Ga naar de inhoud van deze pagina Ga naar het zoeken Ga naar het menu
Vorige pagina

Raadsvergadering

Videoconference

dinsdag 13 juli 2021

19:30 - 20:30

Locatie
Videoconference
Voorzitter
Dhr. K. Tigelaar
Toelichting

De publieke- en perstribune zijn gesloten.

Het spreekrecht burgers (conform artikel 35 van het Reglement van Orde) zal plaatsvinden met inachtneming van de gelden Corona-gerelateerde veiligheidsmaatregelen. Inwoners die dat op prijs stellen kunnen inspreken in Huize Swaensteyn (Herenstraat 72/74). Inwoners kunnen ook schriftelijke hun reactie geven. Insprekers kunnen zich melden bij de griffie: griffie@lv.nl of 070 - 3008858.

Aanmelden voor het spreekrecht kan tot uiterlijk 13 juli 2021 om 12:00 uur.

Agendapunten

Rijkswaterstaat wil de A4 (traject Burgerveen-N14) verbreden voor een verbeterde doorstroming. Dit lijkt ook positieve effecten te hebben op het onderliggend wegennet in gemeente Leidschendam-Voorburg. Aandachtspunt daarbij is dat de verbreding van de A4 geen negatieve effecten moet hebben op de leefbaarheid en gezondheid in de gemeente. Het college dient nu een bestuurlijke reactie en zienswijze in op de Notitie Reikwijdte en Detailniveau (NRD) voor het nog op te stellen Milieueffectrapport (MER) in het kader van het (ontwerp)tracébesluit A4 Knooppunt Burgerveen - N14.

Het nieuwbouwproject “Leytsche Hof” omvat het oprichten van honderddrieënvijftig woningen met parkeervoorzieningen tussen de Oude Trambaan, Rijnlandstraat, Schoorlaan en Landscheidingstraat in Leidschendam. Het nieuwbouwproject bestaat uit . Onder de verhoogde binnentuin in het hart van het gesloten bouwblok bevinden zich de parkeervoorzieningen, de bergingen en de fietsenstallingen op maaiveld en de parkeerkelder. De in- en uitrit naar de parkeervoorzieningen en de trap naar de binnentuin zijn gelegen in de Rijnlandstraat. De hoofdentree's van de eengezinswoningen en appartementen bevinden zich aan de zijde van openbaar gebied.

Omdat het plan in strijd is met het bestemmingsplan kan alleen door middel van een uitgebreide procedure met een projectafwijkingsbesluit medewerking aan het plan worden verleend. Nu het plan niet in de lijst van categorieën van gevallen waarvoor geen verklaring van geen bedenkingen meer is vereist, past is voor dit plan alsnog een (ontwerp) verklaring van geen bedenkingen nodig van de raad. Een uitgebreide beoordeling en motivering waarom aan het plan medewerking kan worden verleend is in de ruimtelijke onderbouwing opgenomen.

De ontsluiting van het parkeerterrein Venestraat is eerder in de raad aan de orde geweest (iBabs 1482). Bij deze eerdere behandeling zijn vragen gesteld over de wenselijkheid van ontsluiting via de Jagersstraat. Naar aanleiding van deze vragen is op 4 maart jl. aan de vertegenwoordigers van de fracties een technische toelichting gegeven op de achtergronden van het eerdere voorstel. De presentatie van de avond is bijgevoegd. Dit heeft vervolgens enkele varianten opgeleverd, waaruit nu een keuze moet worden gemaakt.

De Groene woongemeente is één van de vier bouwstenen voor de omgevingsvisie. De basis voor de bouwsteen is het Kompas van de leefomgeving (januari 2019) en agendeert het onderwerp wonen. Daarmee vormen de bouwstenen de opmaat voor de op te stellen omgevingsvisie in 2022. In de omgevingsvisie vindt de gebiedsgerichte uitwerking met bewoners, ondernemers en organisaties plaats.

