Ga naar de inhoud van deze pagina Ga naar het zoeken Ga naar het menu
Vorige pagina

Ingekomen raadsstukken

Weekoverzicht

vrijdag 21 juni 2024

23:58 - 23:59
Locatie

N.v.t.

Voorzitter
N.v.t.
Toelichting

Onder Ingekomen raadsstukken kunt u raadsstukken vinden die gedurende één week door de griffie zijn ontvangen. Deze raadsstukken worden gepubliceerd onder één datum aan het eind van een week zodat er een overzicht ontstaat van de in die week ontvangen raadsstukken. Dit staat los van de daadwerkelijke publicatiedatum van raadsstukken, deze datum wordt links van de raadsstukken weergegeven. Onder Ingekomen raadsstukken worden geen stukken opgenomen die door burgers dan wel instellingen binnen of buiten de gemeente zijn verstuurd naar de gemeenteraad/griffie. Deze stukken worden opgenomen in de Lijst van Ingekomen Stukken (LIS). De LIS is te vinden op de agenda’s van de raadsvergaderingen.

Agendapunten

 1. 18.06.24

  Raadsbrief om de raad te informeren over de manier waarop invulling is gegeven aan motie 779 indicatoren sociaal domein jeugd

 2. 18.06.24

 3. 20.06.24

  Recentelijk stemde het college in met de jaarstukken 2023, de eerste tussentijdse rapportage 2024, het investeringsplan 2024-2028 en de kadernota 2025-2028. Deze documenten zijn inmiddels aan de raad verstuurd. Vervolgens kwam eind mei de meicirculaire 2024 van het Rijk uit, die het financiële beeld over de jaren 2024-2028 raakt. In al deze stukken staan financiële gevolgen voor onze gemeente beschreven. De eerste budgetbrief van dit jaar geeft in één overzicht een integraal beeld van de gemeentefinanciën van Leidschendam-Voorburg van het afgelopen jaar, het huidige jaar en de komende jaren.
  In oktober volgt de tweede budgetbrief met daarin de effecten van de Programmabegroting 2025-2028, de tweede tussentijdse rapportage van 2024 en de septembercirculaire 2024.


  Met deze budgetbrief beschikken de raad en inwoners van onze gemeente over een actueel en samenhangend beeld, over hoe onze gemeente er financieel er op hoofdlijnen voorstaat en wat de vooruitzichten zijn.

 4. 20.06.24

  Op 23 april 2024 heeft de raad een motie aangenomen waarin het college werd gevraagd de mening te peilen van de drie betrokken partijen, provincie Zuid-Holland (PZH), Recreatiecentrum Vlietland (RCV) en Dutch Lake Residence (DLR), over het alternatieve plan van Vlietland.
  De drie partijen hebben een reactie gegeven die het college door middel van de raadsbrief, met bijlagen, deelt met de raad.

 5. 20.06.24

  Op 30 mei 2024 heeft het college schriftelijke vragen ex artikel 32 van het Reglement van orde van de raad van Leidschendam-Voorburg 2021 van de D66-fractie ontvangen.
  Met deze raadsbrief beantwoordt het college deze vragen.

 6. 20.06.24

  Het voorstel is om middels de bijgevoegde raadsinformatiebrief de gemeenteraad te informeren over het nieuwe beleidsplan Schuldhulpverlening dat momenteel in ontwikkeling is. In 2020 stelde de raad het huidige beleidsplan vast tot en met 2024. Conform de Wgs moet de gemeente per 2025 een nieuw beleidsplan vaststellen.

 7. 20.06.24

  Besluit om bij wijze van proef tijdelijk een aangepaste geluidsnorm te hanteren bij evenementen met versterkte muziek in het Huygenskwartier; instemmen met 3848 Raadsbrief Pilot evenementengeluid Huygenskwartier.

 8. 20.06.24

 9. 21.06.24