Ga naar de inhoud van deze pagina Ga naar het zoeken Ga naar het menu
Vorige pagina

Ingekomen raadsstukken

Weekoverzicht

zaterdag 24 juli 2021

00:00 - 23:59

Locatie
N.v.t.
Voorzitter
N.v.t.
Toelichting

Onder Ingekomen raadsstukken kunt u raadsstukken vinden die gedurende één week door de griffie zijn ontvangen. Deze raadsstukken worden gepubliceerd onder één datum aan het eind van een week zodat er een overzicht ontstaat van de in die week ontvangen raadsstukken. Dit staat los van de daadwerkelijke publicatiedatum van raadsstukken, deze datum wordt links van de raadsstukken weergegeven. Onder Ingekomen raadsstukken worden geen stukken opgenomen die door burgers dan wel instellingen binnen of buiten de gemeente zijn verstuurd naar de gemeenteraad/griffie. Deze stukken worden opgenomen in de Lijst van Ingekomen Stukken (LIS). De LIS is te vinden op de agenda’s van de raadsvergaderingen.

Agendapunten

Op dit moment bevat de Welstandsnota Leidschendam-Voorburg toetsingsgronden op basis van het oude bestemmingsplan Schakenbosch en de welstandsnota. Het projectgebied is grotendeels als welstandsvrij bestempeld. De gebouwen op het voormalige GGZ-zorgterrein zijn als zodanig bestempeld in de welstandsnota. Door de herontwikkeling van Schakenbosch als voormalig GGZ-zorgterrein naar een woongebied in een parkachtige omgeving is het wenselijk dat de kwaliteit van de ontwikkeling kan worden getoetst door de welstandscommissie aan de hand van een beeldkwaliteitsplan. Voor de toetsing van de aan te vragen omgevingsvergunningen is het behulpzaam, om de te realiseren kwaliteit van het gebied in zijn geheel te bewaken, wanneer er een beeldkwaliteitsplan wordt vastgesteld.

Op basis van art. 5 van de Algemene Subsidieverordening 2019 (ASV 2019) moeten na vaststelling van de Voorjaarsnota de subsidieplafonds voor de maatschappelijke subsidies definitief worden vastgesteld. De subsidieplafonds worden vastgesteld voor de subsidietafels en voor de activiteiten die niet door de tafel worden verdeeld maar wel bijdragen aan de initiatiefvraag wordt de budgetruimte vastgelegd. (art 2.5 nadere regels)

Het nieuwbouwplan bestaat uit het realiseren van 23 grondgebonden woningen/eengezinswoningen, 8 beneden-boven-woningen (t.b.v. sociale woningbouw) en 3 appartementen. Omdat het plan in strijd is met het bestemmingsplan kan alleen door middel van een uitgebreide procedure met een projectafwijkingsbesluit medewerking aan het plan worden verleend. Hiervoor is een (ontwerp) verklaring van geen bedenkingen nodig van de raad. Een uitgebreide beoordeling en motivering waarom aan het plan medewerking kan worden verleend is in de ruimtelijke onderbouwing opgenomen.

In de gemeenschappelijke regeling (GR) GGD en Veilig Thuis Haaglanden is opgenomen dat het algemeen bestuur de regeling voor 1 januari 2023 evalueert en nadien tenminste eenmaal per vier jaar (artikel 33). Daarnaast is opgenomen dat het algemeen bestuur voorafgaand aan de uitvoering van de evaluatie het precieze doel, de reikwijdte en de wijze van evaluatie bepaalt. Daarbij worden de raden van de deelnemende gemeenten in de gelegenheid gesteld zich hierover tevoren uit te laten, via een procedure van zienswijzen.

In de Voorjaarsbrief voor de Begroting 2022 GR GGD en VT Haaglanden is aangekondigd dat er in 2021 een startdocument voor de evaluatie wordt opgesteld. Het algemeen bestuur wil de evaluatie nog in deze bestuursperiode afronden. Het definitieve evaluatierapport wordt naar verwachting in februari 2022 door het algemeen bestuur vastgesteld, waarna de resultaten worden gedeeld met de deelnemende gemeenteraden.

Periodiek legt het college de stand van zaken rondom door de collegeleden gedane toezeggingen voor aan de raad; deels ter afdoening van afgewikkelde toezeggingen, deels ter informatie over de voortgang.