Ga naar de inhoud van deze pagina Ga naar het zoeken Ga naar het menu
Vorige pagina

Raadsvergadering

Videoconference

dinsdag 11 mei 2021

19:30 - 23:00
Locatie

Videoconference

Voorzitter
Dhr. K. Tigelaar
Toelichting

De publieke- en perstribune zijn gesloten.

Uitzending

Agendapunten

 1. 1.a
  Opening, mededelingen en vaststelling agenda. - 19:30
 2. 1.b

 3. 1.c

  Toezeggingen

  Onderwerp
  Communicatieafspraken met Unibail-Westfield
  Verkeersstromen Mall of the Netherlands
 4. 2
  HAMERSTUKKEN - 20:30
 5. 2.a

  Resultaat stemming

 6. 2.b

  Resultaat stemming

  Aanbevelingen RKC

  Onderwerp
  Aanbevelingen informatiebeveiliging van gemeenten en verbonden partijen
 7. 2.c

  De secretaris van de Rekenkamercommissie is aangewezen voor een periode tot aan 21 maart 2021. De commissie rekening & Audit stelt voor de aanwijzing te verlengen.

  Resultaat stemming

 8. 2.d

  Resultaat stemming

 9. 2.e

  Resultaat stemming

 10. 2.f

  Door het staken van de stemmen in de raad van 6 april 2021 is het raadsvoorstel doorgeschoven naar de raad van 11 mei 2021.

  In de Commissie Omgeving van 23 maart 2021 is geconcludeerd dat het raadsvoorstel wordt geagendeerd als hamerstuk voor de raad van 6 april 2021. Wethouder Rouwendal heeft toegezegd een poging te doen om de partijen nader tot elkaar te brengen. Mogelijk dat het nog een 10-minutendebat wordt afhankelijk van de uitkomst.

  Op 7 april 2020 heeft het college besloten medewerking te verlenen aan een afwijkingsprocedure voor het oprichten van de vrijstaande woning met berging aan Park Vronesteyn 24 in Voorburg. Op 7 juli 2020 heeft de raad een ontwerp verklaring van geen bedenkingen (vvgb) afgegeven. Hierbij is aangegeven dat als er geen zienswijzen worden ingediend, de ontwerp vvgb als definitief kan worden beschouwd. In de periode van terinzagelegging zijn er vier zienswijzen ingediend. Nu er zienswijzen zijn ingediend, zal de gemeenteraad alsnog de definitieve vvgb moeten afgeven, voordat de omgevingsvergunning kan worden verleend. De ingediende zienswijzen geven geen aanleiding om de omgevingsvergunning niet te verlenen. De zienswijzen zijn met een reactie verwerkt in een zienswijzennota.

  Resultaat stemming

 11. 2.f.1

  De motie is aangehouden in de raad van 6 april 2021 (i.v.m. het staken van de stemmen m.b.t. het raadsvoorstel).

  Resultaat stemming

  Moties

  Onderwerp
  Motie CDA inspanningen voor een aanvaardbaar voorstel Park Vronesteyn ID 578
 12. 2.g

  De Metropoolregio Rotterdam Den Haag (MRDH) heeft de gemeenteraad op 23 maart 2021 per mail en brief uitgenodigd om uiterlijk 25 mei 2021 een zienswijze aan de MRDH kenbaar te maken met betrekking tot:
  1. De Ontwerpbegroting MRDH 2022
  2. De Ontwerp Beleidsnota reserves voorzieningen en fondsen 2021
  Aan de raad wordt gevraagd een zienswijzebrief te versturen.

  Resultaat stemming

 13. 2.h

  In dit IHP VO is vastgesteld dat in de periode 2017-2026 het Sint Maartenscollege te Voorburg in aanmerking komt voor nieuwbouw of renovatie en eventueel uitbreiding.

  Op basis van een indicatieve verkenning is geconcludeerd dat nieuwbouw de beste mogelijkheid geeft om een toekomstbestendig onderwijsgebouw te realiseren. In de komende tijd wordt de inpassing hiervan op de huidige locatie nader onderzocht. Naar verwachting zal het definitieve besluit of nieuwbouw haalbaar is, inclusief indicatief budget en ruimtelijke randvoorwaarden, in de tweede helft van 2021 aan de raad worden voorgelegd. Een definitief ontwerp met bijbehorende kredietaanvraag volgt in 2022. Vergunningverlening en start bouw zijn voorzien voor 2023 waarna het gebouw in 2025 in gebruik kan worden genomen. Deze planning is indicatief.

