Ga naar de inhoud van deze pagina Ga naar het zoeken Ga naar het menu
Vorige pagina

Raadsvergadering

Digitale vergadering

dinsdag 6 april 2021

19:30 - 22:30

Locatie
Videoconference Pexip
Voorzitter
Dhr. K. Tigelaar
Toelichting

De publieke- en perstribune zijn gesloten.

Uitzending

Agendapunten

Resultaat stemming

De volgende stukken behorend bij dit raadsvoorstel worden op 2 april 2021 gepubliceerd:
Bijlage bestemd voor de raad:
1.    2143 Lijst van Ingekomen Stukken periode 8 maart 2021 t/m 2 april 2021;
2.    2143 Stand van zaken schriftelijke vragen en/of beantwoording periode 8 maart 2021 t/m 2 april 2021.

Resultaat stemming

Middels bijgaand raadsvoorstel legt het college een aantal toezeggingen aan de raad ter afdoening voor aan de raad.

Resultaat stemming

In de Commissie Samenleving van 22 maart 2021 is geconcludeerd het raadsvoorstel te agenderen als hamerstuk voor de raad van 6 april 2021.

Raadbesluit Theater in LV: samenwerking, twee podia, een organisatie. De theaters zijn op dit moment bezig om invulling te geven aan dit besluit. Afgesproken is dat hun gezamenlijk plan de basis moet vormen voor de subsidie 2021. Het is afhankelijk of hun plan past binnen de (financiële) kaders van het raadsbesluit of er dan alsnog besluitvorming bij het college en evt. raad nodig is.

Resultaat stemming

In de Commissie Samenleving van 22 maart 2021 is geconcludeerd het raadsvoorstel te agenderen als hamerstuk voor de raad van 6 april 2021. Mogelijk dat de fractie GBLV nog komt met een motie vreemd aan de orde op dit punt.

De afgelopen jaren heeft zich een aantal ontwikkelingen voorgedaan die vragen om een actualisatie van de financiële verordening LV 2016. Dit betreft o.a.:
- Geactualiseerde notities van de commissie BBV
- Moties uit de raad
- Opmerkingen uit de accountantscontrole
- Aanstaande wetswijziging met betrekking tot de Rechtmatigheidsverantwoording B&W
- Vaststelling nieuwe Organsatieregeling en Treasury Statuut
- Wensen uit de organisatie voor tekstuele verduidelijkingen

De Financiële verordening is aangepast aan deze ontwikkelingen.

Resultaat stemming
Resultaat stemming
Resultaat stemming

In de Commissie Omgeving van 23 maart 2021 is geconcludeerd dat het raadsvoorstel wordt geagendeerd als hamerstuk voor de raad van 6 april 2021. Wethouder Rouwendal heeft toegezegd een poging te doen om de partijen nader tot elkaar te brengen. Mogelijk dat het nog een 10-minutendebat wordt afhankelijk van de uitkomst.

Op 7 april 2020 heeft het college besloten medewerking te verlenen aan een afwijkingsprocedure voor het oprichten van de vrijstaande woning met berging aan Park Vronesteyn 24 in Voorburg. Op 7 juli 2020 heeft de raad een ontwerp verklaring van geen bedenkingen (vvgb) afgegeven. Hierbij is aangegeven dat als er geen zienswijzen worden ingediend, de ontwerp vvgb als definitief kan worden beschouwd. In de periode van terinzagelegging zijn er vier zienswijzen ingediend. Nu er zienswijzen zijn ingediend, zal de gemeenteraad alsnog de definitieve vvgb moeten afgeven, voordat de omgevingsvergunning kan worden verleend. De ingediende zienswijzen geven geen aanleiding om de omgevingsvergunning niet te verlenen. De zienswijzen zijn met een reactie verwerkt in een zienswijzennota.

Resultaat stemming

In de Commissie Omgeving van 23-24 maart is geconcludeerd het raadsvoorstel te agenderen als hamerstuk voor de raad van 6 april 2021.

