Ga naar de inhoud van deze pagina Ga naar het zoeken Ga naar het menu
Vorige pagina

Raadsvergadering

Videoconference

dinsdag 13 juli 2021

19:30 - 23:30
Locatie

Videoconference

Voorzitter
Dhr. K. Tigelaar
Toelichting

De publieke- en perstribune zijn gesloten.


Het spreekrecht burgers (conform artikel 35 van het Reglement van Orde) zal plaatsvinden met inachtneming van de geldende Corona-gerelateerde veiligheidsmaatregelen. Inwoners die dat op prijs stellen kunnen inspreken in Huize Swaensteyn (Herenstraat 72/74). Inwoners kunnen ook schriftelijk hun reactie geven. Insprekers kunnen zich melden bij de griffie: griffie@lv.nl of 070 - 3008858.


Aanmelden voor het spreekrecht kan tot uiterlijk 13 juli 2021 om 12:00 uur.


Inspreken is mogelijk m.b.t. de onderstaande agendapunten:
4.a.1 Raadsvoorstel: vaststellen Jaarstukken 2020
4.a.2 Verslag accountant over de controle op de jaarrekening
4.b Raadsvoorstel: Vaststellen 1ste Tussentijdse rapportage 2021.

Uitzending

Agendapunten

 1. 1.b

  Conform artikel 35 Reglement van orde (RvO) van de raad Leidschendam-Voorburg van 11 mei 2021 kunnen inwoners gebruik maken van het spreekrecht burgers indien een onderwerp niet in een commissievergadering is geagendeerd maar rechtstreeks in de raadsvergadering wordt behandeld. Uitgezonderd zijn raadsvoorstellen met betrekking tot de Lijst van Ingekomen Stukken (LIS), afgedane toezeggingen, afgedane moties en benoemingen.


  Inspreken is mogelijk m.b.t. de onderstaande agendapunten:
  4.a.1 Raadsvoorstel: vaststellen Jaarstukken 2020
  4.a.2 Verslag accountant over de controle op de jaarrekening
  4.b Raadsvoorstel: Vaststellen 1ste Tussentijdse rapportage 2021.

 2. 1.c
  Vragenuur. - 20:15
 3. 2
  HAMERSTUKKEN - 20:30
 4. 2.a

  Stemuitslag

  voor 100%
  voor
  Fractie CDA (5), Fractie CU-SGP (1), Fractie D66 (4), Fractie GBLV (10), Fractie GroenLinks (3), Fractie PvdA (3), Fractie VVD (8)
 5. 2.b

  Stemuitslag

  voor 100%
  voor
  Fractie CDA (5), Fractie CU-SGP (1), Fractie D66 (4), Fractie GBLV (10), Fractie GroenLinks (3), Fractie PvdA (3), Fractie VVD (8)
 6. 2.c

  Stemuitslag

  voor 100%
  voor
  Fractie CDA (5), Fractie CU-SGP (1), Fractie D66 (4), Fractie GBLV (10), Fractie GroenLinks (3), Fractie PvdA (3), Fractie VVD (8)
 7. 2.d

  In de Commissie Samenleving van 28 juni 2021 is geconcludeerd dat het raadsvoorstel wordt geagendeerd als hamerstuk voor de raad van 13 juli 2021.


  Raadsvoorstel over de aanstaande wetswijziging rechtmatigheidsverantwoording. Stukken zullen behandeld worden in raadscommissie Rekening & Audit van 14 april.

  Stemuitslag

  voor 100%
  voor
  Fractie CDA (5), Fractie CU-SGP (1), Fractie D66 (4), Fractie GBLV (10), Fractie GroenLinks (3), Fractie PvdA (3), Fractie VVD (8)
 8. 2.e

  De voorzitter concludeert dat de commissie het raadsvoorstel agendeert als een hamerstuk voor de aankomende raadsvergadering.