  Resultaat stemming

 14. 2.i

  De voorzitter concludeert dat de commissie het raadsvoorstel agendeert als hamerstuk voor de raad van 11 mei 2021

  Op 2 juni 2020 heeft het college besloten medewerking te verlenen aan een afwijkingsprocedure voor het oprichten van vier eengezinswoningen aan de Huyssitterweg naast 44 en 46 in Leidschendam. Op 22 september 2020 heeft de raad een ontwerp verklaring van geen bedenkingen (raadsbesluit nr. 1146) afgegeven. Hierbij is aangegeven dat, indien er geen zienswijzen worden ingediend, de ontwerp verklaring van geen bedenkingen als definitieve verklaring van geen bedenkingen kan worden beschouwd. De ontwerp verklaring van geen bedenkingen heeft samen met de ontwerp omgevingsvergunning, het ontwerpbesluit hogere grenswaarde Wet Geluidhinder en de bijbehorende stukken ter inzage gelegen vanaf donderdag 1 oktober 2020 t/m woensdag 11 november 2020. In de periode van terinzagelegging is één zienswijze ingediend. Nu er een zienswijze is ingediend, zal de gemeenteraad alsnog de definitieve verklaring van geen bedenkingen moeten afgeven, voordat de omgevingsvergunning kan worden verleend. De ingediende zienswijze geeft geen aanleiding om de omgevingsvergunning niet te verlenen. De zienswijze is met een reactie verwerkt in een zienswijzennota.

  Resultaat stemming

 15. 2.j

  De voorzitter concludeert dat de commissie het raadsvoorstel agendeert als hamerstuk voor de raad van 11 mei 2021.

  Na beëindiging van initiatief door ontwikkelaar op deze locatie wordt de raad verzocht ruimtelijk kader in te trekken, om een nieuw initiatief in de toekomst weer mogelijk te maken.

  Resultaat stemming

 16. 3
  10-MINUTENDEBATTEN - 20:30
 17. 3.a

  In de Commissie Samenleving van 19 april 2021 is geconcludeerd het initiatiefvoorstel te agenderen voor een 10-minutendebat voor de raad van 11 mei 2021. Het resterende bespreekpunt is de toezegging van de burgemeester om nog een keer goed te kijken naar het initiatiefvoorstel en welke stappen op korte termijn kunnen worden gezet (verheldering standpunt college).

  Aan het agendapunt is toegevoegd de raadsbrief met wensen en bedenkingen vanuit het college (raadsbrief 'wensen en bedenkingen bij initiatiefvoorstel Transparant lokaal openbaar bestuur (1.1)'.

  Op 30 april 2021 is een gewijzigd initiatiefvoorstel toegevoegd met een concept-raadsbesluit.

  Resultaat stemming

  Initiatiefvoorstellen gemeenteraad

  Onderwerp
  Initiatiefvoorstel fracties D66 en PvdA inzake Transparant lokaal openbaar bestuur.

  Toezeggingen

  Onderwerp
  Initiatiefvoorstel fracties D66 en PvdA inzake Transparant lokaal openbaar bestuur.
 18. 3.b

  In de Commissie Samenleving van 19 april 2021 is geconcludeerd het initiatiefvoorstel te agenderen voor een 10-minutendebat voor de raad van 11 mei 2021 (onder het voorbehoud dat het presidium instemt met agendering onder het voorbehoud dat het initiatiefvoorstel nog wordt aangepast). Het resterende bespreekpunt betreft de wijzigingen die nog worden verwerkt in het initiatiefvoorstel m.b.t. complexe vergunningen en invoermoment.

  Het college heeft op 10 maart 2021 een reactie gestuurd m.b.t. het initiatiefvoorstel. De raadsbrief met de reactie van het college is toegevoegd aan het agendapunt.
  Aan het agendapunt is toegevoegd de beantwoording van feitelijke vragen van de fractie D66 inzake inkorting beslistermijnen.

  Op 30 april 2021 is een gewijzigd initiatiefvoorstel toegevoegd met een concept-raadsbesluit.