Bij de vaststelling van het Voorbereidingsbesluit woningsplitsing en kamerverhuur Leidschendam-Voorburg heeft de raad de noodzaak uitgesproken om beleid te ontwikkelen voor woningsplitsing en kamerverhuur in Leidschendam-Voorburg. Op dit moment is er geen beleid voor woningsplitsing en kamerverhuur, terwijl de gevolgen hiervan in onze gemeente steeds voelbaarder worden, enerzijds binnen de woningvoorraad en anderzijds op het gebied van de leefbaarheid. Met de bijgevoegde Beleidsnota woningsplitsing en kamerverhuur Leidschendam-Voorburg 2021 is het beleidskader hiervoor ontwikkeld. Voor de uitwerking van de genoemde Beleidsnota in nadere regelgeving heeft de gemeente twee instrumenten, namelijk de Huisvestingsverordening Leidschendam-Voorburg 2019 en de gemeentelijke bestemmingsplannen.
Met de bijgevoegde Verordening tot wijziging van de Huisvestingsverordening Leidschendam-Voorburg 2019 kan het college sturen op de woningvoorraad in onze gemeente door middel van een plicht tot het aanvragen van een vergunning voor woningsplitsing en kamerverhuur.
Voor de bescherming van de leefbaarheid wordt het beleidskader voor woningsplitsing en kamerverhuur vertaald in regels in de ontwerp bestemmingsplannen, zodat het college aanvragen voor woningsplitsing en kamerverhuur kan toetsen aan de algemene en fysieke leefbaarheid.

Resultaat stemming

In de Commissie Samenleving van 22 maart 2021 is geconcludeerd het raadsvoorstel te agenderen voor een 10-minutendebat voor de raad van 6 april 2021. Het resterende bespreekpunt is de relatie met het sociaal kompas en de subsidietafels.

De nieuwe Wet inburgering 2021 treedt naar verwachting op 1 januari 2022 in werking. Hierbij wordt de regie op het inburgeringstraject verlegd van de inburgeraar zelf (zoals onder de huidige wetgeving het geval is) naar de gemeente. De gemeente krijgt hiermee nieuwe taken en verantwoordelijkheden; hoe hier invulling aan wordt gegeven, is omschreven in het beleidsplan. Middels dit voorstel legt het college het beleidsplan ter vaststelling voor aan de raad.

Resultaat stemming
Resultaat stemming
Amendementen
Onderwerp
Amendement GBLV VVD inzetten arbeid skills inburgeraar (ID 188)

In de Commissie Omgeving van 23 maart 2021 is geconcludeerd de raadsbrief te agenderen voor een 10-minutendebat. Het resterende bespreekpunt is een aangekondigde motie van de fractie GBLV. Indien er meer moties komen wordt het mogelijk een bespreekpunt.

Voor de verkenning CID Binckhorst is de notitie Reikwijdte en Detailniveau (NRD) opgesteld. De NRD is het voorstel voor de onderzoekagenda voor de uit te voeren plan MER. Uw college heeft de NRD op 14 juli 2020 (1775) vrijgegeven voor inspraak en ter informatie aan de raad verzonden. De NRD heeft van 2 september tot 13 oktober 2020 ter inzage gelegen. In totaal zijn 111 zienswijzen ontvangen. Parallel aan de ter inzagelegging is advies ingewonnen bij de Commissie voor de milieueffectrapportage (Commissie m.e.r.). In de Nota van Antwoord zijn de binnengekomen zienswijzen en de beantwoording ervan opgenomen, net als het advies van de Commissie m.e.r. en de reactie daar op.
Daarnaast zijn begin februari naar aanleiding van een blog op Vlietnieuws schriftelijke vragen gesteld. Vanwege het nauwe verband tussen de Nota van Antwoord, de begeleidende raadsbrief bij die Nota van Antwoord en de beantwoording van deze vragen, worden deze documenten gezamenlijk ter besluitvorming aangeboden.

