Ga naar de inhoud van deze pagina Ga naar het zoeken Ga naar het menu
Vorige pagina

Ingekomen raadsstukken

Weekoverzicht

zaterdag 10 juli 2021

00:00 - 23:59

Locatie
N.v.t.
Voorzitter
N.v.t.
Toelichting

Onder Ingekomen raadsstukken kunt u raadsstukken vinden die gedurende één week door de griffie zijn ontvangen. Deze raadsstukken worden gepubliceerd onder één datum aan het eind van een week zodat er een overzicht ontstaat van de in die week ontvangen raadsstukken. Dit staat los van de daadwerkelijke publicatiedatum van raadsstukken, deze datum wordt links van de raadsstukken weergegeven. Onder Ingekomen raadsstukken worden geen stukken opgenomen die door burgers dan wel instellingen binnen of buiten de gemeente zijn verstuurd naar de gemeenteraad/griffie. Deze stukken worden opgenomen in de Lijst van Ingekomen Stukken (LIS). De LIS is te vinden op de agenda’s van de raadsvergaderingen.

Agendapunten

Op 5 juli 2021 is het eindrapport verschenen van de inspecties “Kwetsbare kinderen onvoldoende beschermd”. Eerder informeerde het college de raad over dit dossier via de eerste tussenrapportage 2020 (kenmerk 1473) en via de kaderbrief 2021-2024 (kenmerk 1477).

Naar aanleiding van de bevindingen in dit rapport is de regio Zuid-West (waar Haaglanden onderdeel van is) voor zes maanden onder verscherpt toezicht geplaatst. De consequenties van het eindrapport en het verscherpte toezicht zijn verwoord in de regionale raadsbrief die als bijlage is toegevoegd.

Concreet verwachten de inspecties per direct dat de regio’s zorgen dat elk kind met een jeugdbeschermingsmaatregel tijdig passende hulp krijgt. Op de laatste peildatum van 15 juni jongstleden staan er geen Leidschendams-Voorburgse kinderen op de wachtlijst voor passende zorg.

Ook informeert het college de raad met deze brief over diverse actuele ontwikkelingen in de jeugdbescherming, waaronder het voorgenomen toekomstscenario kind- en gezinsbescherming.

De aanleiding voor het versturen van de raadsbrief is het aangaan van de hernieuwde samenwerkingsovereenkomst die wethouder Bouw op 5 juli gaat ondertekenen. We willen van dit moment gebruik maken om de raad mee te nemen in de regionale en lokale aanpak op laaggeletterdheid.

Het college informeert de raad over de reactie op het voornemen van de provincie om een provinciaal inpassingsplan (PIP) op te starten voor de plannen voor de aanleg van een warmtetransportleiding tussen Rijswijk en Leiden.
Omdat de provincie heeft gevraagd om voor 1 juli 2021 aan te geven of het college  een PIP-procedure ondersteunt was het voor het college onmogelijk de raad hier via reguliere weg inhoudelijk bij te  betrekken.

In bijgevoegde schriftelijke reactie aan de provincie, gaat het college  daarop in en meldt daarnaast enkele aandachtspunten vanuit de zijde van het college.

Het college heeft de provincie voorgesteld om de raad na het zomerreces met een presentatie te informeren over de PIP-procedure en de plannen en procedure  rond de aanleg van de warmtetransportleiding. Dit stelt de raad gelijk in de gelegenheid richting de provincie alsnog inhoudelijk te reageren op het voornemen een PIP-procedure te starten.

Met de Nota van Wijzigingen 2021-2024 heeft de raad een bestemmingsreserve van € 10 miljoen voor het herstelbeleid na corona gecreëerd. Het college heeft een visie op en de kaders van het herstelbeleid opgesteld. In het voortraject zijn de visie en de zes opgaven gedeeld met de Adviesraad Sociaal Domein. Zijn hebben hierop gereageerd via een informeel advies. De reactie is meegenomen bij de specificering van de betrokken opgaven.
Voordat gestart wordt met verdere invulling van de opgaven met specifieke acties (en bijbehorende investeringen), wil het college de visie en kaders afstemmen met de raad en met de raad in gesprek gaan over de gekozen zes opgaven.

Het college stelt de raad voor de Hemelwater- en grondwaterverordening vast te stellen en de pilot afkoppelen voorzijde daken naar alle rioolvervangingsprojecten uit te rollen. Hiermee geeft de gemeente invulling aan duurzaam en kostenefficiënt waterbeheer.

In de verordening worden particuliere eigenaren in rioolvervangingsgebieden (projecten vanaf 2015) verplicht de regenpijpen aan de straatzijde en grondwaterlozingen af te koppelen van de afvalwaterriolering en aan te sluiten op de hemelwaterriolering. In geval van nieuwbouw in gebieden met regenwateroverlast stelt de gemeente eisen aan de waterberging. Het college stelt voor in de rioolvervangingsprojecten de benodigde werkzaamheden in opdracht van de gemeente te laten uitvoeren en te financieren vanuit de rioolheffing.

Zoals bekend zijn de Gemeentelijke ombudsman van Den Haag en de Jeugdombudsman van Den Haag sinds 1 januari 2017 ook de ombudsman en jeugdombudsman voor Leidschendam-Voorburg. Door middel van bijgevoegd jaarverslag 2020 wordt het college geïnformeerd over de bevindingen van de ombudsman.