare ruimte in Voorburg-Noord noord volgens de in dit raadsvoorstel beschreven aanpak 
  b. De startnotitie participatie herinrichting Voorburg-Noord noord vast te stellen

 4. 29.05.24

  Doel van het bestemmingsplan ‘Landelijk-2’ is het technisch samenvoegen van de ongeveer 25 afzonderlijke ruimtelijke plannen in het kader van de voorbereiding op de Omgevingswet. Door het technisch samenvoegen van alle (al dan niet verouderde) ruimtelijke plannen ontstaat er meer eenduidigheid in regelgeving, meer uniformiteit en meer overzichtelijkheid. Dit technisch samenvoegen vergemakkelijkt kort gezegd dus het omzetten van het tijdelijk omgevingsplan naar een nieuw definitief omgevingsplan. Het uitgangspunt van deze samenvoeging is beleidsneutraal.

  Voorgesteld besluit

  1. de “Zienswijzennota/Nota van wijzigingen bestemmingsplan ‘Landelijk-2” vast te stellen en daarmee in te stemmen met de beantwoording van de zienswijzen over het ontwerp van het plan; 
  2. het bestemmingsplan ‘Landelijk-2’ met ID-nummer NL.IMRO.1916.Landelijk-2-VG01 gewijzigd ten opzichte van het ontwerp vast te stellen; 
  3. voor de in het bestemmingsplan ‘Landelijk-2’ begrepen gronden geen exploitatieplan vast te stellen.

 5. 29.05.24

  Op grond van de Financiële verordening gemeente Leidschendam-Voorburg 2023, artikel 7 lid 1, informeert het college de gemeenteraad door middel van de 1e Tussentijdse rapportage 2024 over de realisatie van de Programmabegroting 2024 op basis van de eerste vier maanden van het lopende jaar. Het betreft hier de voortgang van het beleid op de verschillende beleidsvelden én een prognose op de uitputting van budgetten. Conform artikel 6 lid 3 van de Financiële verordening gemeente Leidschendam-Voorburg 2023, doet het college aan de raad voorstellen voor wijziging van de geautoriseerde baten en lasten. Met bijgevoegd raadsvoorstel, concept raadsbesluit en bijbehorende begrotingswijziging geeft het college hier invulling aan.

  Voorgesteld besluit

  1. De 1e Tussentijdse rapportage 2024 vast te stellen 
  2. De hogere onttrekking aan de Algemene reserve vrij besteedbaar van € 500.000 voor onderzoeksbudget voor de huisvestiging voor de raad en de griffie vast te stellen 
  3. De hogere storting in de Algemene reserve vrij besteedbaar van € 180.000 voor de ontvangen afkoopsom voor openbare ruimte vast te stellen. 
  4. De hogere storting in de Algemene reserve vrij besteedbaar van € 700.000 voor de ontvangen degeneratievergoeding voor glasvezel vast te stellen. 
  5. De hogere onttrekking aan de Reserve Herstelbeleid van € 258.000 vast te stellen 
  6. De hogere onttrekking aan de Reserve Ondergrondse hoogspanningskabels van € 15.500 vast te stellen 
  7. De hogere onttrekking aan de Reserve Mobiliteit van € 50.000 vast te stellen 
  8. De hogere onttrekking aan de Voorziening Riolering (ex. artikel 44.2) van € 453.750 vast te stellen 
  9. Naar aanleiding van de 1e Tussentijdse rapportage 2024 de begrotingswijziging 10-2024 vast te stellen.

 6. 29.05.24

  Jaarlijks stelt de gemeenteraad de jaarstukken vast over het voorgaande boekjaar. Dit gebeurt voor 15 juli van het lopende boekjaar. 
  De jaarstukken bestaat uit twee delen: het jaarverslag en de jaarrekening. Hierbij de informatie op de jaarstukken 2023 vast te stellen inclusief de resultaatbestemming (budgetoverheveling).

  Voorgesteld besluit

  a. De jaarstukken 2023 vast te stellen; 
  b. Het rekeningresultaat 2023 van € 11,4 miljoen (afgerond) te storten in de algemene reserve vrij besteedbaar; 
  c. Een nieuwe bestemmingsreserve Vluchtelingenopvang te vormen voor de bekostiging van opvang ontheemden uit Oekraïne en andere ontwikkelingen op het vluchtelingendossier; 
  d. Een storting van € 3.473.000 in de bestemmingsreserve Vluchtelingenopvang ten laste van de Algemene reserve vrij besteedbaar; 
  e. Een onttrekking van € 3.806.500 aan de Algemene reserve vrij besteedbaar voor de uitvoering van de nog in 2024 en 2025 te realiseren activiteiten waarvan: € 3.726.500 wordt ingezet voor in 2024 en € 80.000 wordt ingezet in 2025; 
  f. Een storting van € 125.000 in de Voorziening Onderhoud wegen voor herbestratingswerkzaamheden na graafwerkzaamheden ten laste van de Algemene reserve vrij besteedbaar; 
  g. Begrotingswijzigingsnummer 6 van 2024 vast te stellen.

 7. 29.05.24

  Op 16 mei 2024 heeft het algemeen bestuur van de Omgevingsdienst Haaglanden (ODH) ingestemd met de concept-tekst van de gewijzigde GR van de ODH. Deze wijziging is noodzakelijk als gevolg van de gewijzigde Wet gemeenschappelijke regelingen (Wgr).
  Volgens de Wgr heeft de raad het recht een zienswijze in te dienen bij een wijziging van de gemeenschappelijke regeling. Met bijbehorend raadsvoorstel en concept-zienswijze wordt de raad in de gelegenheid gesteld dit te doen.

  Voorgesteld besluit

  de zienswijze op de voorgestelde 5e wijziging van de Gemeenschappelijke Regeling van de Omgevingsdienst Haaglanden (ODH) vast te stellen.

 8. 30.05.24

 9. 30.05.24

  De raad heeft bij de behandeling van de kadernota 2024-2027 het college verzocht, om bij behandeling van de kadernota 2025-2028, een geactualiseerde ombuigingen en intensiveringen lijst aan de raad aan te bieden.

 10. 30.05.24

  Het college is wettelijk verplicht om aan de raad te rapporteren over de afwikkeling van aanbevelingen die door de rekenkamercommissie zijn gedaan.

 11. 30.05.24

  Het college heeft een plan van aanpak tegengaan parkeeroverlast rondom de Mall vastgesteld en informeert de raad middels de raadsbrief hierover.

 12. 30.05.24

  Conform de financiële verordening biedt het college de raad jaarlijks een kadernota aan met de financiële kaders van de programmabegroting voor het volgende begrotingsjaar en de meerjarenraming.

  Voorgesteld besluit

  De kadernota 2025-2028 vast te stellen en het college opdracht te geven de financiële gevolgen te verwerken in de programmabegroting 2025-2028.

 13. 31.05.24

 14. 31.05.24

  De gemeente Leidschendam-Voorburg ontwikkelt een omgevingsvisie waarin wordt opgenomen dat ze een excellente woongemeente wil zijn, met aandacht voor een goed woon- en leefklimaat. Daar hoort goed geluidbeleid bij. Het Programma geluid beschrijft wat de gemeente Leidschendam-Voorburg kan en wil doen om bestaande geluidknelpunten aan te pakken en om bij nieuwe ruimtelijke ontwikkelingen zorg te dragen voor een aanvaardbaar woon- en leefklimaat.