Ga naar de inhoud van deze pagina Ga naar het zoeken Ga naar het menu
Vorige pagina

Raadsvergadering

Digitale vergadering

dinsdag 2 februari 2021

19:30 - 23:05

Locatie
Videoconference Pexip
Voorzitter
Dhr. K. Tigelaar
Toelichting

De publieke- en perstribune zijn gesloten.

Uitzending

Agendapunten

Besluit

Besluit:
De agenda wordt gewijzigd vastgesteld.

Besluitenlijsten gemeenteraad
Titel
Besluitenlijst Raadsvergadering d.d. dinsdag 2 februari 2021.

Voor het vragenuur hebben zich aangemeld:

De heer Hendriks (CDA) heeft vragen inzake de OV-verbinding vanuit De Binckhorst zoals aan de orde is geweest in de beeldvormende raad van afgelopen dinsdag.

De heer Rozenberg (GBLV) heeft vragen inzake de tweet OV-verbinding Binckhorst.

Resultaat stemming
Besluit

De besluitenlijst wordt ongewijzigd vastgesteld

Resultaat stemming
Besluit

Het raadsvoorstel wordt unaniem vastgesteld.

Middels bijgaande overzicht vraagt het college de raad gedane toezeggingen als afgedaan te beschouwen dan wel geeft inzicht in de stand van zaken van de afwikkeling van de toezeggingen (voor zover deze nog niet zijn afgedaan).

Resultaat stemming
Toezeggingen
Onderwerp
Raadsvoorstel: Actualisatie overzicht toezeggingen per december 2020 (2066).

In de Commissie Samenleving van 18 januari 2021 is geadviseerd het raadsvoorstel te agenderen als hamerstuk voor de raad van 2 februari 2021.

Resultaat stemming
Besluit

Het raadsvoorstel wordt unaniem vastgesteld.

Resultaat stemming
Besluit

Het raadsvoorstel wordt unaniem vastgesteld.

In de Commissie Samenleving is geconcludeerd dat het raadsvoorstel wordt geagendeerd voor een 10-minutendebat. De heer Steutel (GBLV) heeft verzocht om agendering. Hij mist in het raadsvoorstel een onderdeel m.b.t. 'belang van luchtkwaliteit op scholen'.

Elke gemeente heeft de wettelijk verplichting een Verordening Voorzieningen Huisvesting Onderwijs te hebben.
De huidige Verordening dateert uit 2009 en dient te worden herzien conform de modelverordening van de VNG.

Resultaat stemming
Besluit

Het raadsvoorstel wordt aangenomen met 33 stemmen voor CDA (5), GBLV (10), VVD (7), D66 (4), CU-SGP (1), GroenLinks (3), PvdA (3) en 1 stem tegen GroenLinks (1).

Besluit

Het amendement wordt ingetrokken.

Amendementen
Onderwerp
Ingetrokken amendement GBLV Verordening huisvesting onderwijs toevoegen klimaatinstallaties RIVM onder C19.
Toezeggingen
Onderwerp
Amendement GBLV Verordening huisvesting onderwijs toevoegen klimaatinstallaties RIVM onder Covid 19 (ID 178)

In de Commissie Omgeving van 19 januari 2021 is geconcludeerd het raadsvoorstel wordt geagendeerd voor een 10-minutendebat. Het resterende bespreekpunt betreft een aangekondigde motie van D66 inzake de rugbyclub.

Het ruimtelijk kader De Star is opgesteld en wordt aan de raad voorgelegd ter vaststelling.

Resultaat stemming
Besluit

Het raadsvoorstel wordt unaniem aangenomen.

Resultaat stemming
Moties
Onderwerp
Verworpen motie D66 De Star 30 km.
Resultaat stemming
Moties
Onderwerp
Unaniem aangenomen motie D66 GBLV De Star Locatie Voorburgse Rugbyclub.
Resultaat stemming
Moties
Onderwerp
Unaniem aangenomen motie D66 GBLV inzake OV De Star.
Resultaat stemming
Moties
Onderwerp
Unaniem aangenomen motie D66 GBLV inzake De Star, Vergroenig langs de A4.
Resultaat stemming
Moties
Onderwerp
Aangenomen motie GBLV inzake de Star Parkeervoorzieningen en verhogen bouwvolume.
Toezeggingen
Onderwerp
Motie GBLV de Star Parkeervoorzieningen en verhogen bouwvolume ID 555.

In de Commissie Omgeving van 19 januari 2021 is geconcludeerd het raadsvoorstel te agenderen als bespreekpunt voor de raad van 2 februari 2021. De fractie D66 overweegt een amendement en de fractie GBLV heeft reeds een motie gedeeld inzake het gebruik van 't Swaentje/Brak.

