Ga naar de inhoud van deze pagina Ga naar het zoeken Ga naar het menu
Vorige pagina

Ingekomen raadsstukken

Weekoverzicht

zaterdag 29 mei 2021

00:00 - 23:59

Locatie
N.v.t.
Voorzitter
N.v.t.
Toelichting

Onder Ingekomen raadsstukken kunt u raadsstukken vinden die gedurende één week door de griffie zijn ontvangen. Deze raadsstukken worden gepubliceerd onder één datum aan het eind van een week zodat er een overzicht ontstaat van de in die week ontvangen raadsstukken. Dit staat los van de daadwerkelijke publicatiedatum van raadsstukken, deze datum wordt links van de raadsstukken weergegeven. Onder Ingekomen raadsstukken worden geen stukken opgenomen die door burgers dan wel instellingen binnen of buiten de gemeente zijn verstuurd naar de gemeenteraad/griffie. Deze stukken worden opgenomen in de Lijst van Ingekomen Stukken (LIS). De LIS is te vinden op de agenda’s van de raadsvergaderingen.

Agendapunten

Stichting Reinier de Graaf Groep wenst het bestaande gebouw van het Diaconessenhuis te slopen om op de fundering van het bestaande gebouw woningbouw te realiseren. Deze woningbouw zal bestaan uit een mix van sociale-, zorg- en vrije sectorwoningen. Het doel van de intentieovereenkomst is om te komen tot een Kavelambitie. De buurt wordt middels een zorgvuldig participatietraject betrokken bij de totstandkoming van deze Kavelambitie. Het zal bestaan uit een analyse van het gebied vertaald naar randvoorwaarden en kansen voor de kavel. De Kavelambitie zal ter besluitvorming  worden voorgelegd aan het college van B&W en de gemeenteraad. Na besluitvorming in de raad zal het verkoopproces van de grond plaatsvinden. De nieuwe eigenaar zal een stedenbouwkundig plan opstellen met inachtneming van de Kavelambitie.

Vanuit het Klimaatakkoord worden gemeenten geacht warmtetransitievisies en uitvoeringsplannen per wijk te maken. Daaraan vooraf gaat de lokale energiestrategie (LES): hoe wil de gemeente Leidschendam-Voorburg omgaan met de energietransitie in haar gemeente om zo haar bijdrage te leveren aan de vermindering van de CO2 uitstoot. Hoe Leidschendam-Voorburg aardgasvrij wordt staat beschreven in de Transitievisie Warmte (TVW). Deze wordt samen met de LES opgesteld, waarbij de LES het strategisch kader vormt. In de LES sluiten we aan op de Regionale Energiestrategie (RES) van de energieregio Rotterdam Den Haag en vertalen we de opgave naar onze gemeente.

De raad heeft het college verzocht om haar periodiek te informeren over ontwikkelingen binnen Avalex en op het bredere terrein van de inzameling van afval en grondstoffen. Met deze raadsbrief komt het college tegemoet aan dit verzoek.

Het nieuwbouwproject “Leytsche Hof” omvat het oprichten van honderddrieënvijftig woningen met parkeervoorzieningen tussen de Oude Trambaan, Rijnlandstraat, Schoorlaan en Landscheidingstraat in Leidschendam. Het nieuwbouwproject bestaat uit . Onder de verhoogde binnentuin in het hart van het gesloten bouwblok bevinden zich de parkeervoorzieningen, de bergingen en de fietsenstallingen op maaiveld en de parkeerkelder. De in- en uitrit naar de parkeervoorzieningen en de trap naar de binnentuin zijn gelegen in de Rijnlandstraat. De hoofdentree's van de eengezinswoningen en appartementen bevinden zich aan de zijde van openbaar gebied.

Omdat het plan in strijd is met het bestemmingsplan kan alleen door middel van een uitgebreide procedure met een projectafwijkingsbesluit medewerking aan het plan worden verleend. Nu het plan niet in de lijst van categorieën van gevallen waarvoor geen verklaring van geen bedenkingen meer is vereist, past is voor dit plan alsnog een (ontwerp) verklaring van geen bedenkingen nodig van de raad. Een uitgebreide beoordeling en motivering waarom aan het plan medewerking kan worden verleend is in de ruimtelijke onderbouwing opgenomen.

Ten gevolge van de recente wijziging in de samenstelling van het college van burgemeester en wethouders, is de portefeuilleverdeling van het college van burgemeester en wethouders per 28 mei 2021 aangepast.

In het raadsvoorstel Parkeren Damcentrum en Leidschendam-Zuid (1157) is een voorstel aangekondigd voor de uitbreiding van de huidige blauwe zone, inclusief ontheffingenbeleid. Na het verwerken van alle reacties op de toen voorgestelde oplossingsrichting is nu een voorstel opgesteld, voorzien van een ontwerp verkeersbesluit en concept ontheffingenbeleid.

Bij de vaststelling van de programmabegroting 2021-2024 is op basis van de Nota van Wijzigingen Gemeente Leidschendam-Voorburg 2021-2024 een bedrag van 10 miljoen euro toegevoegd aan een nieuw gevormde Bestemmingsreserve Langer zelfstandig wonen. Veel mensen hebben zelf de wens zo lang mogelijk in hun huidige woning en vertrouwde woonomgeving te blijven wonen. Dat betekent meer zorg thuis, buiten de muren van een zorginstelling en afbouw van de intramurale Geestelijke Gezondheidszorg. Gevolgen zijn een toename van zorgkosten (o.a. Wmo ) en een groter beroep op een zelfstandige woonruimte. Leidschendam-Voorburg wil helpen om onze inwoners zo goed mogelijk te ondersteunen bij het langer zelfstandig wonen. Het langer zelfstandig en weer thuis wonen is tevens een door het Rijk aan de gemeente opgelegde taak. Mensen met een lichte zorgvraag hebben geen recht meer op verblijf in een instelling.
De verkoop van de aandelen van Eneco biedt Leidschendam-Voorburg een unieke kans om een forse investering te doen in de ondersteuning van haar inwoners bij het langer zelfstandig en weer thuis wonen.
Zo zet Leidschendam-Voorburg de gelden in de bestemmingsreserve in voor het uitbreiden van het aanbod aan toegankelijke woningen voor de lagere-inkomensgroepen, nieuwe woonzorgvormen en aanvullende zorg thuis.