Ga naar de inhoud van deze pagina Ga naar het zoeken Ga naar het menu
Vorige pagina

Ingekomen raadsstukken

Weekoverzicht

zaterdag 17 juli 2021

00:00 - 23:59

Locatie
N.v.t.
Voorzitter
N.v.t.
Toelichting

Onder Ingekomen raadsstukken kunt u raadsstukken vinden die gedurende één week door de griffie zijn ontvangen. Deze raadsstukken worden gepubliceerd onder één datum aan het eind van een week zodat er een overzicht ontstaat van de in die week ontvangen raadsstukken. Dit staat los van de daadwerkelijke publicatiedatum van raadsstukken, deze datum wordt links van de raadsstukken weergegeven. Onder Ingekomen raadsstukken worden geen stukken opgenomen die door burgers dan wel instellingen binnen of buiten de gemeente zijn verstuurd naar de gemeenteraad/griffie. Deze stukken worden opgenomen in de Lijst van Ingekomen Stukken (LIS). De LIS is te vinden op de agenda’s van de raadsvergaderingen.

Agendapunten

Het Rijk heeft toegezegd € 1,3 mrd extra beschikbaar te stellen voor het dekken van de tekorten in de jeugdzorg bij gemeenten. Naar verwachting gaat het hierbij voor Leidschendam-Voorburg om een significant bedrag. Tegelijk is deze toezegging nog niet verwerkt in de Kadernota die momenteel bij de raad ligt voor behandeling op 14 juli. Het college wil de raad informeren hoe met de toezegging van het Rijk wordt omgegaan.

De riolering in Prinsenhof Laagbouw is aan het eind van haar technische levensduur. Daarom is het noodzakelijk om groot onderhoud uit te voeren.

Er is binnen het project geen geld beschikbaar om het vereiste kwaliteitsniveau (kwaliteitsniveau B) vanuit het Beheerkwaliteitsplan (BKP) te behalen na het groot onderhoud voor het deel dat buiten de rioolsleuf valt. Daarnaast is er geen geld om de wensen, die in het voortraject opgehaald zijn bij de bewoners (burgerparticipatie), te kunnen realiseren.
Dit voorstel betreft de aanvraag van een extra investeringskrediet voor het project groot onderhoud Prinsenhof Laagbouw op deze twee onderdelen.

Met dit raadsvoorstel wordt een besluit genomen over de toekomst van de bibliotheek in Leidschendam-Voorburg. Daarmee wordt uitvoering gegeven aan de wettelijke taak van de gemeente en aan de opdrachten van de gemeenteraad voor wat betreft de lokale bibliotheekvoorziening.
De Wet stelsel openbare Bibliotheken (Wsob) stelt dat de gemeente verantwoordelijk is voor het lokale bibliotheekwerk. Dit betreft de beschikbaarheid, omvang en kwaliteit van een fysieke bibliotheekvoorziening die de vijf wettelijke maatschappelijke functies van het bibliotheekwerk vervult.

Op 25 augustus 2020 heeft het college ingestemd met het ontwerpbestemmingsplan “Glastuinbouwgebied Meeslouwerpolder” en de terinzagelegging daarvan voor de zienswijzenprocedure. Het ontwerpbestemmingsplan heeft vervolgens vanaf vrijdag 11 september tot en met donderdag 22 oktober 2020 ter inzage gelegen. Dit heeft geleid tot 18 zienswijzen, welke zijn voorzien van een reactie.

De verbeelding van het vast te stellen bestemmingsplan is twee keer toegevoegd, één keer volledig en één keer zonder de dubbelbestemming 'Waarde - Archeologie' en gebiedsaanduiding 'wetgevingzone - wijzigingsgebied 1'. Reden hiervoor is dat de dubbelbestemming en de gebiedsaanduiding het lezen van de analoge kaart onmogelijk maakt. Dit probleem doet zich bij de digitale versie die na vaststelling gepubliceerd wordt niet voor.