Ga naar de inhoud van deze pagina Ga naar het zoeken Ga naar het menu
Vorige pagina

Ingekomen raadsstukken

Weekoverzicht

zaterdag 25 december 2021

00:00 - 23:59
Locatie

N.v.t.

Voorzitter
N.v.t.
Toelichting

Onder Ingekomen raadsstukken kunt u raadsstukken vinden die gedurende één week door de griffie zijn ontvangen. Deze raadsstukken worden gepubliceerd onder één datum aan het eind van een week zodat er een overzicht ontstaat van de in die week ontvangen raadsstukken. Dit staat los van de daadwerkelijke publicatiedatum van raadsstukken, deze datum wordt links van de raadsstukken weergegeven. Onder Ingekomen raadsstukken worden geen stukken opgenomen die door burgers dan wel instellingen binnen of buiten de gemeente zijn verstuurd naar de gemeenteraad/griffie. Deze stukken worden opgenomen in de Lijst van Ingekomen Stukken (LIS). De LIS is te vinden op de agenda’s van de raadsvergaderingen.

Agendapunten

 1. 20.12.21

  Middels het raadsvoorstel wordt de voortgang van het afdoen van toezeggingen van het college aan de raad aan de raad voorgelegd.

  Voorgesteld besluit

  De raad besluit:


  de door het college als afgedaan aangegeven toezeggingen als afgedaan te beschouwen.

 2. 22.12.21

  De nieuwe wet inburgering is vanaf 1 januari 2022 van kracht. Met de raadsbrief informeert het college de gemeenteraad over de implementatie. Voor de uitvoering heeft het college in december 2021 de beleidsregels vastgesteld.

 3. 22.12.21

  Het college informeert de raad over de stand van zaken van de regiovisie Jeugdzorg en de evaluatie van de  Gemeenschappelijke Regeling Servicebureau Jeugdhulp.
  Daarnaast stuurt het college ter informatie het uitvoeringsplan 2022 regiovisie Jeugdzorg.

 4. 22.12.21

  Het normen- en toetsingskader betreft een inventarisatie van de voor de accountantscontrole relevante regelgeving van hogere overheden en van de gemeente zelf (bijvoorbeeld de verordeningen). In de Kadernota rechtmatigheid staat aangegeven dat het normen- en toetsingskader actueel moet worden gehouden en moet worden aangepast op basis van nieuwe wet- en regelgeving. Indien tussentijds aanpassingen in het normen- en toetsingskader zijn gedaan - bijvoorbeeld door het vaststellen of wijzigen van een verordening - moet het opnieuw door het college worden vastgesteld en ter kennisname naar de raad worden gezonden.
  Ten behoeve van de jaarrekeningcontrole 2021 is dan ook het normen- en toetsingskader opnieuw herijkt.


  Het college wordt hierbij het gewijzigde normen- en toetsingskader 2021 voor de jaarrekeningcontrole 2021 voorgelegd.

 5. 22.12.21

  De raad heeft een motie (ID 657) aangenomen betreffende de toeristenbelasting voor het belastingjaar 2022. De gemeente stelt voor om logies bij logeeradressen en vergelijkbare vormen onder het lage tarief van de toeristenbelasting te laten vallen. Hiermee wordt uitvoering gegeven aan de motie.

  Voorgesteld besluit

  De raad besluit:


  De Eerste wijziging van de Verordening op de heffing en invordering van Toeristenbelasting 2022 vast te stellen.

 6. 22.12.21

  Het college stelt de raad voor om een Gebiedsvisie voor het winkelgebied De Julianabaan op te stellen. Het doel is om het gebied toekomstbestendig te maken als aantrekkelijk woon-, werk- winkel- en verblijfsgebied.

  Voorgesteld besluit

  De raad besluit:
  1. In te stemmen met het opstellen van een gebiedsvisie voor het winkelgebied De Julianabaan (vaststelling projectopdracht, bijlage 1).
  2. Hiervoor een budget van € 425.000 beschikbaar te stellen ten laste van de algemene reserve vrij besteedbaar (conform het kostenoverzicht, bijlage 2).
  3. Uitvoering te geven aan maatregelen in het openbaar gebied die op korte termijn realiseerbaar zijn ter verbetering van het verblijfsgebied (overzicht quick wins, bijlage 3).
  4. Begrotingswijziging 8 van 2022 vast te stellen (bijlage 7).

