Ga naar de inhoud van deze pagina Ga naar het zoeken Ga naar het menu
Vorige pagina

Raadsvergadering

Digitale vergadering

dinsdag 9 maart 2021

19:30 - 22:30

Locatie
Videoconference Pexip
Voorzitter
Dhr. K. Tigelaar
Toelichting

De publieke- en perstribune zijn gesloten.

De raadsvergadering is op 9 maart 2021 na agendapunt 3.d.2 geschorst. De raadsvergadering is op 10 maart 2021 vanaf agendapunt 4 hervat. De video-opname vanaf agendapunt 4 is te vinden via https://lv.bestuurlijkeinformatie.nl/Agenda/Index/adf29de5-4c66-456c-8716-def1aeea24ee

Uitzending

Agendapunten

Resultaat stemming
Resultaat stemming

Middels bijgaand raadsvoorstel legt het college de stand van zaken rondom het afwikkelen van moties voor aan de gemeenteraad.

Resultaat stemming

In de Commissie Samenleving van 15 februari 2021 is geconcludeerd de motie te agenderen als hamerstuk voor de raad van 9 maart 2021.

De heer Jorissen (D66) heeft in de Commissie Samenleving van 7 december 2020 namens de fractie een motie aangekondigd inzake de bereikbaarheid van de gemeentelijke dienstverlening met het verzoek om agendering in de Commissie Samenleving.

Resultaat stemming
Moties
Onderwerp
Unaniem aangenomen motie D66 VVD telefonische bereikbaarheid gemeente.

De voorzitter concludeert het raadsvoorstel te agenderen als een hamerstuk voor de aankomende raadsvergadering.

Het nieuwbouwproject omvat het oprichten van een nieuw. Om het nieuwe IKC Heeswijk worden de buitenruimten opnieuw ingericht. Omdat het plan in strijd is met het bestemmingsplan kan alleen door middel van een uitgebreide procedure met een projectafwijkingsbesluit medewerking aan het plan worden verleend. Hiervoor is een (ontwerp) verklaring van geen bedenkingen nodig van de raad. Een uitgebreide beoordeling en motivering waarom aan het plan medewerking kan worden verleend is in de ruimtelijke onderbouwing opgenomen.

Resultaat stemming

De voorzitter concludeert het raadsvoorstel te agenderen als een hamerstuk voor de aankomende raadsvergadering.

Het voorliggende bestemmingsplan heeft betrekking op het herbestemmen van de op Oosteinde 3 gelegen agrarische bedrijfswoning naar plattelandswoning.
Op basis van de Wet plattelandswoningen die op 1 januari 2013 in werking is getreden, is het mogelijk een bedrijfswoning die behoort of behoorde bij een agrarisch bedrijfscentrum (in planologisch opzicht) te laten bewonen door een derde door het opnemen van een aanduiding op de verbeelding of hiervoor een vergunning te verlenen. Het aanwezige agrarische bedrijf dient bij toepassing van de wet plattelandswoningen wel in werking te blijven. De woning wordt aldus niet omgezet in een burgerwoning. Dit betekent dat de planologische status van de woning niet wijzigt ten opzichte van het aanwezige agrarische bedrijf.

Resultaat stemming

Het presidium stelt de raad voor om een tijdelijke werkgroep omgevingswet in te stellen. De tijdelijke werkgroep is bedoeld om de raad goed voor te bereiden op de inwerkingtreding van de Omgevingswet.

Resultaat stemming
Resultaat stemming
Moties
Onderwerp
Aangenomen motie D66 functiemenging in relatie tot Bibliotheek.

De voorzitter concludeert het raadsvoorstel te agenderen als een 10-minutendebat voor de aankomende raadsvergadering. Het debat zal zich toespitsen over de wijze van uitvoering van het amendement dat op 7 juli 2020 is aangenomen.

