Ga naar de inhoud van deze pagina Ga naar het zoeken Ga naar het menu
Vorige pagina

Raadsvergadering

Videoconference

dinsdag 8 juni 2021

19:30 - 21:00

Locatie
Videoconference
Voorzitter
Dhr. K. Tigelaar
Toelichting

De publieke- en perstribune zijn gesloten.

Het spreekrecht burgers (conform artikel 35 van het Reglement van Orde) zal plaatsvinden met inachtneming van de gelden Corona-gerelateerde veiligheidsmaatregelen. Inwoners die dat op prijs stellen kunnen inspreken in Huize Swaensteyn (Herenstraat 72/74). Inwoners kunnen ook schriftelijke hun reactie geven. Insprekers kunnen zich melden bij de griffie: griffie@lv.nl of 070 - 3008858.

Aanmelden voor het spreekrecht kan tot uiterlijk 8 juni 2021 om 12:00 uur.

Uitzending

Agendapunten

Conform artikel 35 Reglement van orde (RvO) van de raad Leidschendam-Voorburg van 11 mei 2021 kunnen inwoners gebruik maken van het spreekrecht burgers indien een onderwerp niet in een commissievergadering is geagendeerd maar rechtstreeks in de raadsvergadering wordt behandeld. Uitgezonderd zijn raadsvoorstellen m.b.t. de Lijst van Ingekomen Stukken (LIS), afgedane toezeggingen, afgedane moties en benoemingen.

Resultaat stemming
Resultaat stemming

Middels bijgaand raadsvoorstel legt het college de raad een overzicht voor met de stand van zaken rondom de aangenomen moties. In enkele gevallen wordt de raad gevraagd de motie formeel af te doen.

Resultaat stemming

Op 9 april jl. heeft het bestuur van Avalex ingestemd met de ontwerpbegroting 2022. Op basis van deze ontwerpbegroting heeft het college een zienswijze voor de raad voorbereid, welke aan de raad zal worden voorgelegd.

De fracties van CU-SGP en GroenLinks hebben een voorstel gedaan tot wijziging van de zienswijzebrief. Zij stellen voor te schrappen de zin:
In dit licht wil de raad benadrukken dat zij een belangrijke rol voor nascheiding ziet weggelegd bij het beter scheiden van PMD terwijl tegelijkertijd de afkeur van PMD zal verminderen.

Resultaat stemming

Vanuit de Veiligheidsregio Haaglanden (VRH) zijn de ontwerp-meerjarenbegroting voor de periode 2022-2025 (inclusief herziene begroting 2021) en de algemene financiële beleidsmatige kaders ten behoeve van de VRH-begroting ("kaderbrief") 2022-2025 en de jaarrekening 2020 (inclusief accountantsrapport) naar de gemeenteraad verzonden. Met de toezending daarvan wordt de raad de gelegenheid geboden om uiterlijk 11 juni 2021 zijn zienswijze over de ontwerpbegroting ter kennis te brengen van het dagelijks bestuur van de VRH. De kaderbrief 2022-2025 en de voorlopige jaarrekening 2020 inclusief accountantsrapport zijn daarbij ter informatie van de raad toegezonden.

Resultaat stemming

Dit voorstel bevat een technische wijziging van de Gemeenschappelijke Regeling Veiligheidsregio Haaglanden 2016. Deze wijziging is noodzakelijk in verband met de voorgenomen deelname per 2022 van de Veiligheidheidsregio Haaglanden aan de Werkgeversvereniging Samenwerkende Veiligheidsregio’s.

Resultaat stemming

Mede namens GBLV stelt de VVD een wijziging voor van de zienswijze DSW Rijswijk en omstreken.
Voorgestelde wijziging:
Het laten vervallen van de alinea die begint met re-integratie.

Toelichting:
Deze zienswijze betreft een zienswijze op de laatste jaarrekening van de DSW Rijswijk en omstreken. De DSW is een gemeenschappelijke regeling waar de gemeenten Zoetermeer, Rijswijk en Leidschendam-Voorburg deel van uitmaakten. De alinea beginnend met re-integratie gaat over het toekomstige verdienmodel van de Binnenbaan. De Binnenbaan is een bv. Geen gemeenschappelijke regeling meer en Leidschendam-Voorburg is ook geen eigenaar meer. Leidschendam-Voorburg gaat niet over het beleid van de Binnenbaan. Daarom is het voorstel deze alinea te laten vervallen.

De raad is hierover geïnformeerd met het griffienieuws van 4 juni 2021.

Resultaat stemming
Resultaat stemming

Middels het raadsvoorstel legt het college een ontwerp zienswijze bij de begroting 2022 van GR Servicebureau Jeugdhulp Haaglanden voor.

Resultaat stemming

Uit de Kaderbrief gemeenschappelijke regelingen Haaglanden overgenomen in de GR-statuten (GR GGD en Veilig Thuis Haaglanden):
-    Voor 15 april worden de uitgangspunten voor de begroting aan de raden kenbaar gemaakt;
-    Vanaf 15 april krijgen de raden acht weken gelegenheid voor het geven van een zienswijze op de ontwerpbegroting;
-    Voor 15 februari ontvangen de gemeenten onder voorbehoud al de jaarrekeningcijfers.

Resultaat stemming

In de Commissie Omgeving van 25 mei 2021 heeft de voorzitter geconcludeerd het raadsvoorstel te agenderen als hamerstuk.

