Ga naar de inhoud van deze pagina Ga naar het zoeken Ga naar het menu
Vorige pagina

Raadsvergadering

dinsdag 5 oktober 2021

19:30 - 23:00

Locatie
N.n.b.
Voorzitter
Dhr. K. Tigelaar
Toelichting

De agenda’s van de raadsvergaderingen worden in de regel 10 dagen vóór aanvang van de vergaderingen gepubliceerd.

Agendapunten

De riolering in Prinsenhof Laagbouw is aan het eind van haar technische levensduur. Daarom is het noodzakelijk om groot onderhoud uit te voeren.

Er is binnen het project geen geld beschikbaar om het vereiste kwaliteitsniveau (kwaliteitsniveau B) vanuit het Beheerkwaliteitsplan (BKP) te behalen na het groot onderhoud voor het deel dat buiten de rioolsleuf valt. Daarnaast is er geen geld om de wensen, die in het voortraject opgehaald zijn bij de bewoners (burgerparticipatie), te kunnen realiseren.
Dit voorstel betreft de aanvraag van een extra investeringskrediet voor het project groot onderhoud Prinsenhof Laagbouw op deze twee onderdelen.

Het college stelt de raad voor de Hemelwater- en grondwaterverordening vast te stellen en de pilot afkoppelen voorzijde daken naar alle rioolvervangingsprojecten uit te rollen. Hiermee geeft de gemeente invulling aan duurzaam en kostenefficiënt waterbeheer.

In de verordening worden particuliere eigenaren in rioolvervangingsgebieden (projecten vanaf 2015) verplicht de regenpijpen aan de straatzijde en grondwaterlozingen af te koppelen van de afvalwaterriolering en aan te sluiten op de hemelwaterriolering. In geval van nieuwbouw in gebieden met regenwateroverlast stelt de gemeente eisen aan de waterberging. Het college stelt voor in de rioolvervangingsprojecten de benodigde werkzaamheden in opdracht van de gemeente te laten uitvoeren en te financieren vanuit de rioolheffing.

Op 25 augustus 2020 heeft het college ingestemd met het ontwerpbestemmingsplan “Glastuinbouwgebied Meeslouwerpolder” en de terinzagelegging daarvan voor de zienswijzenprocedure. Het ontwerpbestemmingsplan heeft vervolgens vanaf vrijdag 11 september tot en met donderdag 22 oktober 2020 ter inzage gelegen. Dit heeft geleid tot 18 zienswijzen, welke zijn voorzien van een reactie.

De verbeelding van het vast te stellen bestemmingsplan is twee keer toegevoegd, één keer volledig en één keer zonder de dubbelbestemming 'Waarde - Archeologie' en gebiedsaanduiding 'wetgevingzone - wijzigingsgebied 1'. Reden hiervoor is dat de dubbelbestemming en de gebiedsaanduiding het lezen van de analoge kaart onmogelijk maakt. Dit probleem doet zich bij de digitale versie die na vaststelling gepubliceerd wordt niet voor.