Het ontwerpbestemmingsplan "Schakenbosch" heeft van 15 november 2019 t/m 27 december 2019 ter inzage gelegen. Over het ontwerpbestemmingsplan zijn in totaal 15 zienswijzen ingediend. Het college heeft deze zienswijzen van een conceptbeantwoording voorzien. Verder heeft het college uitvoering gegeven aan het amendement, dat de raad op 7 juli 2020 over het bestemmingsplan "Schakenbosch" heeft aangenomen. Zowel naar aanleiding van de zienswijzen als naar aanleiding van de uitvoering van het amendement als ambtshalve is het bestemmingsplan op enkele onderdelen aangepast. Daarnaast heeft het college enkele beoogde planaanpassingen privaatrechtelijk geborgd door middel van een aanvulling ('allonge') op de eerder met Schakenbosch BV gesloten anterieure overeenkomst.

Resultaat stemming
Bijlagen
Resultaat stemming
Amendementen
Onderwerp
Verworpen amendement GBLV D66 30% sociale woningbouw Schakenbosch.
Resultaat stemming
Amendementen
Onderwerp
Verworpen amendement GBLV D66 Realisatie op bestaande bebouwing Schakenbosch.
Resultaat stemming
Moties
Onderwerp
Aangenomen motie CU SGP CDA VVD GroenLinks PvdA Zorg en Welzijn Schakenbosch.
Resultaat stemming
Moties
Onderwerp
Verworpen motie D66 GBLV Ontsluitingsweg Schakenbosch.
Resultaat stemming
Moties
Onderwerp
Unaniem aangenomen motie D66 GBLV afstemmen bouwplannen Schakenbosch en Vliethaven.
Resultaat stemming
Moties
Onderwerp
Verworpen motie GBLV D66 van treurnis.

De voorzitter concludeert het raadsvoorstel te agenderen als een 10-minutendebat voor de aankomende raadsvergadering. Het debat zal zich toespitsen op de motie over uitstel van de uitvoering die de fractie van GBLV overweegt in te dienen en de motie over creativiteit die de fractie van de PvdA overweegt in te dienen. Voorts wil de fractie D66 over participatie en betrokkenheid van omwonenden in dat debat aan de orde stellen.

Het college stelt de raad voor het ruimtelijk kader voor de herontwikkeling van de kantoorlocatie hoek Van Ruysdeallaan / Bachlaan vast te stellen. Het ruimtelijk kader beschrijft welk maatschappelijk programma van eisen de gemeente wenst neer te leggen in dit plangebied en wat dat betekent voor de verdere uitwerking van het plan. Het geeft de ontwikkelaar, maar ook de omwonenden, duidelijkheid over de mogelijkheden om het plan verder uit te werken.

Het kantoorpand op de hoek van de Van Ruysdaellaan / Bachlaan staat al vele jaren grotendeels leeg. Investeerder Waterland Real Estate heeft de locatie gekocht met als doel het kantoorpand te slopen en ter plekke een nieuwbouwcomplex te realiseren met sociale en middeldure huurwoningen en op de begane grond kantoorruimte. De investeerder heeft ontwikkelaar Van Wijnen in de arm genomen om de plannen verder uit te werken.

Vanaf november 2018 is een participatietraject gestart om de (on)mogelijkheden van de herontwikkeling op deze locatie te bespreken. Tijdens het participatieproces is al ontwerpend toegewerkt naar een ruimtelijk kader, waarbij het ontwerp voor de locatie gedurende het proces ingrijpend is gewijzigd. Zo is het aantal bouwlagen verlaagd van 18 naar zeven en is het economisch programma dat de gemeente eiste verlaagd van 3900 m2 BVO naar 1950 m2 BVO. De wijzigingen hadden voornamelijk tot doel om het bouwvolume en de maximale bouwhoogte te laten afnemen.

Resultaat stemming
Resultaat stemming
Moties
Onderwerp
Verworpen motie D66 GBLV maximale bouwhoogte 6 etages.
Resultaat stemming
Moties
Onderwerp
Verworpen motie GBLV versnelling voortgang bouw Van Ruysdaellaan.
Resultaat stemming
Moties
Onderwerp
Aangenomen motie CDA PvdA creativiteit ontwikkeling kantoorlocatie Van Ruysdaellaan.

