Ga naar de inhoud van deze pagina Ga naar het zoeken Ga naar het menu
Vorige pagina

Ingekomen raadsstukken

Weekoverzicht

vrijdag 26 april 2024

23:58 - 23:59
Locatie

N.v.t.

Voorzitter
N.v.t.
Toelichting

Onder Ingekomen raadsstukken kunt u raadsstukken vinden die gedurende één week door de griffie zijn ontvangen. Deze raadsstukken worden gepubliceerd onder één datum aan het eind van een week zodat er een overzicht ontstaat van de in die week ontvangen raadsstukken. Dit staat los van de daadwerkelijke publicatiedatum van raadsstukken, deze datum wordt links van de raadsstukken weergegeven. Onder Ingekomen raadsstukken worden geen stukken opgenomen die door burgers dan wel instellingen binnen of buiten de gemeente zijn verstuurd naar de gemeenteraad/griffie. Deze stukken worden opgenomen in de Lijst van Ingekomen Stukken (LIS). De LIS is te vinden op de agenda’s van de raadsvergaderingen.

Agendapunten

 1. 24.04.24

 2. 24.04.24

 3. 24.04.24

  In 2023 is zijn de subsidietafels geëvalueerd. Daarbij is gebleken dat de subsidietafels niet bijdragen aan de beoogde effectievere en efficiëntere sturing op de uitvoering van activiteiten. Daarmee worden ook de doelen uit het Sociaal Kompas onvoldoende gerealiseerd. Daarom heeft het college besloten een nieuwe subsidiesystematiek te ontwikkelen. 1 van de stappen die daarbij wordt gezet, is het aanpassen van de Algemene subsidieverordening Leidschendam-Voorburg 2019. Conform de Participatieverordening Leidschendam-Voorburg 2023 is een startnotitie opgesteld om de gemeenteraad hier op voorhand in mee te nemen. Daarbij wordt ook gelijk een voorstel met betrekking tot de inspraakprocedure voor de nieuwe verordening.

 4. 24.04.24

  De Wet gemeenschappelijke regelingen is op 1 juli 2022 gewijzigd. De wijzigingen hebben geleid tot een aanpassing van de Gemeenschappelijke regeling Metropoolregio Rotterdam Den Haag 2014. Het betreft een beleidsarme wijziging, de raad heeft zodoende geen zienswijze op de wijzigingen ingediend. De aanpassing dient uiterlijk 1 juli 2024 in werking te treden. Hiervoor zal zowel de burgemeester, het college en de raad moeten instemmen met de aangepaste Gemeenschappelijke regeling. Aan het college wordt gevraagd akkoord te gaan met het concept raadsvoorstel, zijnde het wijzigingsbesluit. Ook wordt aan het college en aan de burgemeester gevraagd onder voorbehoud van toestemming van raad in te stemmen met het wijzigingsbesluit. Aan de raad wordt gevraagd in te stemmen met het wijzigingsbesluit en toestemming te verlenen aan de burgemeester en het college om in te stemmen met het wijzigingsbesluit.

  Voorgesteld besluit

  De gemeenteraad, het college van burgemeester en wethouders en de burgemeester,
  Ieder voor zover het zijn bevoegdheid betreft,
  gelet op: ­ de Wet gemeenschappelijke regelingen; ­ de Gemeentewet; ­ de Gemeenschappelijke regeling Metropoolregio Rotterdam Den Haag 2014;


  overwegende dat: ­
  de Wet gemeenschappelijke regelingen op 1 juli 2022 is gewijzigd en de Gemeenschappelijke regeling Metropoolregio Rotterdam Den Haag 2014 hier op dient te worden aangepast; ­
  deze aanpassing uiterlijk 1 juli 2024 in werking dient te treden; gelezen: ­
  het advies van de adviescommissies Va en EV van de Metropoolregio Rotterdam Den Haag en de beantwoording daarvan door het algemeen bestuur van de Metropoolregio Rotterdam Den Haag; ­
  de nota van beantwoording van het algemeen bestuur van de Metropoolregio Rotterdam Den Haag op de zienswijzen van de deelnemende gemeenten; ­
  het wijzigingsvoorstel van het algemeen bestuur van de Metropoolregio Rotterdam Den Haag;


  b e s l u i t e n:
  Artikel I
  De gemeenschappelijke regeling Metropoolregio Rotterdam Den Haag 2014 wordt als volgt gewijzigd, waarbij aan de linkerzijde de te wijzigen teksten staan met schuingedrukte passages die de te verwijderen of wijzigen teksten markeren en aan de rechterzijde de nieuwe gemeenschappelijke regeling staat met dikgedrukte passages die de nieuwe ingevoegde tekst -of tekstgedeelten- markeren.


  Artikel II


  De gemeenteraad geeft het college van Burgemeester en Wethouders en de Burgemeester toestemming op grond van artikel 1, vierde lid, van de Wet gemeenschappelijke regelingen om deze regeling conform dit besluit te wijzigen.


  Artikel III
  1. Dit Besluit treedt in werking op 1 juli 2024.
  2. Dit besluit wordt aangehaald als Wijzigingsbesluit gemeente Leidschendam-Voorburg Gemeenschappelijke regeling Metropoolregio Rotterdam Den Haag 2014

 5. 24.04.24

  Om een goed overwogen besluit voor te leggen aan de raad zijn de mogelijke varianten van rolneming in opdracht van het college onderzocht, voor het beoogde warmtenet in de Heuvel/Amstelwijk, aan de hand van voor de gemeente belangrijke criteria. Hierbij is het voor de gemeente bijvoorbeeld belangrijk of zij regie heeft op het eindresultaat en hoe groot de kans is dat de realisatie van het warmtenet vertraging oploopt. Door de raad deze zomer een richtinggevend besluit voor te leggen over de rol van de gemeente in het warmtenet kunnen de twee meest kansrijke rolnemingsmodellen met de beoogde partijen verder verkend worden.

  Voorgesteld besluit

  In te stemmen met het verkennen van de twee meest kansrijke rolnemingsmodellen (4 A en 4 F) voor het realiseren van een publiek warmtenet samen met de voorgestelde samenwerkingspartners uit de studie van Fakton, binnen de initiële projectscope van de proeftuin aardgasvrije wijk met dossiernummer PAW21031.

 6. 25.04.24

 7. 26.04.24

  Naar aanleiding van de aangenomen motie in de raadsvergadering van 23 april 2024, zijn drie brieven opgesteld aan de drie betrokken partijen in Vlietland, te weten PZH, RCV en DLR.
  Tevens is een bijbehorende raadsbrief opgesteld om de raad te informeren over de verstuurde brieven. De brieven zullen met de raadsbrief meegestuurd worden aan de raad.

 8. 26.04.24