Resultaat stemming
Moties
Onderwerp
Motie GBLV D66 CDA VVD communicatie OV Binckhorst (ID 572)
Resultaat stemming
Moties
Onderwerp
Motie CDA GroenLinks PvdA CU-SGP VVD GBLV D66 tracé-variant Openbaar Vervoer Broekslootkade (ID 575)
Resultaat stemming
Moties
Onderwerp
Motie GBLV route Koningscorridor OV Binckhorst (ID 577)

In de Commissie Omgeving van 23-24 maart 2021 is geconcludeerd het raadsvoorstel te agenderen voor een 10-minutendebat. Het resterende bespreekpunt is een amendement van D66.

De looptijd van de door de raad vastgestelde Woonvisie Leidschendam-Voorburg 2016 t/m 2020 eindigt per 1 januari 2021. Op grond van de Woningwet dient de gemeente te beschikken over een actuele woonvisie.
Ter voorbereiding op de omgevingsvisie in het kader van de Omgevingswet is het college voornemens een aantal bouwstenen aan de raad ter besluitvorming voor te leggen. Aangezien de Woonvisie een integraal onderdeel vormt van de Omgevingsvisie is het voorstel de Woonvisie te verlengen tot het moment van de vaststelling van de Bouwstenen in het kader van de Omgevingsvisie Leidschendam-Voorburg.

Resultaat stemming
Resultaat stemming
Amendementen
Onderwerp
Amendement D66 Addendum Woonvisie Leidschendam-Voorburg (ID 185)

In de Commissie Omgeving van 23-24 maart 2021 is geconcludeerd het raadsvoorstel te agenderen voor een 10-minutendebat. Het resterende bespreekpunt is een amendement van GroenLinks.

Omdat de Parkeernota 2005 op onderdelen reeds is herzien, wordt nu ook het beleidskader geactualiseerd, zodat de nota uit 2005 kan komen te vervallen. Aangezien het beleid voor de inwoners inhoudelijk nauwelijks is veranderd, zal de nota geen uitgebreid inspraaktraject doorlopen.

Resultaat stemming
Resultaat stemming
Amendementen
Onderwerp
Amendement GBLV VVD CDA Gratis parkeren als onderdeel van de visie (ID 187)
Resultaat stemming
Amendementen
Onderwerp
Amendement GroenLinks Parkeerregulering (ID 186)
Resultaat stemming
Moties
Onderwerp
Motie CDA VVD GBLV D66 GroenLinks monitoring parkeerontwikkelingen Mall of the Netherlands (ID 574)
Resultaat stemming
Moties
Onderwerp
Motie PvdA GroenLinks VVD CDA aandacht voor verwachte ontwikkelingen en opgaven (ID 576)

In de Commissie Samenleving van 22 maart 2021 is geconcludeerd de raadsbrief te agenderen als bespreekpunt voor de raad van 6 april 2021. Resterend bespreekpunt is een door de VVD aangekondigde motie inzake een betere verantwoording en verbeterpunten m.b.t. het subsidieregister.

Jaarlijks maakt het college een subsidieregister openbaar op de website. Op deze manier blijft de gemeente transparant over de afgegeven subsidies aan onze maatschappelijke partners.

Resultaat stemming
Moties
Onderwerp
Motie D66 VVD Minimale vereisten volgende versie subsidieregister (ID 573)

In de Commissie Samenleving van 22 maart 2021 is geconcludeerd het raadsvoorstel te agenderen als bespreekpunt voor de raad van 6 april 2021.
Onder het voorbehoud dat de LTA word aangevuld met raadsvoorstellen die staan vermeld in het overzicht prioriteiten dat door het college is opgesteld kan het worden overgeheveld naar de hamerstukken.

Resultaat stemming
Resultaat stemming
Moties
Onderwerp
Motie GBLV CDA CU-SGP GroenLinks D66 PvdA VVD Brandbrief openbaar vervoer (ID 571)