Ga naar de inhoud van deze pagina Ga naar het zoeken Ga naar het menu
Vorige pagina

Ingekomen raadsstukken

Weekoverzicht

vrijdag 24 mei 2024

23:58 - 23:59
Locatie

N.v.t.

Voorzitter
N.v.t.
Toelichting

Onder Ingekomen raadsstukken kunt u raadsstukken vinden die gedurende één week door de griffie zijn ontvangen. Deze raadsstukken worden gepubliceerd onder één datum aan het eind van een week zodat er een overzicht ontstaat van de in die week ontvangen raadsstukken. Dit staat los van de daadwerkelijke publicatiedatum van raadsstukken, deze datum wordt links van de raadsstukken weergegeven. Onder Ingekomen raadsstukken worden geen stukken opgenomen die door burgers dan wel instellingen binnen of buiten de gemeente zijn verstuurd naar de gemeenteraad/griffie. Deze stukken worden opgenomen in de Lijst van Ingekomen Stukken (LIS). De LIS is te vinden op de agenda’s van de raadsvergaderingen.

Agendapunten

 1. 23.05.24

  Ieder jaar brengt de onafhankelijke commissie voor de bezwaarschriften verslag uit aan de bestuursorganen over het advieswerk dat zij het afgelopen kalenderjaar voor hen heeft verricht. Daarbij brengt de commissie ook dit jaar weer enkele aanbevelingen onder de aandacht van het college naar aanleiding van haar bevindingen en advieswerk in het afgelopen jaar.
  Bezwaarzaken worden niet alleen door de onafhankelijke de commissie voor de bezwaarschriften behandeld. Er worden ook bezwaarzaken voorgelegd aan ambtelijk hoorders. In het jaarverslag 2023 van de ambtelijk hoorders wordt dit toegelicht. Ambtelijk horen gebeurt alleen in de minder complexe zaken en alleen wanneer bezwaarmaker daarvoor openstaat. Vermeldingswaard is dat de informele aanpak (pre-mediation) tot veel intrekkingen leidt van bezwaren.

 2. 23.05.24

  Op 5 en 15 februari 2024 zijn werksessies over sturingsfilosofie in het kader van het behalen van beleidsdoelen en ambities in de omgevingsvisie en de juridische vertaling daarvan in het omgevingsplan gehouden. Op 5 februari met de organisatie en leden van de raad en op 15 februari tijdens een technische sessie met leden van de raad. De raadsbrief informeert de raad via het bijgevoegde klikbare verslag over:
  1. de uitkomsten van de werksessie en de concept sturingsfilosofie;
  2. het verdere proces van besluitvorming over de concept sturingsfilosofie.

 3. 23.05.24

  Gemeenten ontvangen van de Rijksoverheid een gebundelde uitkering om mensen met een afstand tot de arbeidsmarkt te ondersteunen en te begeleiden bij het vinden van werk: de Bundeling Uitkeringen Inkomensvoorzieningen Gemeenten (hierna: BUIG). De Rijksoverheid stelt jaarlijks een macrobudget vast, dat volgens een vaste verdeelsystematiek onder alle gemeenten wordt verdeeld. Gemeenten mogen eventueel een overschot vrij besteden, maar moeten een eventueel tekort in beginsel ook zelf opvangen. Bij een groot tekort kunnen gemeenten een beroep doen op de vangnetuitkering.  Gemeente Leidschendam-Voorburg kampt sinds 2015 met een tekort op het BUIG-budget. Dit tekort is met name te wijten aan het landelijke verdeelmodel, dat structureel nadelig uitvalt voor Leidschendam-Voorburg. De gemeente is actief in gesprek met het Ministerie om aandacht te vragen voor dit onderwerp en te zoeken naar mogelijke oplossingen. Tot het moment dat dit is opgelost, zet gemeente Leidschendam-Voorburg zich actief in om het tekort te reduceren en doet zij een beroep op de vangnetuitkering om het tekort op het BUIG-budget te kunnen opvangen. Voor het jaar 2023 vraagt de gemeente een vangnetuitkering aan ter waarde van €384.355.

 4. 23.05.24

  De raad heeft budgetrecht en is bevoegd tot vaststelling van grondexploitaties, die als financieel kader voor projecten dienen. De resultaten van de grondexploitaties zijn integraal in beeld gebracht door het opstellen van een Meerjarenperspectief Grondexploitaties (MPG). Het college legt de rapportage MPG en de onderliggende grondexploitaties ter vaststelling voor aan de raad.

 5. 24.05.24

  Instemmen met de inhoud van de Koersbrief "Naar een nieuw Wmo beleid" en vaststellen van de raadsbrief.

 6. 24.05.24

  Het college stelt periodiek een geactualiseerd projectenboek vast en publiceert dit vervolgens op de site van de gemeente. De raad wordt hierover geïnformeerd met een raadsbrief.

 7. 24.05.24

  Vanwege het afscheid van mevrouw Stehouwer als gemeentelijke ombudsman moet de raad een nieuwe ombudsman benoemen. Het voorstel aan de raad is om mevrouw Van Eck te benoemen als de nieuwe gemeentelijke ombudsman. De gemeentelijke ombudsman behandelt klachten die gaan over de gemeentelijke organisatie.

 8. 24.05.24

  Het Investeringsplan is geactualiseerd. Voorgesteld wordt om dit IVP 2024-2028 vast te stellen waarmee de verhogingen, verlagingen en indexeringen van de in dit investeringsplan opgenomen investeringen vastgesteld worden.

 9. 24.05.24

  Ter besluitvorming ligt hier de Lokaal Educatieve Agenda (LEA). Normaliter is het vaststellen van de LEA een collegebevoegdheid. Vanwege de bestuurlijke prioriteit en de aangenomen moties legt het college de nieuwe LEA nu voor aan de gemeenteraad.


  Op 3 mei heeft de Adviesraad Sociaal Domein advies uitgebracht over de LEA. Bijgaand het advies en concept reactie van het college.