Ga naar de inhoud van deze pagina Ga naar het zoeken Ga naar het menu
Vorige pagina

Ingekomen raadsstukken

Weekoverzicht

vrijdag 25 november 2022

23:58 - 23:59
Locatie

N.v.t.

Voorzitter
N.v.t.
Toelichting

Onder Ingekomen raadsstukken kunt u raadsstukken vinden die gedurende één week door de griffie zijn ontvangen. Deze raadsstukken worden gepubliceerd onder één datum aan het eind van een week zodat er een overzicht ontstaat van de in die week ontvangen raadsstukken. Dit staat los van de daadwerkelijke publicatiedatum van raadsstukken, deze datum wordt links van de raadsstukken weergegeven. Onder Ingekomen raadsstukken worden geen stukken opgenomen die door burgers dan wel instellingen binnen of buiten de gemeente zijn verstuurd naar de gemeenteraad/griffie. Deze stukken worden opgenomen in de Lijst van Ingekomen Stukken (LIS). De LIS is te vinden op de agenda’s van de raadsvergaderingen.

Agendapunten

 1. 23.11.22

  In november 2021 is de regiovisie Jeugdhulp vastgesteld door de gemeenteraad. In de raadsbrief staat hoe lokale vertaling van de regiovisie vorm krijgt.

 2. 23.11.22

  Op 21 november 2021 is de raad middels raadsbrief 2588 geïnformeerd over de ontwikkelingen rondom Huishoudelijke Ondersteuning (HO), waarin het personeelstekort bij de (door de gemeente gecontracteerde) HO-aanbieders is opgenomen. Met bijgaande raadsbrief wordt de raad geïnformeerd over de laatste stand van zaken rondom het personeelstekort bij onze HO-aanbieders.

 3. 23.11.22

  Op 5 oktober 2021 heeft de raad het Ontwikkelkader Overgoo vastgesteld (iBabs 1536). Bij deze vaststelling zijn vier moties aangenomen. Bij de eerdere vaststelling van de Ontwikkelvisie in uw raad van 21 mei 2019, is één motie aangenomen. In bijgaande raadsbrief wordt kort ingegaan op de moties en wordt een terugkoppeling gegeven over wat er met de moties is/wordt gedaan.

 4. 23.11.22

  Subsidies worden breder verstrekt aan maatschappelijke partners dan alleen uit budgetten van taakveld 6.1. Conform het amendement zouden alleen de subsidies die vanuit die budgetten worden verleend verhoogd kunnen worden naar de nieuwe index van 7%.  Door de huidige formulering zouden instellingen die niet deelnemen aan de subsidietafels zoals de exploitatie van de Bibliotheek, Theaters, Musea en gehandicaptensport buiten de verhoging van de index vallen. Het college stelt de raad daarom voor om het amendement breed te interpreteren en toe te passen op alle budgetten van maatschappelijke subsidies.

 5. 23.11.22

  Op 9 november 2022 is de begroting 2023-2026 en de legesverordening 2023 door de raad vastgesteld. Een onderdeel van de legesverordening is de kostendekkendheidstabel die in de begroting in de Paragraaf lokale heffingen is opgenomen. De kostendekkendheidstabel in de begroting is gebaseerd op de Omgevingswet. Door het uitstel van de Omgevingswet dient ook de tabel in de begroting te worden vervangen. De nieuwe tabel is gebaseerd op de Wabo (Wet algemene bepalingen omgevingsrecht).

 6. 24.11.22

  In de raadsbrief wordt de stand van zaken rondom flexwonen weergegeven.

 7. 24.11.22

  Met deze raadsbrief wordt de participatieleidraad voor initiatiefnemers onder de Omgevingswet ter informatie aangeboden. Ook wordt de raad geïnformeerd over de stappen rondom participatie in 2023 en de aanpak voor het ontwikkelen van de participatieverordening in co-creatie.


  Op 13 juli 2021 zijn de afspraken burgerparticipatie met een participatiekompas en strategisch afwegingskader door de raad vastgesteld (2229). In de raadsbrief 2713 is de raad geïnformeerd over het ontwikkelen van een participatieleidraad voor initiatiefnemers onder de Omgevingswet in 2022 en van een participatieverordening.