  Resultaat stemming

  Initiatiefvoorstellen gemeenteraad

  Onderwerp
  Initiatiefvoorstel van de fractie van D66 over inkorting van de beslistermijn.
 19. 3.c

  In de Commissie Samenleving van 19 april 2021 is geconcludeerd het initiatiefvoorstel te agenderen voor een 10-minutendebat voor de raad van 11 mei 2021. Mevrouw Van den Heuvel (VVD) komt mogelijk met een motie m.b.t. monitoring en sturing.

  De fractie CDA (de heer Hendriks), gesteund door de fractie GroenLinks, heeft verzocht om agendering van de raadsbrief als bespreekpunt in de Commissie Samenleving. De fractie wil spreken over een verrijking van het plan van aanpak. De fractie wil meer steun vanuit de subsidietafels voor dit aandachtsgebied.

 20. 3.c.1

  Resultaat stemming

  Moties

  Onderwerp
  Motie VVD CDA GroenLinks PvdA D66 Monitoring en evaluatie Plan van Aanpak Eenzaamheid ID 580
 21. 3.c.2

  Resultaat stemming

  Moties

  Onderwerp
  Motie CDA GroenLinks concreet actieprogramma bestrijding eenzaamheid ID 581
 22. 3.c.3

  Resultaat stemming

  Moties

  Onderwerp
  Motie GBLV aanstellen kwartiermaker/aanjaagfunctionaris ID 584
  Motie GBLV D66 aanstellen kwartiermaker/aanjaagfunctionaris ID 583
 23. 3.d

  De voorzitter concludeert de commissie het raadsvoorstel agendeert voor een 10-minutendebat. Het resterende bespreekpunt is een aangekondigde motie van de fractie GBLV.

  Op 27 oktober 2020 heeft het college ingestemd met het ontwerpbestemmingsplan “Vlietvoorde” en de terinzagelegging daarvan voor de zienswijzenprocedure. Het ontwerpbestemmingsplan heeft vervolgens vanaf vrijdag 13 november 2020 tot en met donderdag 24 december 2020 voor iedereen ter inzage gelegen. Er zijn zes unieke zienswijzen ingediend, maar die geven geen aanleiding tot wijziging van het bestemmingsplan. Het voorstel is om het Bestemmingsplan Vlietvoorde vast te stellen, inclusief de Zienswijzennota/Nota van wijzigingen.

  Vijf van de zes ingediende zienswijzen zijn afkomstig van eigenaren van gronden gelegen binnen dan wel in de directe omgeving van het plangebied. Deze zienswijzen hebben betrekking op specifieke belangen zoals het woongenot op of de gebruiksmogelijkheden van de eigen percelen of de door betrokkenen verwachte gevolgen van het plan voor hun belangen. De zesde zienswijze is van het Hoogheemraadschap Rijnland en vraagt om de juiste verwijzing naar beleidsstukken. Er zijn geen zienswijzen ingediend over aspecten als verkeer en milieu.

  Een groot deel van de zienswijzen heeft feitelijk geen betrekking op de onderwerpen die het bestemmingsplan regelt, maar op de door betrokkene verwachte feitelijke inrichting van het plangebied, zoals de exacte situering van de infrastructuur in het gebied, de plaats en uitvoering van kunstwerken zoals bruggen, de wijze van afwateren van percelen, etc. Deze onderwerpen vallen buiten de reikwijdte van het bestemmingsplan. Met betrokkenen wordt over deze uitvoeringsaspecten gesproken door de initiatiefnemer en de projectorganisatie . Ook zullen deze op een later formeel moment, in elk geval in het vergunningproces, aan de orde kunnen komen. Het bestuurlijk vastgestelde definitief ontwerp van de hoofdstructuur is het vertrekpunt voor dit overleg.

  Resultaat stemming

 24. 3.d.1

  Resultaat stemming

  Moties

  Onderwerp
  Motie GBLV VVD D66 CDA in gesprek blijven met huidige bewoners ID 586
 25. 4
  BESPREEKPUNTEN - 21:10
 26. 4.a

  In de Commissie Samenleving van 19 april 2021 is geconcludeerd het raadsvoorstel en de moties te agenderen als bepreekpunt. De fractie D66 overweegt een amendement en mogelijk dat de motie wordt aangepast, de fractie CU-SGP overweegt een motie en wethouder Van Eekelen heeft toegezegd voor de raad te komen met een toelichting m.b.t. de promotiekosten en een schriftelijke beantwoording m.b.t. de marktgelden.