De voorzitter concludeert het raadsvoorstel te agenderen als een 10-minutendebat voor de aankomende raadsvergadering. Het te bespreken onderwerp is een motie die GBLV overweegt over de warmtepomp.

Op 12 mei 2020 heeft het college besloten medewerking te verlenen aan een afwijkingsprocedure voor het oprichten van twee geschakelde eengezinswoningen en vier appartementen met parkeervoorzieningen aan het Westeinde 132b, 132c en 132d in Voorburg. Op 7 juli 2020 heeft de raad een ontwerp verklaring van geen bedenkingen afgegeven. Hierbij is aangegeven dat als er geen zienswijzen worden ingediend, de ontwerp verklaring van geen bedenkingen als definitief kan worden beschouwd. In de periode van terinzagelegging zijn er zeven zienswijzen ingediend (waarvan er één na een nadere toelichting is ingetrokken). Nu er zienswijzen zijn ingediend, zal de gemeenteraad alsnog de definitieve verklaring van geen bedenkingen moeten afgeven, voordat de omgevingsvergunning kan worden verleend. De ingediende zienswijzen geven geen aanleiding om de omgevingsvergunning niet te verlenen. De zienswijzen zijn met een reactie verwerkt in een zienswijzennota.

Resultaat stemming
Resultaat stemming
Moties
Onderwerp
Aangenomen motie D66 GBLV geluidswerende omkasting warmtepompen.
Resultaat stemming
Moties
Onderwerp
Aangenomen motie D66 GBLV afstemmen bouwplannen Fonteinkerk, IKC, Westeinde 132 B,C,D.

In de Commissie Samenleving van 15 februari 2021 is geconcludeerd het raadsvoorstel te agenderen als bespreekpunt voor de raad van 9 maart 2021. In de commissie werd door meerdere fracties aangegeven dat men o.a. de verlenging (punt 3 van het raadsbesluit) wil aanpassen middels een amendement.

Het Sociaal Kompas liep eind 2020 af. Het college stelt voor om het Sociaal Kompas te verlengen met 2 jaar en in die tijd het Sociaal Kompas aan te scherpen, om zo meer duidelijkheid aan de uitvoering te geven en structurelere vraagstukken voor te bereiden.

In de Commissie Samenleving van 15 februari 2021 is geconcludeerd dat het raadsvoorstel wordt geagendeerd als bespreekpunt voor de raad van 9 maart 2021. Wethouder van Eekelen heeft toegezegd de niet beantwoorde vragen schriftelijk te beantwoorden en ook een reactie toe te sturen m.b.t. de inbreng van de inspreker.

Eind 2021 lopen de verwerkingscontracten voor drie afvalstromen van Avalex af, te weten fijn huishoudelijk restafval, grofvuil en groente-, fruit- en tuinafval (gft). Op basis van een marktverkenning en vervolgonderzoek, heeft het bestuur van Avalex op 19 december 2020 een voorgenomen besluit genomen om in te stemmen met toetreding tot HVC.

Op basis van Artikel 11.3 van de Gemeenschappelijke regeling Regionaal Reinigingsbedrijf Avalex 2018 en artikel 31a lid 2 Wet gemeenschappelijke regelingen neemt het bestuur pas een besluit nadat de raden in staat zijn gesteld hun wensen en bedenkingen over een voorgenomen besluit kenbaar te maken. Met bijgaand raadsvoorstel geeft het college gevolg aan deze wettelijke verplichting.

Tevens dient de gemeente, met tussenkomst van Avalex, een garantstelling af te geven voor € 18,859 miljoen. Omdat deze garantstelling niet valt onder de Voorwaarden en andere regels garanties en leningen behorende bij het Treasurystatuut Leidschendam-Voorburg 2020, dient de raad goedkeuring te verlenen aan de garantstelling. Dit houdt in het instemmen met de verstrekking van de garantie in afwijking van de voorwaarden en andere regels (artikel 7 Treasurystatuut).