 7. 22.12.21

  Het nieuwbouwproject omvat het oprichten van vijfentwintig appartementen en dertien eengezinswoningen aan de Rijnlandstraat in Leidschendam. Omdat het plan in strijd is met het bestemmingsplan kan alleen door middel van een uitgebreide procedure met een projectafwijkingsbesluit medewerking aan het plan worden verleend. Hiervoor is een (ontwerp) verklaring van geen bedenkingen nodig van de raad. Een uitgebreide beoordeling en motivering waarom aan het plan medewerking kan worden verleend is in de ruimtelijke onderbouwing opgenomen.

  Voorgesteld besluit

  De raad besluit:
  1. Een ontwerp verklaring van geen bedenkingen af te geven voor het oprichten van vijfentwintig appartementen en dertien eengezinswoningen op de percelen kadastraal bekend gemeente Veur, sectie: B, nummers 6578 (ged.), 11020 (ged.), 11193 (ged.), 11196 (ged.), 11856 (ged.), 11857 (ged.) en 12460 (ged.), plaatselijk gemerkt Rijnlandstraat in Leidschendam;


  2. De ontwerp verklaring van geen bedenkingen als definitief aan te merken, indien blijkt dat tegen dit besluit geen zienswijzen zijn ingediend

 8. 22.12.21

  Het ontwerpbestemmingsplan "Stedelijk" heeft van 25 juni t/m 5 augustus 2021 ter inzage gelegen. Over het ontwerpbestemmingsplan zijn in totaal 21 zienswijzen ingediend. Deze zienswijzen zijn van een beantwoording voorzien en het plan is naar aanleiding van de zienswijzen alsmede ambtshalve aangepast. Het college stelt de raad voor om  de beantwoording van de zienswijzen bestemmingsplan “Stedelijk” en het bestemmingsplan "Stedelijk" vast te stellen.

  Bijlagen

  Voorgesteld besluit

  De raad besluit:
  1. de “Zienswijzennota/Nota van wijzigingen bestemmingsplan Stedelijk” vast te stellen en daarmee in te stemmen met de beantwoording van de zienswijzen over het ontwerp van het plan;
  2. het bestemmingsplan “Stedelijk” met ID-nummer NL.IMRO.1916.Stedelijk-VG01 gewijzigd ten opzichte van het ontwerp vast te stellen;
  3. voor de in het bestemmingsplan “Stedelijk” begrepen gronden geen exploitatieplan vast te stellen.

 9. 22.12.21

  Sinds de opening van de Mall in het voorjaar van 2021 blijkt dat het op gezette tijden erg druk is op de wegen rond de mail met negatieve gevolgen voor de bereikbaarheid van de gemeente en voor de inwoners rond de Mail
  In het raadsdebat van 9 november jl. heeft het college toegezegd (ID 828) de raad te informeren over de noodzakelijke maatregelen voor de middellange termijn en de bijbehorende financiële gevolgen. In het raadsvoorstel vraagt het college de raad om benodigde maatregelen vast te stellen en de financiën hiervoor beschikbaar te stellen.

  Voorgesteld besluit

  De raad besluit:
  • Continueren van de projectmatige inzet in het jaar 2022 ter beheersing van de verkeerstromen rond The Mall of the Netherlands (de Mall).
  • Beschikbaar stellen van een incidenteel bedrag van € 1.200.000 voor de komende 3 jaar ten laste van de Bestemmingsreserve Mobiliteit ten behoeve van het projectmatig ontwikkelen en implementeren van een aantal
  technische verkeers- en mobiliteitsmaatregelen en voor de tijdelijke inzet van een mobiliteitsregisseur.
  • De beheer- en onderhoudskosten die voortkomen uit deze technische verkeers- en mobiliteitsmaatregelen van € 50.000 per jaar vanaf 2023opnemen in de meerjarenbegroting 2023-2026.
  • Instemmen met het realiseren van infrastructurele maatregelen ten behoeve van het verbeteren van de bereikbaarheid rond de Mall en hiervoor een investeringskrediet van € 250.000 vast te stellen voor aanpassingen aan
  verkeersregelinstallaties en het plaatsen van verkeerscamera’s en een investeringskrediet van € 160.000 vast te stellen voor aanpassingen aan de fysieke infrastructuur.
  • De hieruit voortvloeiende kapitaalslasten van € 25.000 per jaar vanaf 2023 op te nemen in de meerjarenbegroting 2023-2026.
  • Begrotingswijziging 6 vast te stellen

 10. 22.12.21

  Steeds meer mensen willen zo lang mogelijk zelfstandig met steun en begeleiding (weer) thuis blijven wonen. Een Woonzorgvisie biedt een beleidskader voor gemeenten en maatschappelijke partners om proactief aan de slag te gaan met de opgaven op het gebied van wonen en zorg.