Bedrijfsterrein Oostvliet is als welstandsvrij bestempeld in de welstandsnota. Door de transformatie van bedrijfsterrein naar woonlocatie Vliethaven is het wenselijk dat de kwaliteit van de ontwikkeling kan worden getoetst door de welstandscommissie. Voor de toetsing door de welstandscommissie is daarom een beeldkwaliteitsplan opgesteld. Het beeldkwaliteitsplan inclusief eindverslag van de inspraak wordt vastgesteld door de gemeenteraad en vormt een aanvulling op de bestaande Welstandsnota.

Resultaat stemming

In de Commissie Omgeving van 25 mei 2021 heeft de voorzitter geconcludeerd het raadsvoorstel te agenderen als hamerstuk.

De RES 1.0 is de uitwerking van de concept RES en geeft inzicht in de bijdrage die vanuit de regio Rotterdam Den Haag geleverd kan worden aan de nationale opgave. De RES 1.0 dient uiterlijk 1 juli 2021 te worden aangeleverd aan het NPRES.

Resultaat stemming
Resultaat stemming
Moties
Onderwerp
Motie GBLV VVD Windturbine Vrije Gemeente ID 589

In de Commissie Omgeving van 25 mei 2021 heeft de voorzitter geconcludeerd het raadsvoorstel te agenderen als hamerstuk.

Het bestedingsplan bevat voorstellen voor de inzet van de bestemmingsreserve duurzaamheid en energietransitie van 46 miljoen euro. Tevens is ter kennisneming bijgevoegd de voortgangsrapportage uitvoeringsprogramma duurzaamheid 2019-2022.

Resultaat stemming
Resultaat stemming
Moties
Onderwerp
Motie CDA besteding bestemmingsreserve ID 591
Resultaat stemming

In de Commissie Samenleving van 26 mei 2021 is geconcludeerd het raadsvoorstel te agenderen voor een 10-minutendebat voor de raad van 8 juni 2021. De fractie D66 komt mogelijk met een motie m.b.t. de besteding van het dividend van zo'n 200.000 euro en wethouder Rouwendal heeft nadere informatie toegezegd n.a.v. vragen van de PvdA.

Het college stelt de raad voor in te stemmen met een aankoop van preferente aandelen in Stedin.

Resultaat stemming
Resultaat stemming
Moties
Onderwerp
Motie D66 Investeer de baten in verduurzaming ID 590
Resultaat stemming
Moties
Onderwerp
Motie PvdA dividend Stedin structureel bestemmen voor energietransitie ID 595

In de Commissie Samenleving van 26 mei 2021 is geconcludeerd de raadsbrief te agenderen voor een 10-minutendebat voor de raad van 8 juni 2021. De fractie CDA komt met een motie m.b.t. de uitvoering van de feestelijke jaarwisseling.

De fracties CDA (de heer Hendriks) en GBLV (de heer Hartsinck) hebben verzocht om de raadsbrief 'afwikkeling motie feestelijke jaarwisseling' en de evaluatie van de jaarwisseling te agenderen voor de bespreking in de Commissie Samenleving. Doel van de bespreking is om vast te stellen hoe de gemeente de komende jaarwisseling (ultimo 2021) wil inrichten.

Het college informeert de raad met dit voorstel over mogelijke "bouwstenen" voor een feestelijke jaarwisseling.  Het college geeft hiermee gevolg aan een op 7 juli 2020 door de raad aangenomen motie.

Moties
Onderwerp
Motie CDA GBLV inrichting alternatieve jaarwisseling ID 596

In de Commissie Samenleving van 26 mei 2021 is geconcludeerd dat de Concept Regiovisie Jeugdhulp Haaglanden wordt geagendeerd voor een 10-minutendebat voor de raad van 8 juni 2021. De fractie VVD en de fractie GBLV hebben een motie aangekondigd m.b.t. de sturingsmogelijkheden.

De werkgroep Jeugdzorg heeft op 15 april 2021 verzocht om agendering van het stuk. De bespreking dient om input te geven aan de wethouder t.b.v. de regiovisie die t.z.t. wordt vastgesteld door de raad.

Op verzoek van mevrouw Van den Heuvel (VVD) en de heer Steutel (GBLV) is ter informatie toegevoegd de brief van het platform H10-gemeenteraden inzake regiovisie jeugdhulp sessie 10 mei 2021.

Toezeggingen
Onderwerp
Lokaal te kijken naar kwaliteit door o.a. de ene aanbieder met de andere te vergelijken en zodoende meer cliënten naar een bepaalde aanbieder te gaan sturen.
Resultaat stemming
Moties
Onderwerp
Motie VVD CCDA GBLV D66 meer uitleg over het Programmabureau ID 593
Resultaat stemming
Moties
Onderwerp
Motie VVD CDA GBLV D66 Regel de toegang ID 594
Resultaat stemming
Moties
Onderwerp
Motie VVD CDA GBLV D66 GroenLinks PvdA Lokaal sturen op kwaliteit en budget ID 597

Het betreft een motie vreemd aan de orde van de dag

Resultaat stemming
Moties
Onderwerp
Motie VVD GroenLinks CDA PvdA GBLV bruikbaar plein Julianabaan ID 592
Toezeggingen
Onderwerp
De veiligheid van de fietsers en de verkeersafwikkeling mee te nemen in het onderzoek.