Ga naar de inhoud van deze pagina Ga naar het zoeken Ga naar het menu
Vorige pagina

Ingekomen raadsstukken

Weekoverzicht

vrijdag 9 februari 2024

23:58 - 23:59
Locatie

N.v.t.

Voorzitter
N.v.t.
Toelichting

Onder Ingekomen raadsstukken kunt u raadsstukken vinden die gedurende één week door de griffie zijn ontvangen. Deze raadsstukken worden gepubliceerd onder één datum aan het eind van een week zodat er een overzicht ontstaat van de in die week ontvangen raadsstukken. Dit staat los van de daadwerkelijke publicatiedatum van raadsstukken, deze datum wordt links van de raadsstukken weergegeven. Onder Ingekomen raadsstukken worden geen stukken opgenomen die door burgers dan wel instellingen binnen of buiten de gemeente zijn verstuurd naar de gemeenteraad/griffie. Deze stukken worden opgenomen in de Lijst van Ingekomen Stukken (LIS). De LIS is te vinden op de agenda’s van de raadsvergaderingen.

Agendapunten

 1. 06.02.24

  Met deze brief wordt de raad geïnformeerd over het feit dat de regio Zuidwest[1] instemt met het landelijk akkoord voor de caseloadverlaging van de jeugdbescherming (en jeugdreclassering[2]). Hiermee ontstaat weer perspectief voor de jeugdbescherming in de regio en kunnen de Gecertificeerde Instellingen (GI’s) vanuit een gezonde werkbelasting toewerken naar het Toekomstscenario Kind- en Gezinsbescherming.


  In de regionale brief wordt de aanleiding voor het landelijk akkoord omschreven om daarna in te gaan op de inhoud van het landelijk akkoord en de regionale besluitvorming. Daarna zal worden ingegaan op het plan van aanpak van de jeugdbeschermingsregio ZW zodat duidelijk is waarop in 2024 de accenten liggen van de samenwerking met de GI’s. Tot slot gaat deze regionale raadsbrief in op enkele ontwikkelingen binnen de regio Haaglanden.

 2. 07.02.24

 3. 07.02.24

  Aan de start van de coronacrisis stelde de raad een bestemmingsreserve ter beschikking aan het college voor de verlening van coronasteun aan sportverengingen, culturele instellingen, maatschappelijke organisaties en ondernemers.
  Met deze raadsbrief informeert het college de raad over de uitgaven die in de periode 2020-2022 zijn gedaan vanuit de bestemmingsreserve.

 4. 07.02.24

  Onlangs is door het Rijk de decembercirculaire gemeentefonds 2023 gepubliceerd. De effecten van deze circulaire zijn in beeld gebracht en toegelicht in de bijgevoegde raadsbrief.

 5. 07.02.24

  De ontwikkelaar heeft de gemeente gevraagd voor dit project te kiezen voor een gecoördineerde procedure zoals bedoeld in artikel 3.30 van de Wet ruimtelijke ordening. Deze procedure houdt in dat alle besluitvorming die nodig is voor de realisatie van de ontwikkeling zo veel als mogelijk in één voorbereidingstraject gebundeld wordt. In dit voorstel wordt de raad verzocht de coördinatieregeling als bedoeld in artikel 3.30 en verder van de Wet ruimtelijke ordening van toepassing te verklaren.

  Voorgesteld besluit

  de coördinatieregeling als bedoeld in artikel 3.30 en verder van de Wet ruimtelijke ordening van toepassing te verklaren op de voorbereiding en bekendmaking van de omgevingsvergunning(en) en het besluit hogere waarden voor de vervangende nieuwbouw aan de Van Ruysdaellaan 41-69 te Leidschendam. De coördinatieregeling heeft betrekking op de volgende besluiten:
  1. de omgevingsvergunning(en) op grond van de Wet algemene bepalingen omgevingsrecht;
  2. Het besluit tot vaststelling van hogere grenswaarden geluidhinder op grond van de Wet geluidhinder;
  3. Alle overige voor het project ‘Van Ruysdaellaan 41-69’ benodigde besluiten en activiteiten, waarvan het college het ter bevordering en het welslagen      van de coördinatieregeling nodig acht deze onderdeel te laten zijn van de gecoördineerde voorbereiding en bekendmaking.

 6. 08.02.24

  Raadsbrief betreffende de beantwoording van schriftelijke vragen (IBabs 587) van de fractie Groen Links. Het betreft zorgen over de recreatieactiviteiten in de waterberging Nieuwe Driemanspolder in relatie tot verstoring van de ontstane broedgebieden.

 7. 08.02.24

 8. 08.02.24

 9. 09.02.24

  Op 4 juli 2023, bij de behandeling van het Verkeers- en vervoerplan 2023, heeft de raad de motie Veilig fietsparkeren (ID744) aangenomen. Met deze raadsbrief geeft het college een reactie op de oproep van de raad.