Ga naar de inhoud van deze pagina Ga naar het zoeken Ga naar het menu
Vorige pagina

Raadsvergadering

Voortzetting raadsvergadering van 9 maart 2021

woensdag 10 maart 2021

19:30 - 21:20

Locatie
Videoconference Pexip
Voorzitter
Dhr. K. Tigelaar
Toelichting

De publieke- en perstribune zijn gesloten.

De raadsvergadering van 9 maart 2021 is na agendapunt 3.d.2 geschorst. De raadsvergadering is op 10 maart 2021 vanaf agendapunt 4 hervat (zie video-opname op deze pagina). De video-opname van 9 maart 2021 (t/m agendapunt 3.d.2) is te vinden via https://lv.bestuurlijkeinformatie.nl/Agenda/Index/d6673a70-980c-4806-9009-2f3a464327a7

Uitzending

Agendapunten

In de Commissie Samenleving van 15 februari 2021 is geconcludeerd het raadsvoorstel te agenderen als bespreekpunt voor de raad van 9 maart 2021. In de commissie werd door meerdere fracties aangegeven dat men o.a. de verlenging (punt 3 van het raadsbesluit) wil aanpassen middels een amendement.

Het Sociaal Kompas liep eind 2020 af. Het college stelt voor om het Sociaal Kompas te verlengen met 2 jaar en in die tijd het Sociaal Kompas aan te scherpen, om zo meer duidelijkheid aan de uitvoering te geven en structurelere vraagstukken voor te bereiden.

Resultaat stemming
Resultaat stemming
Amendementen
Onderwerp
Unaniem aangenomen amendement CDA CU-SGP uitstel nieuwe initiatiefvragen tot en met 2021.

In de Commissie Samenleving van 15 februari 2021 is geconcludeerd dat het raadsvoorstel wordt geagendeerd als bespreekpunt voor de raad van 9 maart 2021. Wethouder van Eekelen heeft toegezegd de niet beantwoorde vragen schriftelijk te beantwoorden en ook een reactie toe te sturen m.b.t. de inbreng van de inspreker.

Eind 2021 lopen de verwerkingscontracten voor drie afvalstromen van Avalex af, te weten fijn huishoudelijk restafval, grofvuil en groente-, fruit- en tuinafval (gft). Op basis van een marktverkenning en vervolgonderzoek, heeft het bestuur van Avalex op 19 december 2020 een voorgenomen besluit genomen om in te stemmen met toetreding tot HVC.

Op basis van Artikel 11.3 van de Gemeenschappelijke regeling Regionaal Reinigingsbedrijf Avalex 2018 en artikel 31a lid 2 Wet gemeenschappelijke regelingen neemt het bestuur pas een besluit nadat de raden in staat zijn gesteld hun wensen en bedenkingen over een voorgenomen besluit kenbaar te maken. Met bijgaand raadsvoorstel geeft het college gevolg aan deze wettelijke verplichting.

Tevens dient de gemeente, met tussenkomst van Avalex, een garantstelling af te geven voor € 18,859 miljoen. Omdat deze garantstelling niet valt onder de Voorwaarden en andere regels garanties en leningen behorende bij het Treasurystatuut Leidschendam-Voorburg 2020, dient de raad goedkeuring te verlenen aan de garantstelling. Dit houdt in het instemmen met de verstrekking van de garantie in afwijking van de voorwaarden en andere regels (artikel 7 Treasurystatuut).

Resultaat stemming
Resultaat stemming
Amendementen
Onderwerp
Verworpen amendement GBLV Van inbesteding naar aanbesteding.
Resultaat stemming
Amendementen
Onderwerp
Aangenomen amendement CDA VVD wensen bedenkingen Avalex HVC.
Resultaat stemming
Moties
Onderwerp
Aangenomen motie VVD CDA GroenLinks HVC-voordeel.