  Het nieuwbouwproject “Leytsche Hof” omvat het oprichten van honderddrieënvijftig woningen met parkeervoorzieningen tussen de Oude Trambaan, Rijnlandstraat, Schoorlaan en Landscheidingstraat in Leidschendam. Het nieuwbouwproject bestaat uit . Onder de verhoogde binnentuin in het hart van het gesloten bouwblok bevinden zich de parkeervoorzieningen, de bergingen en de fietsenstallingen op maaiveld en de parkeerkelder. De in- en uitrit naar de parkeervoorzieningen en de trap naar de binnentuin zijn gelegen in de Rijnlandstraat. De hoofdentree's van de eengezinswoningen en appartementen bevinden zich aan de zijde van openbaar gebied.


  Omdat het plan in strijd is met het bestemmingsplan kan alleen door middel van een uitgebreide procedure met een projectafwijkingsbesluit medewerking aan het plan worden verleend. Nu het plan niet in de lijst van categorieën van gevallen waarvoor geen verklaring van geen bedenkingen meer is vereist, past is voor dit plan alsnog een (ontwerp) verklaring van geen bedenkingen nodig van de raad. Een uitgebreide beoordeling en motivering waarom aan het plan medewerking kan worden verleend is in de ruimtelijke onderbouwing opgenomen.

  Stemuitslag

  voor 100%
  voor
  Fractie CDA (5), Fractie CU-SGP (1), Fractie D66 (4), Fractie GBLV (10), Fractie GroenLinks (3), Fractie PvdA (3), Fractie VVD (8)
 9. 2.f

  De voorzitter concludeert dat de commissie het raadsvoorstel agendeert als een hamerstuk voor de aankomende raadsvergadering.


  Voor de grondexploitaties in gemeente Leidschendam-Voorburg is een 1e herziening van de grondexploitatieberekeningen per 2021 opgesteld. Om de resultaten van de grondexploitaties integraal in beeld te houden is er een Meerjaren Perspectief Grondexploitaties (MPG) opgesteld.

  Stemuitslag

  voor 100%
  voor
  Fractie CDA (5), Fractie CU-SGP (1), Fractie D66 (4), Fractie GBLV (10), Fractie GroenLinks (3), Fractie PvdA (3), Fractie VVD (8)
 10. 2.g

  In de raad van 8 juni 2021 is de motie in stemming gebracht (de stemming staakte met 17 stemmen voor en 17 stemmen tegen). De motie wordt opnieuw in stemming gebracht. Er vindt geen debat plaats (debat heeft plaatsgevonden in raad van 8 juni 2021).

  Stemuitslag

  voor 51%
  tegen 49%
  voor
  Fractie GBLV (10), Fractie VVD (8)
  tegen
  Fractie CDA (5), Fractie CU-SGP (1), Fractie D66 (4), Fractie GroenLinks (4), Fractie PvdA (3)
 11. 3
  10-MINUTENDEBATTEN - 20:30
 12. 3.a

  In de Commissie Samenleving van 28 juni 2021 is geconcludeerd dat het raadsvoorstel wordt geagendeerd voor een 10-minutendebat voor de raad van 13 juli 2021. De fractie VVD (gesteund door de fracties CU-SGP, CDA en PvdA) komt met een amendement om als raad een vervolg te geven aan het proces o.a. middels het instellen van een werkgroep.


  Op 10 december 2019 heeft de gemeenteraad de startnotitie “Positiviteit van 2 kanten!” vastgesteld. Daarmee is aan het de college opdracht gegeven om – met inwoners en raad – te komen tot een set afspraken voor burgerparticipatie. Na een intensief traject zijn 10 afspraken geformuleerd en het college wordt gevraagd deze ter besluitvorming voor te leggen aan de raad.