De huisvesting van raad en griffie op Swaensteyn, Herenstraat 72 te Voorburg, voldoet niet meer aan de eisen van deze tijd. Het college van Burgemeester en wethouders stelt daarom aan de gemeenteraad voor geld beschikbaar te stellen voor:
1. Het actualiseren van het bestaande ruimtelijk Programma van Eisen;
2. De uitvoering van een haalbaarheidsonderzoek naar inpassing van een actueel Programma van Eisen. Tevens wordt daarin meegenomen een door de musea ingediend plan om de musea (gedeeltelijk) in te passen op de locatie Herenstraat 72.
Daarnaast stelt het college voor om:
1. Geen haalbaarheidsonderzoek te doen naar de locatie Herenstraat 42;
2. Een raadswerkgroep in te stellen die de actualisatie van het Programma van Eisen en de haalbaarheidsonderzoeken begeleidt;
3. Rekening te houden met eventueel noodzakelijke aanpassingen in geval van een pandemie.

Resultaat stemming
Besluit

Het raadsvoorstel wordt aangenomen met 20 stemmen voor CDA (5), CU-SGP (1), GroenLinks (4), PvdA (3), VVD (7). En 14 stemmen tegen GBLV (10), D66 (4).

Resultaat stemming
Moties
Onderwerp
Unaniem aangenomen motie GBLV inzake huisvesting Artibrak.
Resultaat stemming
Amendementen
Onderwerp
Verworpen amendement GBLV-Gemeentebelangen Huize Swaensteyn als culturele locatie.
Resultaat stemming
Amendementen
Onderwerp
Verworpen amendement GBLV-Gemeentebelangen Haalbaarheidsonderzoek raadzaal in Leidschendam.
Resultaat stemming
Amendementen
Onderwerp
Verworpen amendement D66 GBLV instellen raadswerkgroep.

De fractie van D66 heeft twee moties aangekondigd. Ook de fractie GBLV overweegt mogelijk een eigen motie in te dienen. En dat geldt ook voor GroenLinks, eventueel samen met het CDA.

Samenvattend beeld van de klimaatstresstest en gevoerde  risicodialogen.

Resultaat stemming
Moties
Onderwerp
Aangenomen motie D66 GroenLinks en GBLV-Gemeentebelangen vergroening en verkoeling.
Resultaat stemming
Moties
Onderwerp
Aangenomen motie D66 en GroenLinks en GBLV-Gemeentebelangen Partner Deltaplan Biodiversiteit.
Resultaat stemming
Moties
Onderwerp
Aangenomen motie GroenLinks Rapportage bomenbestand.
Resultaat stemming
Moties
Onderwerp
Aangenomen motie D66 Monitoring groenvoorzieningen.
Resultaat stemming
Moties
Onderwerp
Aangenomen motie VVD Stationsplein.
Resultaat stemming
Moties
Onderwerp
Unaniem aangenomen motie GBLV en D66 VVD Coronacrisis en lokale media.

Dit agendapunt heeft betrekking op een Ontwerpverklaring van geen bedenkingen. De gemeenteraad heeft op 5 januari 2021 besloten om voor bepaalde categorieën van bouwactiviteiten geen verklaring van geen bedenkingen meer te eisen. Het gaat om het nieuw bouwen van minder dan 10 woningen binnen de bebouwde kom van Leidschendam of Voorburg. Dat betekent dat de raad voor dit voorstel geen verklaring van geen bedenkingen meer hoeft af te geven. In de toekomst zal het college dat doen met een raadsbrief.

Het project omvat het oprichten van twee vrijstaande woningen ter vervanging van twee bestaande geschakelde woningen aan de Parnashofweg 29 en 29a in Leidschendam. Omdat het plan in strijd is met het bestemmingsplan kan alleen door middel van een uitgebreide procedure met een projectafwijkingsbesluit medewerking aan het plan worden verleend. Hiervoor is een (ontwerp) verklaring van geen bedenkingen nodig van de raad. Een uitgebreide beoordeling en motivering waarom aan het plan medewerking kan worden verleend is in de ruimtelijke onderbouwing opgenomen.

Dit agendapunt heeft betrekking op een Ontwerpverklaring van geen bedenkingen. De gemeenteraad heeft op 5 januari 2021 besloten om voor bepaalde categorieën van bouwactiviteiten geen verklaring van geen bedenkingen meer te eisen. Het gaat om het nieuw bouwen van minder dan 10 woningen binnen de bebouwde kom van Leidschendam of Voorburg. Dat betekent dat de raad voor dit voorstel geen verklaring van geen bedenkingen meer hoeft af te geven. In de toekomst zal het college dat doen met een raadsbrief.

Het project omvat het oprichten van drie geschakelde woningen aan de Frekeweg 1A in Leidschendam. Omdat het plan in strijd is met het bestemmingsplan kan alleen door middel van een uitgebreide procedure met een projectafwijkingsbesluit medewerking aan het plan worden verleend. Hiervoor is een (ontwerp) verklaring van geen bedenkingen nodig van de raad. Een uitgebreide beoordeling en motivering waarom aan het plan medewerking kan worden verleend is in de ruimtelijke onderbouwing opgenomen.