  De raad heeft in 2020 een bestemmingsreserve corona van € 5 miljoen ingesteld met een begrotingswijziging. Van de reserve is voor 2021 nog ruim € 3 miljoen beschikbaar. Nu de coronacrisis langer duurt, doen veel verenigingen, organisaties en instellingen een beroep op de gemeente voor financiële ondersteuning.
  Om hier snel op te kunnen acteren, verzoekt het college de raad het resterende geld uit de bestemmingsreserve ter beschikking van het college te stellen.
  Hiernaast stelt het college voor om een deel van de voorziene corona-uitgaven in 2021 te dekken uit bestaand budget voor 2021 en een overheveling van budget vanuit 2020.

  Resultaat stemming

  Toezeggingen

  Onderwerp
  Raadsvoorstel: Bestedingsplan bestemmingsreserve corona 2021 (2076).
 27. 4.a.1

  Resultaat stemming

  Amendementen

  Onderwerp
  Amendement D66 Schrappen subsidie reclame- en promotiekosten ondernemers ID 190
 28. 4.a.2

  Amendementen

  Onderwerp
  Amendement D66 Kwijtschelding reclamebelasting 2021 ID 191
 29. 4.a.3

  Resultaat stemming

  Amendementen

  Onderwerp
  Amendement VVD D66 CDA afwegingskader en rapportage corona noodsteun ID 192
 30. 4.a.4

  In de raadsvergadering van 9 maart 2021 is besloten deze motie te betrekken bij de bespreking van het raadsvoorstel ‘bestedingsplan bestemmingsreserve corona 2021’.

  Resultaat stemming

  Moties

  Onderwerp
  Motie GBLV D66 bestemmingsreserve stimulering Cultuur (ID 558)
 31. 4.a.5

  In de raadsvergadering van 9 maart 2021 is besloten deze motie te betrekken bij de bespreking van het raadsvoorstel ‘bestedingsplan bestemmingsreserve corona 2021’.

  Resultaat stemming

  Moties

  Onderwerp
  Motie D66 GroenLinks GBLV coronasteun Cultuur ID 585
 32. 4.a.6

  Resultaat stemming

  Moties

  Onderwerp
  Motie CU-SGP GroenLinks Sneller en korter schulden saneren ID 579
 33. 4.b

  In de Commissie Samenleving van 21 april 2021 is geconcludeerd de motie te agenderen als bespreekpunt voor de raad van 11 mei 2021. De fractie VVD heeft aangekondigd te komen met een of meerdere amendementen; de fractie CDA komt met een aanscherping van de motie; wethouder Kist heeft toegezegd voor de raad te komen met een heldere processtappen.

  Op verzoek van de werkgroep heeft de heer Van Rossum (GroenLinks) gewerkt aan een memo en een bijbehorende motie, met een aantal politieke uitspraken die als leidraad kunnen functioneren voor de wethouder en zijn ambtenaren voor de (verdere) aanscherping van het Sociaal Kompas, in lijn met de opdracht van de werkgroep om dat voor te bereiden. N.a.v. de laatste bijeenkomt van de werkgroep is nog e.e.a. aangepast.
  De politieke discussie over deze stukken hoort in de commissie, c.q. raad thuis, de stukken zijn een voorbereiding daarop.
  Omdat de heer Van Rossum (GroenLinks) penvoerder is, en het voorbereidende werk heeft gedaan, staat nu zijn naam en logo (enkel nog) op de motie. Uiteraard is de wens toe te werken naar een zo breed mogelijk gedragen voorstel voor dit gewichtige dossier, dat grote invloed heeft op het gehele sociaal domein. De uitspraken in de memo zijn dan ook nadrukkelijk geen GroenLinks uitspraken, maar een vertaling van de brede discussie in de laatste bijeenkomst van de werkgroep.

  Bij de vaststelling agenda op 19 april 2021 is besloten de raadsbrief toelichting financiële ontwikkelingen sociaal domein te betrekken bij de bespreking.

  Resultaat stemming

  Moties

  Onderwerp
  Motie GroenLinks CU-SGP GBLV PvdA Aanscherping Sociaal Kompas ID 582

  Toezeggingen

  Onderwerp
  Motie aanscherping Sociaal Kompas ID 582.
 34. 5
  Sluiting. - 23:00