  Stemuitslag

  voor 100%
  voor
  Fractie CDA (5), Fractie CU-SGP (1), Fractie D66 (4), Fractie GBLV (10), Fractie GroenLinks (4), Fractie PvdA (3), Fractie VVD (8)

  Toezeggingen

  Onderwerp
  De raad bij de cultuuromslag ten aanzien van de burgerparticipatie mee te nemen en te betrekken.
 13. 3.a.1

  Stemuitslag

  voor 100%
  voor
  Fractie CDA (5), Fractie CU-SGP (1), Fractie D66 (4), Fractie GBLV (10), Fractie GroenLinks (4), Fractie PvdA (3), Fractie VVD (8)

  Amendementen

  Onderwerp
  Amendement VVD CDA PvdA CU-SGP D66 als raad zelf vervolg geven aan burgerparticipatie ID 193
 14. 3.a.2

  Stemuitslag

  voor 86%
  tegen 14%
  voor
  Fractie CDA (5), Fractie D66 (4), Fractie GBLV (10), Fractie PvdA (3), Fractie VVD (8)
  tegen
  Fractie CU-SGP (1), Fractie GroenLinks (4)

  Moties

  Onderwerp
  Motie GBLV Cultuuromslag voor burgerparticipatie ID 603
 15. 3.a.3

  Stemuitslag

  voor 100%
  voor
  Fractie CDA (5), Fractie CU-SGP (1), Fractie D66 (4), Fractie GBLV (10), Fractie GroenLinks (4), Fractie PvdA (3), Fractie VVD (8)

  Moties

  Onderwerp
  Motie D66 Co-creatie d.m.v. burgerforum ingelote burgers ID 614
 16. 3.a.4

  Stemuitslag

  voor 100%
  voor
  Fractie CDA (5), Fractie CU-SGP (1), Fractie D66 (4), Fractie GBLV (10), Fractie GroenLinks (4), Fractie PvdA (3), Fractie VVD (8)

  Moties

  Onderwerp
  Motie Betrek kinderen en jongeren met een kindervragenuur en jongerenraad
 17. 3.b

  In de Commissie Samenleving van 28 juni 2021 is geconcludeerd dat de motie wordt geagendeerd voor een 10-minutendebat voor de raad van 13 juli 2021. Resterend bespreekpunt is de dekking van de kosten uit de algemene reserve. De motie wordt op dit punt mogelijk aangepast.


  Tijdens de raadsvergadering van 8 juni 2021 is besloten de Motie CDA GBLV inrichting alternatieve jaarwisseling ID 596 te agenderen als bespreekpunt voor de Commissie Samenleving van 28 juni 2021.
  Op 17 juni 2021 is een nieuwe versie ontvangen. De nieuwe versie is gekoppeld aan het agendapunt.

  Stemuitslag

  voor 44%
  tegen 56%
  voor
  Fractie CDA (5), Fractie GBLV (10)
  tegen
  Fractie CU-SGP (1), Fractie D66 (4), Fractie GroenLinks (4), Fractie PvdA (3), Fractie VVD (7)

  Moties

  Onderwerp
  Motie CDA GBLV inrichting alternatieve jaarwisseling ID 596
 18. 3.c

  De voorzitter concludeert dat de commissie het raadsvoorstel agendeert voor een 10-minutendebat voor de aankomende raadsvergadering. Onderwerp van het debat zijn amendementen over de keuze voor optie 2.


  De ontsluiting van het parkeerterrein Venestraat is eerder in de raad aan de orde geweest (iBabs 1482). Bij deze eerdere behandeling zijn vragen gesteld over de wenselijkheid van ontsluiting via de Jagersstraat. Naar aanleiding van deze vragen is op 4 maart jl. aan de vertegenwoordigers van de fracties een technische toelichting gegeven op de achtergronden van het eerdere voorstel. De presentatie van de avond is bijgevoegd. Dit heeft vervolgens enkele varianten opgeleverd, waaruit nu een keuze moet worden gemaakt.

  Stemuitslag

  voor 100%
  voor
  Fractie CDA (5), Fractie CU-SGP (1), Fractie D66 (4), Fractie GBLV (10), Fractie GroenLinks (4), Fractie PvdA (3), Fractie VVD (8)
 19. 3.c.1

  Stemuitslag

  voor 85%
  tegen 15%
  voor
  Fractie CDA (5), Fractie D66 (4), Fractie GBLV (10), Fractie PvdA (3), Fractie VVD (7)
  tegen
  Fractie CU-SGP (1), Fractie GroenLinks (4)

  Amendementen

  Onderwerp
  Amendement VVD GBLV CDA ontsluiten parkeerterrein via Leidsekade en De Tol ID 202
 20. 3.d

  De voorzitter concludeert dat de commissie het raadsvoorstel agendeert voor een 10-minutendebat voor de aankomende raadsvergadering, met een motie als te bespreken onderwerp.


