Ga naar de inhoud van deze pagina Ga naar het zoeken Ga naar het menu
Vorige pagina

Ingekomen raadsstukken

Weekoverzicht

vrijdag 12 april 2024

23:58 - 23:59
Locatie

N.v.t.

Voorzitter
N.v.t.
Toelichting

Onder Ingekomen raadsstukken kunt u raadsstukken vinden die gedurende één week door de griffie zijn ontvangen. Deze raadsstukken worden gepubliceerd onder één datum aan het eind van een week zodat er een overzicht ontstaat van de in die week ontvangen raadsstukken. Dit staat los van de daadwerkelijke publicatiedatum van raadsstukken, deze datum wordt links van de raadsstukken weergegeven. Onder Ingekomen raadsstukken worden geen stukken opgenomen die door burgers dan wel instellingen binnen of buiten de gemeente zijn verstuurd naar de gemeenteraad/griffie. Deze stukken worden opgenomen in de Lijst van Ingekomen Stukken (LIS). De LIS is te vinden op de agenda’s van de raadsvergaderingen.

Agendapunten

 1. 08.04.24

  Het college  informeert de raad middels een raadsbrief over het fundament van het nieuwe gemeentelijke vastgoedbeleid.

 2. 08.04.24

  In de raadsvergadering van 8 november 2023 is motie 780 capaciteitsstrategie ambtelijke organisatie aangenomen. De raadsbrief is de schriftelijke beantwoording hoe deze motie is afgehandeld.

 3. 10.04.24

 4. 10.04.24

  Als vervolg op de Nota van Uitgangspunten Nota Omgevingskwaliteit is de Ontwerp Nota Omgevingskwaliteit Leidschendam-Voorburg opgesteld. Deze vervangt de huidige Welstandsnota Leidschendam-Voorburg. De definitieve Nota Omgevingskwaliteit wordt uiteindelijk door de raad vastgesteld. Het college geeft de Ontwerp Nota vrij voor inspraak.

 5. 10.04.24

  In dit voorstel wordt aan de raad gevraagd om in te stemmen met de eigen bijdrage in het kader van de subsidieaanvraag WoningbouwImpuls (WBI) voor de gebiedsontwikkeling Overgoo / Fleetpark

  Voorgesteld besluit

  a. In te stemmen met een maximale gemeentelijke bijdrage van € 4.382.401 onder voorwaarde dat de aanvraag in het kader van de 6e tranche WBI voor de gebiedsontwikkeling Overgoo / Fleetpark leidt tot een subsidietoekenning door de Minister van Volkshuisvesting en Ruimtelijke Ordening; 


  b. Na toekenning van subsidie door de Minister van Volkshuisvesting en Ruimtelijke Ordening: 
      1. Voor de maximale gemeentelijke bijdrage een nieuwe reserve “Gebiedsontwikkeling Overgoo / Fleetpark” te vormen en hierin een bedrag te storten van € 4.382.401 te dekken ten laste van de Algemene reserve vrij besteedbaar. 
      2. Een krediet beschikbaar te stellen van € 462.645 voor het niet subsidiabele deel van de bovenwijkse voorzieningen, bestaande uit de aanpassing van het kruispunt Overgoo en de Westvlietweg en de verbetering van het park tussen Overgoo en de Oude Bleijk.


  c. Begrotingswijziging 5 van 2024 vast te stellen.

 6. 12.04.24

  In december 2023 heeft het college 86 vragen van Burgerinitiatief Vlietland en andere organisaties ontvangen over de plannen voor doorontwikkeling van Vlietland Noord.
  De vragen zijn in samenhang beantwoord en dienen te worden vastgesteld door het college voordat de beantwoordingsbrief naar het Burgerinitiatief kan worden verzonden. Tegelijkertijd zal de raad via de bijgevoegde raadsbrief, met de beantwoordingsbrief als bijlage, worden geïnformeerd.