Ga naar de inhoud van deze pagina Ga naar het zoeken Ga naar het menu
Vorige pagina

Ingekomen raadsstukken

Weekoverzicht

vrijdag 12 juli 2024

23:58 - 23:59
Locatie

N.v.t.

Voorzitter
N.v.t.
Toelichting

Onder Ingekomen raadsstukken kunt u raadsstukken vinden die gedurende één week door de griffie zijn ontvangen. Deze raadsstukken worden gepubliceerd onder één datum aan het eind van een week zodat er een overzicht ontstaat van de in die week ontvangen raadsstukken. Dit staat los van de daadwerkelijke publicatiedatum van raadsstukken, deze datum wordt links van de raadsstukken weergegeven. Onder Ingekomen raadsstukken worden geen stukken opgenomen die door burgers dan wel instellingen binnen of buiten de gemeente zijn verstuurd naar de gemeenteraad/griffie. Deze stukken worden opgenomen in de Lijst van Ingekomen Stukken (LIS). De LIS is te vinden op de agenda’s van de raadsvergaderingen.

Agendapunten

 1. 10.07.24

  Door de fractie van GroenLinks zijn schriftelijke vragen gesteld met betrekking tot een aantal maai -en snoeiactiviteiten in Leidschendam-Voorburg. In deze raadsbrief worden deze vragen beantwoord.

 2. 10.07.24

  In deze raadsbrief worden de schriftelijke vragen die door alle fracties over de adviesraad Stompwijk zijn gesteld door het college beantwoord.

 3. 10.07.24

 4. 10.07.24

 5. 10.07.24

  Op 14 mei is een brief naar het college gestuurd vanuit het Bestuurlijk Netwerk Energie (BNE) Rotterdam Den Haag aan het college. Hierin wordt opgeroepen kennis te nemen van de stand van zaken in de gemeente en actie te ondernemen om de ambities vanuit de RES voor 2030 te halen. Het BNE heeft het college gevraagd deze brief met een lokale appreciatie door te geleiden naar de raad. Met daarbij in de bijlage de brieven vanuit de Gedeputeerde Staten aan de RES Rotterdam Den Haag en de Provinciale Staten over de Routekaart RES elektriciteit. Hierin geeft de Provincie aan meer verantwoordelijkheid te nemen om de RES ambities te realiseren.

 6. 10.07.24

  Het college is wettelijk verplicht om jaarlijks een verslag over de klachtenbehandeling uit te brengen.
  Met deze raadsbrief informeert het college de raad over de klachtenbehandeling voor het jaar 2023.

 7. 10.07.24

  In 2023 is het rapport “Evaluatie subsidietafels” opgeleverd. De gemeenteraad is hierover geïnformeerd via een raadsbrief (iBabs 3470), en vervolgens over de contouren van een nieuwe subsidiesystematiek (iBabs 3532). Hierna heeft de gemeenteraad ingestemd met de kaders van de nieuwe systematiek door op 4 juni 2024 een startnotitie vast te stellen (iBabs 3769). Ook heeft de gemeenteraad daarbij ingestemd met het inspraakvoorstel ten behoeve van de nieuwe Algemene subsidieverordening Leidschendam-Voorburg 2026 (hierna: ASV 2026).



  Binnen eerdergenoemde kaders is de hoeksteen van de nieuwe systematiek uitgewerkt, namelijk de ASV 2026. Deze verordening vervangt uiteindelijk de huidige subsidieverordening (de Algemene subsidieverordening Leidschendam-Voorburg 2019). Door de concept ASV 2026 vast te stellen, geeft het college de conceptverordening vrij ten behoeve van de inspraakfase. Door de raadsbrief vast te stellen, informeert het college de gemeenteraad over de voortgang, over de inhoudelijke wijzingen die aangebracht zijn in de concept ASV 2026 en over het vervolg.

 8. 10.07.24

  De Woondeal is aanleiding tot Eerste wijziging van de Verordening sociale en middeldure woningbouw Leidschendam-Voorburg 2022, hierna Eerste wijzigingsverordening. De Ontwerp Eerste wijziging ligt gedurende 4 weken voor inspraak gedurende 4 weken van 27 augustus tot en met 24 september 2024.

 9. 10.07.24

  Het college rapporteert de raad periodiek over de voortgang van door het college gedane toezeggingen.

  Voorgesteld besluit

  de door het college als afgedaan aangegeven toezeggingen als afgedaan te beschouwen.

 10. 10.07.24

  De koersnotitie vormt een laatste tussenstap op weg naar de omgevingsvisie voor Leidschendam-Voorburg.

  Voorgesteld besluit

  a. De Koersnotitie Leidschendam-Voorburg vast te stellen en deze richtinggevend te laten zijn voor besluitvorming tot aan de omgevingsvisie; 
  b. Bij de nadere uitwerking van de omgevingsvisie parallel hieraan een gebiedsprogramma (gebiedsvisie) Stompwijk op te stellen.

 11. 10.07.24

 12. 11.07.24

  De Kerkenvisie is opgesteld met als hoofddoel het behoud van kerkgebouwen in de gemeente. Deze visie richt zich op het identificeren van de culturele, historische en maatschappelijke waarde van deze gebouwen en het ontwikkelen van strategieën om ze te behouden. De Kerkenvisie wordt ter vaststelling aangeboden aan het college.

 13. 12.07.24