  De Groene woongemeente is één van de vier bouwstenen voor de omgevingsvisie. De basis voor de bouwsteen is het Kompas van de leefomgeving (januari 2019) en agendeert het onderwerp wonen. Daarmee vormen de bouwstenen de opmaat voor de op te stellen omgevingsvisie in 2022. In de omgevingsvisie vindt de gebiedsgerichte uitwerking met bewoners, ondernemers en organisaties plaats.

  Stemuitslag

  voor 100%
  voor
  Fractie CDA (5), Fractie CU-SGP (1), Fractie D66 (4), Fractie GBLV (10), Fractie GroenLinks (4), Fractie PvdA (3), Fractie VVD (8)
 21. 3.d.1

  Stemuitslag

  voor 51%
  tegen 49%
  voor
  Fractie GBLV (10), Fractie VVD (8)
  tegen
  Fractie CDA (5), Fractie CU-SGP (1), Fractie D66 (4), Fractie GroenLinks (4), Fractie PvdA (3)

  Amendementen

  Onderwerp
  Amendement GBLV Parkeren blijft gratis ID 196
 22. 3.d.2

  Stemuitslag

  voor 100%
  voor
  Fractie CDA (5), Fractie CU-SGP (1), Fractie D66 (4), Fractie GBLV (10), Fractie GroenLinks (4), Fractie PvdA (3), Fractie VVD (8)

  Amendementen

  Onderwerp
  Amendement GBLV Hittestress ID 197
 23. 3.d.3

  Stemuitslag

  voor 100%
  voor
  Fractie CDA (5), Fractie CU-SGP (1), Fractie D66 (4), Fractie GBLV (10), Fractie GroenLinks (4), Fractie PvdA (3), Fractie VVD (8)

  Amendementen

  Onderwerp
  Amendement CDA CU-SGP tijdelijke of flexibele bouw ID 195
 24. 3.d.4

  Stemuitslag

  voor 100%
  voor
  Fractie CDA (5), Fractie CU-SGP (1), Fractie D66 (4), Fractie GBLV (10), Fractie GroenLinks (4), Fractie PvdA (3), Fractie VVD (8)

  Amendementen

  Onderwerp
  Amendement GBLV D66 Jongerenvoorzieningen ID 198
 25. 3.d.5

  Stemuitslag

  voor 100%
  voor
  Fractie CDA (5), Fractie CU-SGP (1), Fractie D66 (4), Fractie GBLV (10), Fractie GroenLinks (4), Fractie PvdA (3), Fractie VVD (8)

  Amendementen

  Onderwerp
  Amendement GBLV D66 Focus ook op studenten ID 199
 26. 3.d.6

  Stemuitslag

  voor 44%
  tegen 56%
  voor
  Fractie CDA (1), Fractie D66 (4), Fractie GBLV (10)
  tegen
  Fractie CDA (4), Fractie CU-SGP (1), Fractie GroenLinks (4), Fractie PvdA (3), Fractie VVD (7)

  Amendementen

  Onderwerp
  Amendement GBLV D66 Groene woon- en werkgemeente ID 200
 27. 3.d.7

  Stemuitslag

  voor 100%
  voor
  Fractie CDA (5), Fractie CU-SGP (1), Fractie D66 (4), Fractie GBLV (10), Fractie GroenLinks (4), Fractie PvdA (3), Fractie VVD (8)

  Amendementen

  Onderwerp
  Amendement GBLV D66 Toevoegen Cultuur ID 201
 28. 3.d.8

  Stemuitslag

  voor 49%
  tegen 51%
  voor
  Fractie CDA (5), Fractie CU-SGP (1), Fractie D66 (4), Fractie GroenLinks (4), Fractie PvdA (3)
  tegen
  Fractie GBLV (10), Fractie VVD (8)

