Ga naar de inhoud van deze pagina Ga naar het zoeken Ga naar het menu
Vorige pagina

Raadsvergadering

Digitale vergadering

dinsdag 5 januari 2021

19:30 - 22:00

Locatie
Videoconference Pexip
Voorzitter
Dhr. K. Tigelaar
Toelichting

De publieke- en perstribune zijn gesloten.

Uitzending

Agendapunten

Besluitenlijsten gemeenteraad
Titel
Besluitenlijst Raadsvergadering d.d. dinsdag 5 januari 2021.
Resultaat stemming
Resultaat stemming
Voorgesteld besluit

- De Lijst van Ingekomen Stukken van 24 november 2020 t/m 1 januari 2021 en de wijze van afdoening vast te stellen,
- De schriftelijke vragen en/of de beantwoording op schriftelijke vragen van 24 november 2020 t/m 1 januari 2021 en de wijze van afdoening vast te stellen.

Besluit

- De Lijst van Ingekomen Stukken van 24 november 2020 t/m 1 januari 2021 en de wijze van afdoening worden vastgesteld met dien verstande dat:
1. De raad afschriften ontvangt van de beantwoording op stukken 2751, 2753 en 2769.
2. Stuk 2764 ter afdoening in handen wordt gesteld van het college van B&W.

- De schriftelijke vragen en/of de beantwoording op schriftelijke vragen van 24 november 2020 t/m 1 januari 2021 en de wijze van afdoening worden vastgesteld.

Op 11 juni 2019 heeft het college besloten medewerking te verlenen aan een afwijkingsprocedure voor het oprichten van drie eengezinswoningen met parkeerplaatsen aan het Park Vronesteyn 12B in Voorburg. Op 3 juli 2019 heeft de raad een ontwerp verklaring van geen bedenkingen afgegeven. Hierbij is aangegeven dat als er geen zienswijzen worden ingediend, de ontwerp verklaring van geen bedenkingen als definitief kan worden beschouwd. In de periode van terinzagelegging zijn vier zienswijzen ingediend. Nu er zienswijzen zijn ingediend, zal de gemeenteraad alsnog de definitieve verklaring van geen bedenkingen moeten afgeven, voordat de omgevingsvergunning kan worden verleend. De ingediende zienswijzen geven geen aanleiding om de omgevingsvergunning niet te verlenen. De zienswijzen zijn met een reactie verwerkt in een zienswijzennota.

Resultaat stemming
Resultaat stemming
Resultaat stemming
Voorgesteld besluit

Te benoemen als lid van het presidium: de heer A.H.M. Strous.

Voor de jaarwisseling is een Noodverordening carbidschieten afgekondigd vanwege de risico's die daaraan zijn verbonden. Vanwege het landelijke vuurwerkverbod bestaat het risico op carbidschieten.
De burgemeester legt de noodverordening ter bekrachtiging (in de eerstvolgende raadsvergadering) voor aan de gemeenteraad. De eerstvolgende raadsvergadering is 5 januari 2021.

Resultaat stemming

In de Commissie Omgeving van 8 december 2020 is geadviseerd het raadsvoorstel te agenderen voor een 10-minutendebat. Onderwerp van bespreking is het amendement dat de gezamenlijke fracties zullen opstellen, met ondersteuning van de ambtelijke organisatie.

Als een aanvrager een omgevingsvergunning aanvraagt waarvoor de ’uitgebreide Wabo-procedure’ geldt dan mag het college die alleen verlenen als de raad daarvoor een 'verklaring van geen bedenkingen' heeft verleend.

Deze 'uitgebreide Wabo-procedure' is van toepassing als het gaat om ruimtelijke procedures die:
- een grotere impact kunnen hebben op de directe omgeving, en
- waarbij moet worden afgeweken van het bestemmingsplan.

Het college vraagt de raad met dit raadsvoorstel een besluit te nemen over hoe om te gaan met de bevoegdheid rondom de 'verklaring van geen bedenkingen'. Daarin doet het college het voorstel aan de raad om voor bepaalde categorieën te besluiten dat een 'verklaring van geen bedenkingen' niet nodig is.

* Wabo: Wet algemene bepalingen omgevingsrecht

Resultaat stemming
Resultaat stemming
Amendementen
Onderwerp
Unaniem aangenomen amendement Verklaring van geen bedenkingen.