Op 10 december 2019 heeft de gemeenteraad de startnotitie “Positiviteit van 2 kanten!” vastgesteld. Daarmee is aan het de college opdracht gegeven om – met inwoners en raad – te komen tot een set afspraken voor burgerparticipatie. Na een intensief traject zijn 10 afspraken geformuleerd en het college wordt gevraagd deze ter besluitvorming voor te leggen aan de raad.

Vanuit het Klimaatakkoord worden gemeenten geacht warmtetransitievisies en uitvoeringsplannen per wijk te maken. Daaraan vooraf gaat de lokale energiestrategie (LES): hoe wil de gemeente Leidschendam-Voorburg omgaan met de energietransitie in haar gemeente om zo haar bijdrage te leveren aan de vermindering van de CO2 uitstoot. Hoe Leidschendam-Voorburg aardgasvrij wordt staat beschreven in de Transitievisie Warmte (TVW). Deze wordt samen met de LES opgesteld, waarbij de LES het strategisch kader vormt. In de LES sluiten we aan op de Regionale Energiestrategie (RES) van de energieregio Rotterdam Den Haag en vertalen we de opgave naar onze gemeente.

Conform artikel 35 Reglement van orde (RvO) van de raad Leidschendam-Voorburg van 11 mei 2021 kunnen inwoners gebruik maken van het spreekrecht burgers indien een onderwerp niet in een commissievergadering is geagendeerd maar rechtstreeks in de raadsvergadering wordt behandeld. Uitgezonderd zijn raadsvoorstellen met betrekking tot de Lijst van Ingekomen Stukken (LIS), afgedane toezeggingen, afgedane moties en benoemingen.

In de raad van 8 juni 2021 is de motie in stemming gebracht (de stemming staakte met 17 stemmen voor en 17 stemmen tegen). De motie wordt opnieuw in stemming gebracht.

In het raadsvoorstel wordt de relatie tussen het beleidsmatigkader voor inzet van de bestemmingsreserve Mobiliteit van 19.7 miljoen euro en de bouwsteen Mobiliteit en Bereikbaarheid geschetst. Vooruitlopend op, maar wel passend in deze bouwsteen, zijn er op dit moment bij een viertal langer bestaande knelpunten op het gebied van mobiliteit, ontwikkelingen en kansen voor het oplossen hiervan, waarvoor besluitvorming nu gevraagd wordt.

Bij de vaststelling van de programmabegroting 2021-2024 is op basis van de Nota van Wijzigingen Gemeente Leidschendam-Voorburg 2021-2024 een bedrag van 10 miljoen euro toegevoegd aan een nieuw gevormde Bestemmingsreserve Langer zelfstandig wonen. Veel mensen hebben zelf de wens zo lang mogelijk in hun huidige woning en vertrouwde woonomgeving te blijven wonen. Dat betekent meer zorg thuis, buiten de muren van een zorginstelling en afbouw van de intramurale Geestelijke Gezondheidszorg. Gevolgen zijn een toename van zorgkosten (o.a. Wmo ) en een groter beroep op een zelfstandige woonruimte. Leidschendam-Voorburg wil helpen om onze inwoners zo goed mogelijk te ondersteunen bij het langer zelfstandig wonen. Het langer zelfstandig en weer thuis wonen is tevens een door het Rijk aan de gemeente opgelegde taak. Mensen met een lichte zorgvraag hebben geen recht meer op verblijf in een instelling.
De verkoop van de aandelen van Eneco biedt Leidschendam-Voorburg een unieke kans om een forse investering te doen in de ondersteuning van haar inwoners bij het langer zelfstandig en weer thuis wonen.
Zo zet Leidschendam-Voorburg de gelden in de bestemmingsreserve in voor het uitbreiden van het aanbod aan toegankelijke woningen voor de lagere-inkomensgroepen, nieuwe woonzorgvormen en aanvullende zorg thuis.