  Moties

  Onderwerp
  Motie CDA D66 Zelfbewoningsplicht ID 604
 29. 3.d.9

  Stemuitslag

  voor 29%
  tegen 71%
  voor
  Fractie GBLV (10)
  tegen
  Fractie CDA (5), Fractie CU-SGP (1), Fractie D66 (4), Fractie GroenLinks (4), Fractie PvdA (3), Fractie VVD (8)

  Moties

  Onderwerp
  Motie GBLV LV onderneemt zelf bouwinitiatieven zoals de gemeente Rijswijk ID 611
 30. 3.d.10

  Stemuitslag

  voor 100%
  voor
  Fractie CDA (5), Fractie CU-SGP (1), Fractie D66 (4), Fractie GBLV (10), Fractie GroenLinks (4), Fractie PvdA (3), Fractie VVD (8)

  Moties

  Onderwerp
  Motie VVD GroenLinks stimuleren op creatieve wijze groen toe te voegen ID 612
 31. 4
  BESPREEKPUNTEN - 21:10
 32. 4.a.1

  Middels de jaarstukken 2020 legt het college verantwoording af aan de raad over het begrotingsjaar 2020. De jaarstukken bestaan uit het jaarverslag (de programmaverantwoording en de paragrafen) en de jaarrekening.

  Stemuitslag

  voor 100%
  voor
  Fractie CDA (5), Fractie CU-SGP (1), Fractie D66 (4), Fractie GBLV (10), Fractie GroenLinks (4), Fractie PvdA (3), Fractie VVD (8)

  Toezeggingen

  Onderwerp
  Te kijken hoe de informatie over de verbonden partijen, waarbij dit van invloed is op de financiële gezondheid van de gemeente, in de jaarrekening kan worden opgenomen.
  Te kijken naar welke informatie die nu in het rapport staat mogelijk naar de bijlage kan worden verplaatst zodat het rapport toegankelijker te lezen is.
  Voor het zomerreces schriftelijk te reageren op de vraag wanneer de raadsbrief, zoals die was toegezegd tijdens de beeldvorming, naar de raad komt.
 33. 4.a.3

  Stemuitslag

  voor 41%
  tegen 59%
  voor
  Fractie D66 (4), Fractie GBLV (10)
  tegen
  Fractie CDA (5), Fractie CU-SGP (1), Fractie GroenLinks (4), Fractie PvdA (3), Fractie VVD (7)

  Amendementen

  Onderwerp
  Amendement GBLV Jaarrekening 2020 ID 203
 34. 4.b

  Het college informeert op grond van de Financiële verordening Leidschendam-Voorburg de gemeenteraad door middel van de 1ste Tussentijdse rapportage 2021 over de voortgang van de realisatie van de programmabegroting 2021.

  Stemuitslag

  voor 71%
  tegen 29%
  voor
  Fractie CDA (5), Fractie CU-SGP (1), Fractie D66 (4), Fractie GroenLinks (4), Fractie PvdA (3), Fractie VVD (8)
  tegen
  Fractie GBLV (10)

  Toezeggingen

  Onderwerp
  De verantwoording van de uitputting van de bestemmingsreserves in de P&C cyclus mee zullen blijven
  Een toelichting aan de raad te sturen met een nadere beschrijving van wat de post, het Sportakkoord VWS, is.
  Na het zomerreces de raad te rapporteren over de organisatieontwikkeling en de doorlichting van de organisatie.
  Terug te komen op de verantwoording van de ICT-uitgaven en daarin ook de kosten van 250-duizend euro voor de ontvlechting te verwerken.
 35. 5
  10-MINUTENDEBATTEN - 23:10
 36. 5.a

  Vanuit de ambtelijke organisatie is om boekhoudkundige overwegingen verzocht om dit agendapunt na de vaststelling van de 1e tussentijdse rapportage te agenderen. Het gaat om een begrotingswijziging bij die betrekking heeft op de begroting 2021.