  Voorgesteld besluit

  De raad besluit:


  De Woonzorgvisie Leidschendam-Voorburg 2022 t/m 2030 vast te stellen.

 11. 23.12.21

 12. 23.12.21

  De voorbereidingen voor de gemeenteraadsverkiezingen in maart 2022 verlopen voorspoedig. Door de huidige coronacrisis zal ook deze keer de gang van zaken tijdens het stemmen anders zijn. De veiligheid van de stembureauleden en die van de kiezers staat voorop. In deze raadsbrief informeert het college de raad over de stand van zaken.

 13. 23.12.21

  Zowel op landelijk niveau als binnen een groot aantal gemeenten zijn door verschillende politieke partijen moties ingediend om giften tot aan een bepaald bedrag vrij te laten voor inwoners met een bijstandsuitkering. Ook de gemeenteraad van Leidschendam-Voorburg heeft een dergelijke motie aangenomen. De raad roept het college daarin op om materiële giften en immateriële giften tot € 1.200 per jaar vrij te laten. Hiervoor is een aanpassing van de bestaande Beleidsregels vaststellen vermogen en vaststellen vermogen in eigen woning Participatiewet Leidschendam-Voorburg 2015 nodig.

 14. 23.12.21

  Op 25 mei 2021 heeft het college ingestemd met het ontwerp verkeersbesluit blauwe zone Leidschendam Centrum en het vrijgegeven voor zienswijzen. Ook heeft het college ingestemd met het concept Ontheffingenbeleid parkeerschijfzone Leidschendam Centrum en het vrijgegeven voor inspraak (2101). Na het doorlopen van de zienswijzen- en inspraakprocedure heeft het college op 21 december 2021 het definitieve Verkeersbesluit parkeerschijfzone Leidschendam Centrum vastgesteld. In de raadsbrief informeert het college de raad over het verkeersbesluit.

 15. 23.12.21

  Vanwege de benodigde investeringen voor het regulier onderhoud, de gewenste (wettelijk verplichte) verduurzaming, het gewijzigde werkpakket en de huidige inefficiënte inrichting van de locaties is gekeken naar een mogelijke herstructurering van de huisvesting buitendienst stadsbeheer (SB). Aan de hand van de haalbaarheidsstudie kan de meest aanbevelenswaardige variant worden gekozen om zo de huisvesting weer te laten voldoen aan de hedendaagse en wettelijke eisen.

  Voorgesteld besluit

  De raad besluit:

  1. In te stemmen met Variant 3 modern centraal aan de Veurse Achterweg uit de analyse herhuisvesting buitendienst Stadsbeheer (bijlage 1) en opdracht te geven tot het uitwerken van Variant 3 modern centraal;
  2. Investeringskredieten van totaal € 5.650.000 beschikbaar te stellen voor de realisatie van Variant 3 (bestaande uit nieuwbouw pand € 5.367.500, en inrichting pand € 282.500).
  3. Het structurele voordeel van € 11.116 als volgt in de begroting te verwerken:
   De met de nieuwbouw gemoeide jaarlijkse kapitaallasten van € 190.439 en exploitatielasten van € 140.076 in de begroting 2023-2026 op te nemen, alsmede de structurele exploitatie- en kapitaallasten van de huidige panden
   op de locaties aan de Veurse Achterweg 14, Nieuwstraat 2 en de Einddorpstraat 18 (bij verkoop) van in totaal € 341.631 af te boeken in de programmabegroting 2023-2026;
  4. Incidenteel in 2023 € 425.000 en in 2024 € 175.000 beschikbaar te stellen voor de tijdelijke huisvesting, sloopkosten en verhuiskosten;
  5. Begrotingswijziging nr. 9 voor 2022 (voor de aanvraag van het krediet) vast te stellen;
 16. 24.12.21

  Het college informeert de raad middels bijgaande raadsbrief over de ontwikkeling rondom de coronacrisis binnen de gemeente.