Ga naar de inhoud van deze pagina Ga naar het zoeken Ga naar het menu
Vorige pagina

Ingekomen raadsstukken

Weekoverzicht

zaterdag 22 mei 2021

00:00 - 23:59
Locatie

N.v.t.

Voorzitter
N.v.t.
Toelichting

Onder Ingekomen raadsstukken kunt u raadsstukken vinden die gedurende één week door de griffie zijn ontvangen. Deze raadsstukken worden gepubliceerd onder één datum aan het eind van een week zodat er een overzicht ontstaat van de in die week ontvangen raadsstukken. Dit staat los van de daadwerkelijke publicatiedatum van raadsstukken, deze datum wordt links van de raadsstukken weergegeven. Onder Ingekomen raadsstukken worden geen stukken opgenomen die door burgers dan wel instellingen binnen of buiten de gemeente zijn verstuurd naar de gemeenteraad/griffie. Deze stukken worden opgenomen in de Lijst van Ingekomen Stukken (LIS). De LIS is te vinden op de agenda’s van de raadsvergaderingen.

Agendapunten

 1. 17.05.21

 2. 17.05.21

 3. 19.05.21

  Rijkswaterstaat wil de A4 (traject Burgerveen-N14) verbreden voor een verbeterde doorstroming. Dit lijkt ook positieve effecten te hebben op het onderliggend wegennet in gemeente Leidschendam-Voorburg. Aandachtspunt daarbij is dat de verbreding van de A4 geen negatieve effecten moet hebben op de leefbaarheid en gezondheid in de gemeente. Het college dient nu een bestuurlijke reactie en zienswijze in op de Notitie Reikwijdte en Detailniveau (NRD) voor het nog op te stellen Milieueffectrapport (MER) in het kader van het (ontwerp)tracébesluit A4 Knooppunt Burgerveen - N14.

 4. 19.05.21

  De Groene woongemeente is één van de vier bouwstenen voor de omgevingsvisie. De basis voor de bouwsteen is het Kompas van de leefomgeving (januari 2019) en agendeert het onderwerp wonen. Daarmee vormen de bouwstenen de opmaat voor de op te stellen omgevingsvisie in 2022. In de omgevingsvisie vindt de gebiedsgerichte uitwerking met bewoners, ondernemers en organisaties plaats.

 5. 20.05.21

  Op 10 december 2019 heeft de gemeenteraad de startnotitie “Positiviteit van 2 kanten!” vastgesteld. Daarmee is aan het de college opdracht gegeven om – met inwoners en raad – te komen tot een set afspraken voor burgerparticipatie. Na een intensief traject zijn 10 afspraken geformuleerd en het college wordt gevraagd deze ter besluitvorming voor te leggen aan de raad.

 6. 21.05.21

 7. 21.05.21

  Middels bijgaand raadsvoorstel legt het college de raad een overzicht voor met de stand van zaken rondom de aangenomen moties. In enkele gevallen wordt de raad gevraagd de motie formeel af te doen.

 8. 21.05.21