  De voorzitter concludeert dat de commissie het raadsvoorstel agendeert voor een 10-minutendebat voor de aankomende raadsvergadering, met een motie en eventueel een amendement als te bespreken onderwerpen.


  In het raadsvoorstel wordt de relatie tussen het beleidsmatigkader voor inzet van de bestemmingsreserve Mobiliteit van 19.7 miljoen euro en de bouwsteen Mobiliteit en Bereikbaarheid geschetst. Vooruitlopend op, maar wel passend in deze bouwsteen, zijn er op dit moment bij een viertal langer bestaande knelpunten op het gebied van mobiliteit, ontwikkelingen en kansen voor het oplossen hiervan, waarvoor besluitvorming nu gevraagd wordt.

  Stemuitslag

  voor 80%
  tegen 20%
  voor
  Fractie CDA (5), Fractie CU-SGP (1), Fractie GBLV (10), Fractie GroenLinks (4), Fractie VVD (8)
  tegen
  Fractie D66 (4), Fractie PvdA (3)
 37. 5.a.1

  Stemuitslag

  voor 20%
  tegen 80%
  voor
  Fractie D66 (4), Fractie PvdA (3)
  tegen
  Fractie CDA (5), Fractie CU-SGP (1), Fractie GBLV (10), Fractie GroenLinks (4), Fractie VVD (8)

  Amendementen

  Onderwerp
  Amendement D66 PvdA Bestemmingsreserve Mobiliteit en bereikbaarheid ID 194
 38. 5.b

  Vanuit de ambtelijke organisatie is om boekhoudkundige overwegingen verzocht om dit agendapunt na de vaststelling van de 1e tussentijdse rapportage te agenderen. Het gaat om een begrotingswijziging bij die betrekking heeft op de begroting 2021.


  In de Commissie Samenleving van 28 juni 2021 is geconcludeerd dat het raadsvoorstel wordt geagendeerd voor een 10-minutendebat voor de raad van 13 juli 2021. De fracties VVD en GBLV overwegen ieder een motie.


  Bij de vaststelling van de programmabegroting 2021-2024 is op basis van de Nota van Wijzigingen Gemeente Leidschendam-Voorburg 2021-2024 een bedrag van 10 miljoen euro toegevoegd aan een nieuw gevormde Bestemmingsreserve Langer zelfstandig wonen. Veel mensen hebben zelf de wens zo lang mogelijk in hun huidige woning en vertrouwde woonomgeving te blijven wonen. Dat betekent meer zorg thuis, buiten de muren van een zorginstelling en afbouw van de intramurale Geestelijke Gezondheidszorg. Gevolgen zijn een toename van zorgkosten (o.a. Wmo ) en een groter beroep op een zelfstandige woonruimte. Leidschendam-Voorburg wil helpen om onze inwoners zo goed mogelijk te ondersteunen bij het langer zelfstandig wonen. Het langer zelfstandig en weer thuis wonen is tevens een door het Rijk aan de gemeente opgelegde taak. Mensen met een lichte zorgvraag hebben geen recht meer op verblijf in een instelling.
  De verkoop van de aandelen van Eneco biedt Leidschendam-Voorburg een unieke kans om een forse investering te doen in de ondersteuning van haar inwoners bij het langer zelfstandig en weer thuis wonen.
  Zo zet Leidschendam-Voorburg de gelden in de bestemmingsreserve in voor het uitbreiden van het aanbod aan toegankelijke woningen voor de lagere-inkomensgroepen, nieuwe woonzorgvormen en aanvullende zorg thuis.