In de Commissie Omgeving van 8 december 2020 is geadviseerd het initiatiefvoorstel te agenderen voor een 10-minutendebat. Onderwerp van bespreking zijn de wijzigingen die de indiener van het initiatief heeft verwerkt na de vorige commissiebehandeling.

Op basis van artikel 147a van de Gemeentewet en Artikel 29, lid 2, is het college bevoegd om binnen dertig dagen wensen en bedenkingen op een initiatiefvoorstel ter kennis van de raad te brengen.

Resultaat stemming
Initiatiefvoorstellen gemeenteraad
Onderwerp
Initiatiefvoorstel fractie D66 inzake Opt-in-systeem ongeadresseerd reclamedrukwerk.
Resultaat stemming
Amendementen
Onderwerp
Aangenomen amendement CDA VVD GBLV verspreiden sticker ongeadresseerd reclamedrukwerk.

Het raadsvoorstel en het amendement zijn aangehouden in de raad van 24 november 2020.
De wethouder heeft tijdens de behandeling in de raad van 24 november 2020 toegezegd met een memo te komen om toe te lichten wat de financiële gevolgen zijn van het amendement.

Bijgevoegd is een memo over de extra kosten voor de ontsluiting van De Tol. Het betreft een reactie van het college op het aangehouden Amendement CDA VVD GBLV ontsluiting parkeerterrein Leidsekade - Venestraat ID 166 op het Raadsvoorstel: Ontsluiting parkeerterrein en woningbouw Leidsekade / Venestraat achter Leidsekade 6 t/m 10 (1482).

De memo is op 4 december 2020 met het Griffienieuws naar de raad gestuurd. Daarop hadden de raadsleden de mogelijkheid om het onderwerp te agenderen voor de commissie Omgeving. Dat is niet gebeurd.

Voorgesteld wordt om het raadsvoorstel en het amendement (met memo) te agenderen voor de raad van 5 januari 2021 voor een 10-minutendebat over het amendement en de memo.

Resultaat stemming

Het amendement is gewijzigd ten opzichte van het amendement dat op 24 november 2020 is ingediend.

Resultaat stemming
Amendementen
Onderwerp
Aangenomen amendement CDA VVD GBLV ontsluiting parkeerterrein Leidsekade - Venestraat.
Resultaat stemming

In de Commissie Samenleving van 7 december 2020 is geadviseerd het raadsvoorstel te agenderen voor de raadsvergadering als bespreekpunt.

Eén keer in de vijf jaar wijst het Commissariaat voor de Media zendtijd toe aan een lokale omroep. De huidige zendmachtiging loopt af op 9 januari 2021. Het commissariaat wijst één omroep aan voor het verzorgen van de lokale omroepuitzendingen in Leidschendam-Voorburg. De taak van de gemeenteraad is om het commissariaat advies te geven of de aanvragers voldoen aan de criteria van de Mediawet op grond van artikel 2.61, derde lid. Er zijn twee aanvragers: de Stichting Voorburgse en Leidschendamse Lokale Omroep Midvliet en de Stichting Omroep Leidschendam-Voorburg.

Resultaat stemming
Toezeggingen
Onderwerp
Gesprek met LVTV en Midvliet inzake personen wegsturen die intimiderend gedrag hebben vertoond en gemene acties hebben gedaan.
Resultaat stemming
Amendementen
Onderwerp
Aangenomen amendement PvdA GroenLinks Geen voorkeur uitspreken voor een lokale omroep.
Amendementen
Onderwerp
Ingetrokken amendement D66 GBLV keuze voor Midvliet.
Amendementen
Onderwerp
Ingetrokken amendement CDA bevorderen samenwerking (besturen van) ‘Midvliet’ en LV-TV.
Resultaat stemming
Moties
Onderwerp
Aangenomen motie D66 GroenLinks GBLV Monitoring prestatieafspraken lokale omroep als publieke media instelling.
Resultaat stemming
Moties
Onderwerp
Unaniem aangenomen motie D66 GBLV GroenLinks onderzoek Rekenkamercommissie naar lokale publieke media-instellingen.
Moties
Onderwerp
Aangehouden motie PvdA GroenLinks inzake publieke meningsvorming.
Moties
Onderwerp
Aangehouden motie GBLV huurcompensatie Midvliet.
Moties
Onderwerp
Aangehouden motie GBLV Stimuleringssubsidie jongerenvoorziening LVTV.
Resultaat stemming
Moties
Onderwerp
Aangenomen motie CDA tot oproep samenwerking omroepen in Leidschendam-Voorburg.