Ga naar de inhoud van deze pagina Ga naar het zoeken Ga naar het menu
Vorige pagina

Ingekomen raadsstukken

Weekoverzicht

zaterdag 3 juli 2021

00:00 - 23:59

Locatie
N.v.t.
Voorzitter
N.v.t.
Toelichting

Onder Ingekomen raadsstukken kunt u raadsstukken vinden die gedurende één week door de griffie zijn ontvangen. Deze raadsstukken worden gepubliceerd onder één datum aan het eind van een week zodat er een overzicht ontstaat van de in die week ontvangen raadsstukken. Dit staat los van de daadwerkelijke publicatiedatum van raadsstukken, deze datum wordt links van de raadsstukken weergegeven. Onder Ingekomen raadsstukken worden geen stukken opgenomen die door burgers dan wel instellingen binnen of buiten de gemeente zijn verstuurd naar de gemeenteraad/griffie. Deze stukken worden opgenomen in de Lijst van Ingekomen Stukken (LIS). De LIS is te vinden op de agenda’s van de raadsvergaderingen.

Agendapunten

Een aantal voorbeschermde monumenten wordt definitief aangewezen als gemeentelijk monument, drie woningen worden voorbeschermd als beeldbepalende zaak en vier redengevende omschrijvingen zijn herzien.

Vanuit de gemeenteraad wordt al lange tijd gevraagd om de invoering van nascheiding voor PMD in de gemeente. Op 13 oktober 2015 heeft de raad hier ook een motie over ingediend waarin het college verzocht werd nascheiding, als aanvulling op bronscheiding op te nemen in het bestaande afvalbeleid.
Nascheiding was echter lange tijd niet mogelijk omdat de huidige afvalverwerker deze mogelijkheid niet aanbood. Door de overgang naar HVC per 1 januari 2022 is nascheiding wel mogelijk.
De combinatie van bron- en nascheiding past binnen het kader van het bestaande beleid om restafval zoveel mogelijk te beperken en de gescheiden inzameling van grondstoffen zoveel mogelijk te faciliteren en te stimuleren.
Op basis van beschikbare gegevens over de inzameling in de gemeente, de ontwikkelingen op de afvalmarkt en de stijging van de verwerkingskosten voor afval, en dan met name restafval, wordt een combinatie van bron- en nascheiding voorgesteld met de mogelijkheid om aan de hand van evaluaties in de toekomst de laagbouw in specifieke wijken of buurten alsnog om te zetten naar nascheiding.

In 1995 zijn gemeenten, waaronder Leidschendam-Voorburg, een overeenkomst met het Waarborgfonds Sociale Woningbouw aangegaan voor de achtervang van de leningen die de woningcorporaties aangaan voor bouw en onderhoud. Tot op heden is op de achtervang nooit een beroep gedaan. In nauwe samenwerking tussen WSW, Vereniging van Nederlandse Gemeenten (VNG) en het Ministerie van Binnenlandse Zaken is een nieuwe generieke standaard achtervangovereenkomst opgesteld. Deze is mede gebaseerd op een ledenraadpleging onder alle betrokken gemeenten door de VNG in 2020. Het voorstel is in te stemmen met deze nieuwe achtervangovereenkomst.

Het hoofdveld (veld 3) van Sportpark 't Loo lijdt door overmatig gebruik aan versnelde slijtage. De KNVB dreigt het veld af te keuren indien niet nog dit jaar een nieuwe kunstgrasmat wordt aangebracht. Daarom wordt voorgesteld het vervangingskrediet twee jaar naar voren te halen. Hiermee is een eenmalig nadeel gemoeid van € 65.888  vanwege het in één keer afschrijven van de boekwaarde van de huidige mat. Tevens wordt voorgesteld voortaan de kunstgrasmat van dit veld sneller af te schrijven. Dit geeft een structureel nadeel van € 7.783.

Samen met de provincie en enkele buurgemeenten is de gemeente in overleg over ontwikkelingen in de Vlietzone. Dit betreft een doorontwikkeling van het woon-werkakkoord light en komen tot een breed gedeelde beleidsvisie over de toekomst van de Vlietzone. Beide trajecten vinden plaats onder regie van de provincie.
Het college heeft de gemeenteraad toegezegd de raad te informeren over de ontwikkelingen op beide dossiers. Met deze raadsbrief geeft het college gehoor aan deze toezegging.
NB Bijlage Plan van Aanpak volgt maandag nadat gedeputeerde mevrouw A. Koning het plan definitief heeft goedgekeurd.

Op 9 juni 2020 heeft de gemeenteraad de ontwikkelvisie Appelgaarde 2-4 e.o. (IBABS 1410) vastgesteld. Met deze raadsbrief informeert het college de raad over de ontwikkelingen die sindsdien hebben plaatsgevonden en welke stappen er richting het ruimtelijk kader gezet worden. De onderwerpen die aan de orde komen zijn de aanvullende afspraken op de intentieovereenkomst, faseringen binnen het project, de verkabeling en de participatie richting ruimtelijk kader.

In navolging van de collegemail van 5 februari jl. wordt de raad met de raadsbrief geïnformeerd over voortgang van de gemeentelijke inzet in de toeslagenaffaire.