  Stemuitslag

  voor 100%
  voor
  Fractie CDA (5), Fractie CU-SGP (1), Fractie D66 (4), Fractie GBLV (10), Fractie GroenLinks (4), Fractie PvdA (3), Fractie VVD (8)

  Toezeggingen

  Onderwerp
  Terug te komen hoe het budget voor de jeugdvoorzieningen gealloceerd is.
 39. 5.b.1

  Stemuitslag

  voor 100%
  voor
  Fractie CDA (5), Fractie CU-SGP (1), Fractie D66 (4), Fractie GBLV (10), Fractie GroenLinks (4), Fractie PvdA (3), Fractie VVD (8)

  Moties

  Onderwerp
  Motie GroenLinks VVD GBLV inzet Domotica ID 605
 40. 5.b.2

  Stemuitslag

  voor 100%
  voor
  Fractie CDA (5), Fractie CU-SGP (1), Fractie D66 (4), Fractie GBLV (10), Fractie GroenLinks (4), Fractie PvdA (3), Fractie VVD (8)

  Moties

  Onderwerp
  Motie GBLV LV innovatieve woonvormen en flexwoningen ID 606
 41. 5.b.3

  Stemuitslag

  voor 100%
  voor
  Fractie CDA (5), Fractie CU-SGP (1), Fractie D66 (4), Fractie GBLV (10), Fractie GroenLinks (4), Fractie PvdA (3), Fractie VVD (8)

  Moties

  Onderwerp
  Motie D66 VVD Noodwoningen ID 613
 42. 6
  Sluiting. - 23:30
 43. 6.a.1

  Stemuitslag

  voor 100%
  voor
  Fractie CDA (5), Fractie CU-SGP (1), Fractie D66 (4), Fractie GBLV (10), Fractie GroenLinks (4), Fractie PvdA (3), Fractie VVD (8)

  Moties

  Onderwerp
  Motie CU-SGP D66 CDA GL PvdA GBLV Energiearmoede ID 599
 44. 6.a.2

  Stemuitslag

  voor 100%
  voor
  Fractie CDA (5), Fractie CU-SGP (1), Fractie D66 (4), Fractie GBLV (10), Fractie GroenLinks (4), Fractie PvdA (3), Fractie VVD (8)

  Moties

  Onderwerp
  Motie D66 GBLV CDA communicatie rond LES en Transitievisie Warmte ID 600
 45. 6.a.3

  Stemuitslag

  voor 77%
  tegen 23%
  voor
  Fractie CDA (5), Fractie CU-SGP (1), Fractie D66 (4), Fractie GBLV (10), Fractie GroenLinks (4), Fractie PvdA (3)
  tegen
  Fractie VVD (8)

  Moties

  Onderwerp
  Motie CDA GroenLinks PvdA CU-SGP D66 verstrekken sociaal pakket menstruatiemiddelen Leidschendam-Voorburg ID 602
 46. 6.a.4

  Stemuitslag

  voor 89%
  tegen 11%
  voor
  Fractie CDA (5), Fractie CU-SGP (1), Fractie D66 (4), Fractie GBLV (10), Fractie PvdA (3), Fractie VVD (8)
  tegen
  Fractie GroenLinks (4)

  Moties

  Onderwerp
  Motie VVD CDA D66 verkoeling zwemwater ID 598
 47. 6.a.5

  Stemuitslag

  voor 89%
  tegen 11%
  voor
  Fractie CDA (5), Fractie CU-SGP (1), Fractie D66 (4), Fractie GBLV (10), Fractie PvdA (3), Fractie VVD (8)
  tegen
  Fractie GroenLinks (4)

  Moties

  Onderwerp
  Motie GBLV Buitenzwemwater Vliet ID 609
 48. 6.a.6

  Stemuitslag

  voor 89%
  tegen 11%
  voor
  Fractie CDA (5), Fractie CU-SGP (1), Fractie D66 (4), Fractie GBLV (10), Fractie PvdA (3), Fractie VVD (8)
  tegen
  Fractie GroenLinks (4)

  Moties

  Onderwerp
  Motie GBLV Buitenzwembad ID 608
 49. 6.a.7

  Stemuitslag

  voor 89%
  tegen 11%
  voor
  Fractie CDA (5), Fractie CU-SGP (1), Fractie D66 (4), Fractie GBLV (10), Fractie PvdA (3), Fractie VVD (8)
  tegen
  Fractie GroenLinks (4)

  Moties

  Onderwerp
  Motie GBLV Stadsstrand ID 610
 50. 7